HomeNieuwsSociale ZakenDecentralisatie van sociale zorgtaken naar gemeenten moeizaam proces

Decentralisatie van sociale zorgtaken naar gemeenten moeizaam proces

participatiewet
De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe WMO. Gemeenten krijgen daarmee meer verantwoordelijkheid voor zorgverlening, terwijl het voorheen vooral ging om ondersteuning. De Stadspartij dreigde niet in te stemmen met  de kadernotitie over de decentralisaties van sociale zorgtaken in Purmerend.

De Stadspartij noemde daar drie, voor de Stadspartij zwaarwegende redenen voor.
De Regering haalt plotseling persoonlijke verzorging uit het pakket. Staatssecretaris van Rijn heeft plotseling, met goedkeuring van de tweede kamer, de persoonlijke verzorging voor 95% toegewezen aan de zorgverzekeraars. Namens de gemeenten is de VNG hier zeer verbolgen over. De VNG geeft in aan haar brief hierover aan dat deze maatregel vragen is om uitvoeringsproblemen waar inwoners de dupe van worden. Verder wordt het, volgens het VNG,  door deze maatregel moeilijk zo niet onmogelijk om de aan de gemeente opgelegde bezuinigtaakstelling te realiseren
Voor de Stadspartij moet eerst duidelijk zijn wat de uitkomst is van het crisis overleg tussen VNG en regering hierover.

De uitvoerenden dreigen ook in de knel te komen. De Stadspartij is niet tevreden dat er in hoofdzaak, bij de decentralisatie in het domein van de Wmo/Awbz, door directies en hoger management wordt gesproken over hoe deze doelstelling wordt bereikt.  Er wordt weinig tot niet gesproken met de uitvoerenden in de organisaties.
Er bereiken de Stadspartij signalen dat er wordt gesneden in de uitvoering en in het middenkader. Snijden in het middenkader verhoogt de werkdruk bij de mensen die in de uitvoering werken, zeg maar de handen aan het bed.  In de bouwsessies (workshops) die gehouden zijn in P3 zie je dat directies en managers uit de hogere bedrijfslaag de gesprekken voeren en dat het middenkader en uitvoerenden niet betrokken zijn.
De Stadspartij wil dat juist de uitvoerenden meer betrokken worden bij de inrichting van deze decentralisaties. Het proces loopt teveel van boven naar onder in plaats van andersom. Dus ga opbouwen vanuit de zorgvrager en kijk dan hoe je bovenaan uitkomt.

De Stadspartij ziet graag dat er in de gepresenteerde nota dit in duidelijke beleidskaders tot uiting komen. Overal in het land zie je dat er bewegingen zijn, veel uit paniek of om druk te zetten op gewenste veranderingen. Maar deze bewegingen zijn allemaal aan de onderkant van de organisaties.  Wij zien praktisch geen bewegingen in directies en het hoger management.

Vrijwilligers moeten geen vakkrachten vervangen. De Stadspartij vindt dat er te veel wordt uitgegaan van de rol van de vrijwilligers. Vrijwilligers worden in één adem genoemd met werklozen en arbeidsgehandicapten. Voor de Stadspartij is een vrijwilliger iemand die zich uit overtuiging aanmeld voor het invullen van taken, waar hij volledig achterstaat, met andere worden waar zijn hart ligt.  Een werkloze zal, zoals wij het nu lezen, deze werkzaamheden als ‘vrijwilliger’ onder druk moeten gaan uitvoeren. Dat geldt ook, zij het in mindere sterke mate, voor arbeidsgehandicapten.
De Stadspartij heeft nog steeds de overtuiging dat als er zorg nodig is dat er dan zorg verleend moet worden door professionals. In sommige gevallen kunnen direct vrijwilligers worden ingezet, wij noemen bijvoorbeeld hulp bij eenzaamheid. Als er door eenzaamheid echter weer zorg nodig is zal er professionele hulp moeten worden ingezet alvorens er door vrijwilligers aan de gang kan worden gegaan.
De inzet van werklozen en arbeidsgehandicapten bij ondersteuning is zeker mogelijk , maar dient dus niet verplicht te worden gesteld.

Verder heeft de Stadspartij nog een opmerking over het aangaan van langdurige afspraken en contracten. Dit kan grote onzekerheid gaan opleveren bij de zorginstellingen. Deze zullen afwachtend zijn met het ondernemen van nieuwe ontwikkelingen. Dit kan grote gevolgen hebben op de kwaliteit van zorg.Veel veranderingen bij zorgverlening, en dan bedoelt de Stadspartij de verlening naar de zorgvrager, kan veel onrust veroorzaken bij degenen die zorg ontvangen en daarvan afhankelijk zijn. En het opleveren van besparingen door deze handelswijze staat zeker niet vast.

Resultaat behandeling van het onderwerp in de gemeenteraad. Met algemene stemmen besloot de raad akkoord te gaan met de kadernotitie ‘Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet’. Dit na toezeggingen van het college om de kritiek van diverse partijen waaronder de Stadspartij mee te nemen in het verdere proces. Deze aldus bijgestelde notitie geeft de richting aan voor de uitvoering van de taken die het Rijk aan de gemeenten gaat overdragen en een visie op de werkwijze en taakverdeling. 
Op één stem van Leefbaar Purmerend na was de raad direct vóór een wijzigingsvoorstel van D66, SP en GroenLinks om aan de notitie toe te voegen dat de inzet van werklozen en arbeidsgehandicapten bij ondersteuning zeker mogelijk is, maar niet verplicht moet worden gesteld. Hoe deze groepen een rol kunnen spelen bij de het ondersteunen van de taken, wordt in de notitie extra toegelicht.Alle toezeggingen van de wethouder namens het college, inclusief het aannemen van de motie deed de Stadspartij akkoord gaan met voortzetting van het proces. De kaders zijn na behandeling in de gemeenteraad duidelijk aangescherpt.

Sociale Zaken artikelen