kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Bouwgrond
Bouwgrond foto Stadspartij

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente in staat om in bestemmingsplannen bepaalde categorieën te bouwen woningen vast te leggen in percentages. Zonder een dergelijke verordening is dit niet mogelijk. Tevens wordt in de doelgroepenverordening de toewijzing van de middeldure huurwoningen met voorrang aan Purmerendse huishoudens geregeld.
Een raadsvoorstel om dit vast te leggen word donderdag 8 oktober behandelt in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De gemeente Purmerend wil tot 2040 ongeveer 10.000 woningen aan de bestaande woningvoorraad toevoegen. Om de diversiteit en doorstroom te bevorderen geldt voor de nieuwbouw als uitgangspunt dat ten minste 30% van die woningen beschikbaar komt voor sociale huur en 30% voor middeldure huur- en/of betaalbare koopwoningen.

Om deze ambitie te helpen realiseren biedt de Wet ruimtelijke ordening een instrument.
In deze wet is namelijk geregeld dat een gemeente de mogelijkheid heeft om in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage van de daarin genoemde categorieën woningen wordt gerealiseerd bij nieuwbouwplannen.

De categorieën woningen waarvoor dit in een bestemmingsplan kan worden geregeld zijn:

 1. sociale huurwoningen;

 2. middeldure huurwoningen;

 3. sociale koopwoningen;

 4. particulier opdrachtgeverschap.

Het kunnen doorvoeren van gemeentelijk woonbeleid voor deze doelgroepen in bestemmingsplannen moet wel een zogeheten doelgroepenverordening worden vastgesteld. Voorgesteld wordt in de doelgroepenverordening om invulling te geven aan het Purmerendse woonbeleid met betrekking tot doelgroepen bij de realisatie van:

 • Sociale huurwoningen (30% van de te realiseren nieuwbouw);

 • middeldure huurwoningen (samen met betaalbare koopwoningen 30% van de te realiseren nieuwbouw).


  Betaalbare koopwoningen blijven (vooralsnog) privaatrechtelijk geregeld

De doelgroepenverordening kent helaas niet de mogelijkheid ‘betaalbare koopwoning’, maar alleen de mogelijkheid: sociale koopwoningen met een maximale koopprijs van €200. 000. Die prijsgrens is een harde grens; in de zin dat de gemeente in een doelgroepenverordening niet vrij is om een lagere of hogere maximale prijsgrens te stellen.

De maximale koopprijsgrens voor de betaalbare koopwoningen is in Purmerend nu bepaald op € 250.000. Dit betekent dat de categorie betaalbare koopwoningen op dit moment nog niet kan worden opgenomen in de doelgroepenverordening.

Inmiddels heeft Het Rijk wel aangekondigd de grens voor de categorie sociale koopwoningen in een bestemmingsplan hoger te willen vaststellen. Zij is voornemens deze per 1 januari 2022 te koppelen aan de NHG-kostengrens. Die ligt momenteel op
€ 310.000. Echter, ook deze maximale prijsgrens biedt niet de gewenste flexibiliteit; waar de huidige grens te laag is, zal deze grens weer te hoog zijn. Meer flexibiliteit voor gemeenten in het aanpassen in een doelgroepenverordening van de maximale koopprijsgrens sociale koop aan de lokale (markt)omstandigheden is sterk gewenst.

Purmerend zal deze kwestie dan ook onder de aandacht brengen van het Rijk. Mocht dit ertoe leiden dat te zijner tijd ook de betaalbare koopwoningen kunnen worden opgenomen in de doelgroepenverordening, dan zal dit in een aanvulling worden voorgesteld.

Huurprijzen

De woningcategorieën binnen de huurwoningen worden bepaald door de hoogte van de aanvangshuurprijs bij de eerste ingebruikname van de woning.

Sociale huurwoningen

De bovengrens van de aanvangshuurprijs voor de sociale huurwoningen – en tegelijk de ondergrens van de aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen – is geregeld conform de grens uit de Wet op de huurtoeslag en bedraagt momenteel € 737, 14. Het Rijk past deze grens jaarlijks aan.

Middeldure huurwoningen

De bovengrens van de aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen moet door de gemeente worden vastgesteld. Voorgesteld wordt deze grens bij de inwerkingtreding van deze verordening vast te stellen op 140% van de huurtoeslaggrens. In 2020 is dit € 1.032,-. Deze grens wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwe huurtoeslaggrens. De huren zijn inflatievolgend conform het consumentenprijsindexcijfer, echter de huurprijs moet binnen de voor dat jaar vastgestelde bandbreedte blijven.

Inkomensgrenzen

De doelgroepen waarvoor de woningen moeten worden gerealiseerd worden gerelateerd aan hun onderscheiden inkomen.

 • Sociale huurwoningen: maximum inkomensgrens : € 44.360.

 • Middeldure huurwoningen: de inkomensgrens van 1,5 keer modaal.

Instandhoudingstermijnen

Om te zorgen dat de realisatie van de ambities op het gebied van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen een zekere mate van continuïteit kennen zijn in de verordening minimale instandhoudingstermijnen opgenomen. Dat zijn de periodes waarin de categorieën woningen beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroepen.

Conform de Nota Kaders en instrumenten zijn dit:

 • Voor sociale huurwoningen: tenminste 25 jaar.

 • Voor middeldure huurwoningen: tenminste 15 jaar.

Toewijzing bij voorkeur aan Purmerendse huishoudens

De Nota Kaders en instrumenten geeft aan dat middeldure huurwoningen bij voorrang worden verhuurd/verkocht aan Purmerendse huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten. Daarin is in deze verordening dan ook voorzien.

De toewijzing van sociale huurwoningen wordt niet in deze verordening geregeld. Hiervoor heeft de raad de Huisvestingsverordening Purmerend 2018 vastgesteld. Hierin staan de regels met betrekking tot de woonruimteverdeling en de eventueel daarvoor benodigde vergunningen.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...