HomeNieuwsWelzijnCommotie in commissie Samenleving over Mart Stambank

Commotie in commissie Samenleving over Mart Stambank

martstambanka
Woensdagavond 8 september 2010 was de eerste commissievergadering van de commissie Samenleving na het zomerreces.
Op verzoek van de SP werd er een extra agendapunt toegevoegd aan de agenda. Het extra punt was de behandeling van het plaatsen van de Mart Stambank in het plantsoen aan de Nieuwegracht. Het kunstwerk is in de 20er jaren van de vorige eeuw ontworpen door de Purmerendse architect Mart Stam. Het was bedoeld als eerbetoon voor de Purmerendse huisarts Dr. Maats.

De gemeente wil een replica van het kunstwerk plaatsen in het plantsoen aan de Nieuwegracht. Op de eerder in april gehouden inspraakavond ging de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Mona Keijzer van de CDA en toen toekomstig wethouder Roald Helm van de Stadspartij, de discussie met de bewoners aan. De bewoners werden toen duidelijk gemaakt dat het hier gaat om de uitvoering van het raadsbesluit door het college om het beleid ‘kunst in de openbare ruimte’ gestalte te geven. De bewoners werden er toen ook al op gewezen dat bij de aanvraag van de bouwvergunning er alle gelegenheid is om protest aan te tekenen door het indienen van een zienswijze.

Inspreker bewoners
Een groot aantal bewoners van de Nieuwegracht had woensdagavond 8 september plaatsgenomen op de publieke tribune om  hun woordvoerder te ondersteunen die insprak in de commissie Samenleving. In zijn inspreektijd verwoordde de vertegenwoordiger van de bewoners de bezwaren die er tegen het plaatsen van het kunstwerk ‘de Mart Stambank’ zijn. Het gaat daarbij vooral om de vrees voor overlast door jongeren die er een hangplek van zouden kunnen maken.

Onsamenhangend
Na de inspreker kreeg de SP, bij monde van Colette Sacco, de gelegenheid om toe te lichten waarom het punt door haar op de agenda moest worden geplaatst. Dat was een behoorlijk onsamenhangend verhaal omdat na analyse bleek dat het haar enerzijds ging om het ter discussie stellen van het raadsbesluit hieromtrent en het door de raad eerder aan het college beschikbaar gestelde krediet hiervoor. Anderzijds wilde Colette Sacco het plaatsen van de Mart Stambank als zodanig op de beoogde plek ter discussie stellen en de communicatie hierover met de bewoners. Voorzitter, Patrick Blokzijl, gaf vervolgens het woord aan wethouder Helm, omdat het plaatsen van het kunstwerk geen zaak is van de gemeenteraad maar ‘des college’. Het betreft immers de uitvoering van een raadsbesluit.

Toelichting door wethouder Helm
Wethouder Helm ontrafelde eerst het SP voorstel in twee delen. Het deel waar de raad zelf al over heeft besloten. Als de raad vindt dat het beleid ‘kunst in de openbare ruimte’ en het door de raad hiervoor beschikbaar gestelde budget anders moet worden ingezet dan kan dit bij de komende begrotingsbehandeling aan de orde komen. Hij adviseerde de SP om daar -op de juiste plaats dus- met dit punt te komen. Voorts  omschreef hij de gevolgde procedure en benadrukte dat de gemeente naar de bewoners toe zorgvuldig heeft gehandeld en dit ook zal blijven doen. Omdat de bouwaanvraag voor de bank in de zomervakantie plaatsvond zijn alle bewoners d.m.v. een persoonlijk schrijven hiervan op de hoogte gesteld zodat zij toch de kans kregen tijdig hun bezwaren in te dienen. Die zijn dan ook gekomen en worden nu beoordeeld.

Wethouder Helm benadrukte nogmaals dat het besluit de Mart Stambank te plaatsen primair een college aangelegenheid is. Omwonende van parken en plantsoenen kunnen op de uitvoering van het beleid geen directe rechten doen gelden. Openbare parken en plantsoenen zijn van alle Purmerenders en geen verlengstuk van individuele tuinen. Uiteraard dient het handelen van het gemeentebestuur wel met inachtneming van de regels van behoorlijk bestuur te gebeuren. Dat is nu ook het geval.

Bezwaren serieus beoordeeld
Wethouder Helm benadrukte dat hij de bezwaren tegen de uitvoering van beleid in dit geval zeer serieus in overweging neemt. Hij merkte in algemene zin wel op dat het daarentegen getuigt van bestuurlijke moed van een college om tegen de weerstand vanuit bevolkingsgroepen in het algemeen belang college besluiten toch uit te voeren. De gemeenteraad is als hoogste instantie in de gemeente hierop toezichthouder.

Om toch tegemoet te komen aan de  omwonende van het plantsoen aan de Nieuwegracht stelde wethouder Helm voor om de behandeling van dit onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving in november te plaatsen. Dan zijn alle zienswijzen met bezwaren beoordeeld en is ook duidelijk welke kant het met het plaatsen van de Mart Stambank op gaat.

Commotie bij SP, Trots op Nederland en VVD
De fracties van de  SP, Trots op Nederland en de VVD wilden desondanks het onderwerp in deze commissie behandelen. 
Wethouder Helm gaf ter illustratie aan dat er ongeveer 15 zienswijzen zijn ingediend. Bij de behandeling in november zal dan iedere fractie in het bezit zijn van deze stukken. Inclusief het voornemen van het college. Het bleek dat de drie fracties, die de behandeling wilden doorzetten, al in het bezit waren van kopieën van deze zienswijzen.

Behandeling in november
De overige partijen waren unaniem voor een verplaatsing naar de commissievergadering in november. De fractie van de Stadspartij merkte hierbij op dat het wel zo zuiver is dat alle fracties over dezelfde informatie beschikken bij de behandeling van een dergelijk onderwerp. De wethouder gaf op aandringen van een commissielid van D 66 nogmaals aan dat het onderwerp serieus zal worden behandeld.  “Het zou politiek niet verstandig zijn als je een breed gedragen meningsvorming zou negeren”,  aldus wethouder Helm. Voorzitter Patrick Blokzijl constateerde vervolgens dat er een meerderheid is voor verplaatsing. In november krijgt dit onderwerp dus een vervolg.

Welzijn artikelen