HomeNieuwsWelzijnDierenopvang van zwerfdieren voor de regio aanbesteed

Dierenopvang van zwerfdieren voor de regio aanbesteed


Wethouder Mario Hegger heeft de raad recentelijk geïnformeerd over de achtergronden van het aanbesteden van de opvang van zwerfdieren.
Het Dieren Opvang Centrum Waterland vangt honden, katten en knaagdieren op die zwerven, of door hun eigenaar worden afgestaan. ln de regio Waterland worden zwerf- afstand dieren uit Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend en Waterland in het DOC opgevangen.
Tot 15 oktober 2014 was het toen nog zelfstandige DOC gelieerd aan de Dierenbescherming. Door een statuutwijziging, die door de Dierenbescherming is aangebracht, is het DOC volledig in handen van de Dierenbescherming gekomen. Het voormalige DOC bestuur heeft zich niet kunnen vinden in deze statuutwijziging en heeft, per 15 oktober 2014, haar ontslag aangeboden.
Overleg over vergoeding vastgelopen
ln de periode vóór 15 oktober 2014 waren de Waterlandse gemeenten met het toenmalige DOC bestuur in overleg over de hoogte van de vergoeding voor de wettelijke taak van de gemeenten te aanzien van de op te vangen zwerfdieren. Het bestuur had aangegeven dat de huidige regionale vergoeding van € 60.000,- niet voldoende was om de dieren op te vangen. Besloten is om vanuit de regio, voor een periode van 3 jaar, een aanvullende waarderingssubsidie van € 28.000,- te verstrekken.

Zwijgplicht over statutenwijziging opgelegd door Dierenbescherming

ln deze 3 jaar had het DOC de opdracht om met een aangepast bedrijfsvoeringplan te komen om daarmee meer grip op de financiën te krijgen. Later bleek dat in de periode dat de overleggen plaatsvonden de Dierenbescherming de statuten had gewijzigd en het voormalige DOC bestuur een zwijgplicht over deze wijziging had opgelegd.
Het komt er op neer dat de Dierenbescherming willens en wetens de gemeenten met het verkeerde bestuur om tafel heeft laten zitten. De gemeenten hebben zich door deze handelswijze niet serieus genomen gevoeld en dit ook kenbaar gemaakt aan de Dierenbescherming. De met het voormalige DOC bestuur gemaakte afspraken over de waarderingssubsidie zijn niet overgegaan naar de Dierenbescherming.

Opvangcentrum kreeg plotsklaps niets meer uit collecte
ln het verleden werd de jaarlijkse collecte, die door de Dierbescherming in Waterland voor het opvangen van dieren werd gehouden, aan het DOC afgedragen. De opbrengst hiervan was ongeveer€ 45.000,- groot. Het DOC kon dit geld besteden aan zaken die op dat moment nodig waren. Een verschil in afstand- of zwerfdier was er niet.
Op een gegeven moment ging de collecte volledig naar de Dierenbescherming en kreeg het DOC niets meer van dit geld terwijl er bij het collecteren wel gezegd werd dat de collecte voor het DOC was. Toen het afdragen aan het DOC werd beëindigd is er ook een tekort ontstaan ongeveer ter grootte van de collecteopbrengst.
De Dierenbescherming is toen gaan bijdragen in het tekort en heeft bij de gemeenten aangegeven dit niet te willen blijven doen omdat dit geld bestemd zou zijn voor andere doelen.
ln feite is de bijdrage in het tekort nog steeds het geld wat door de jaarlijkse collecte voor het DOC wordt opgehaald. Nu is de bijdrage in het tekort, volgens de Dierenbescherming, een bijdrage aan de afstandsdieren en niet voor de zwerfdieren. Zwerfdieren komen, volgens de Dierenbescherming, ook na de wettelijke opvangperiode van twee weken volledig ter verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Dierenbescherming houdt collectegelden en verlegt de vergoeding naar de gemeenten
Omdat de Dierenbescherming van mening is dat de gemeenten geen kostendekkende vergoeding geven voor de wettelijke opvang van zwerfdieren zijn zij met een verhoging voor de opvang gekomen. De huidige jaarlijkse vergoeding van alle Waterlandse gemeenten bij elkaar is ongeveer€ 60.000, – groot. De Dierenbescherming wilde een vergoeding van € 1, 10 per inwoner hebben.
Na gesprekken is dit teruggebracht naar€ 1,- per inwoner. Voor regio Waterland komt dat neer op een vergoeding van ongeveer€ 150.000,-. Deze nieuwe vergoeding zou met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 betaald moeten worden.
Tevens wilden de gemeenten per dier afrekenen op basis van een overeenkomst en niet meer op basis van een subsidie per inwoner. De Dierenbescherming wilde geen overeenkomst sluiten voor de duur van 5 jaar. De reden hiervoor is tot nu toe onduidelijk.
Mogelijk wijst dit op sluiting op termijn van het DOC, door de Dierenbescherming, en opvang van dieren naar Alkmaar.
Wat kost dierenopvang elders in de omgeving
Om te weten te komen wat anderen opvangcentra rekenen voor de opvang van zwerfdieren is er in de omgeving gekeken wat er door hen gevraagd wordt.
Opvang in Amsterdam zou op maximaal€ 110.000,- uitkomen, hierbij is gerekend per dier. Waarschijnlijk is dat het bedrag eerder lager zal zijn door het afnemen van het aantal op te vangen dieren.
ln de dierenopvang Hoorn wordt aan de gemeente Hoorn een vergoeding van€ 0,61 per inwoner in rekening gebracht.
Ongenoegen gemeenten over opstelling Dierenbescherming kenbaar gemaakt
ln oktober 2014 is er een overleg geweest tussen enkele wethouders, ambtenaren en medewerkers van de Dierenbescherming waaronder de afdelingsdirecteur. De bedoeling van deze bijeenkomst was om met elkaar kennis te maken en na te gaan wat is de afgelopen periode is gebeurd en hoe de Dierenbescherming in de toekomst de samenwerking met de gemeenten in Waterland ziet. ln dit overleg is aangegeven dat het door de gemeenten niet gewaardeerd werd dat er in stilte statuutwijzigingen door de Dierenbescherming werden doorgevoerd en er een zwijgplicht aan het DOC bestuur was opgelegd.
ln oktober 2015 is aan Sanne Geurtjens ( Medewerker Dierenbescherming ) aangegeven dat de gemeenten voor de opvang van zwerfdieren niet meer willen gaan betalen dan € 110.000,- per jaar en dat zij willen afrekenen per dier i.p.v. per inwoner. Door het teruglopen van de op te vangen zwerfdieren worden de kosten per dier voor de gemeenten in verhouding steeds hoger.
Gemeenten en Dierenbescherming bereiken geen overeenstemming
ln een overleg in december 2015, met alle Waterlandse wethouders, de wethouder van Waterland was niet bij dit overleg aanwezig, is besloten om maximaal
€ 110.000,- voor de opvang van zwerfdieren beschikbaar te stellen. Tevens is besloten de financiering op basis van een overeenkomst te doen en per dier te gaan betalen. Doordat de Dierenbescherming, na veel overleggen en mailverkeer tussen de Dierenbescherming en gemeenten, bleef volhouden geen dieren te kunnen opvangen voor€ 110.000,- is besloten de opvang voor zwerfdieren op de markt te zetten.
ln december 2015 is de Dierenbescherming met een tegenvoorstel gekomen. Tot en met 2017 kan een overeenkomst gesloten worden voor€ 0,80 per inwoner. De betaling zal uitsluitend gaan per inwoner en niet per dier. Na 2017 zou de vergoeding toch op € 150.000,- moeten gaan komen. Een nog te schrijven gebiedsvisie zou moeten aangeven wat de plannen na 2017 worden met de accommodatie van het DOC in Purmerend.
Tot op heden hebben wij deze gebiedsvisie niet ontvangen. 

Subsidierelatie met Dierenbescherming beëindigd

Per 1 januari 2016 is op verzoek van de Dierenbescherming de subsidierelatie beëindigd. De voorkeur ging uit naar een dienstverleningsovereenkomst. De dienstverleningsovereenkomst is nog niet tot stand gekomen. Vanuit de gemeenten is in de subsidieverlening voor 2016 de subsidierelatie met ingang van 2017 beëindigd. De Dierenbescherming heeft geen bezwaar aangetekend tegen dit besluit.
ln maart 2016 heeft de wethouder de Dierenbescherming gevraagd of het mogelijk is dat de Dierenbescherming zich weer terugtrekt uit het DOC en er weer een eigen bestuur zou kunnen komen. Dit bestuur zou dan de beschikbare € 110.000,- krijgen om zwerfdieren op te vangen. De Dierenbescherming is niet op dit voorstel ingegaan.
ln augustus 2016 is er van de Dierenbescherming een definitieve afwijzing ontvangen om de bijdrage van € 150.000,- naar beneden bij te stellen.
Inschrijving voor dierenopvangcentra geopend
ln oktober 2016 is de inschrijving voor dierenopvangcentra die willen inschrijven op de aanbesteding, geopend. Dierenopvangcentra zullen zich wel binnen een straal van 30 kilometer vanaf het stadhuis in Purmerend moeten bevinden en aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen.
De volgende dierenopvangcentra hebben aangegeven mee te doen met de aanbesteding:
Dierenopvangcentrum Waterland, Dierenopvangcentrum Amsterdam, Dierenopvangcentrum Hoorn.
Dierenopvangcentrum Zaandam heeft recent aangegeven, door interne redenen, niet mee te gaan doen met de aanbesteding.
Het uitgangspunt in dit geheel is om een goede en betaalbare opvang voor hulpbehoevende dieren te hebben. Er zal dan ook alles aan worden gedaan om deze hulp, ook tijdens dit proces, te blijven waarborgen.
Wethouder Hegger laat ook weten het zeer jammer te vinden dat de samenwerking met het voormalige bestuur DOC (bestaande uit vrijwilligers) is komen te vervallen en daarmee de onzekerheid is toegenomen van het voortbestaan van het DOC Waterland.

Welzijn artikelen