HomeNieuwsEconomieCollege zet Programmamanager Binnenstad in bij ontwikkeling binnenstad

College zet Programmamanager Binnenstad in bij ontwikkeling binnenstad

Foto Stadspartij

De binnenstad van Purmerend is door haar geschiedenis als marktstad, maar ook door de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, ontwikkelaars en gemeente uniek op velerlei wijzen. Door de fusie met gemeente Beemster, de bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het stationsgebied zal de binnenstad een nog prominentere plaats in de gemeente en de regio krijgen.

Net als andere middelgrote binnensteden begeeft ook het Purmerendse centrum zich nu echter in zwaar weer. Op economisch vlak zijn er zorgen over onder meer groeiende leegstand in het winkelgebied, ongewenste transformaties en afvlakking van het aanbod. Corona en daarmee de benodigde landelijke maatregelen hebben een verdere versobering in gang gezet in onze binnenstedelijke straten en daarmee in de detailhandel en de horeca. Er is blijvende schade die, uitgaande van vele experts, de binnensteden ingrijpend zal veranderen.

In Purmerend zijn er anderzijds kansen voor een kwaliteitsslag in de binnenstad en voor haar functie in de stad en de regio. Stedelijke ontwikkelingen zorgen voor een toename van het inwonertal en het aantal arbeidsplaatsen en daarmee voor de relevantie van een volwaardige binnenstad. De ontwikkeling van het Stationsgebied biedt kansen voor het realiseren van een volwaardig centrumgebied, een bruisend middelpunt van de stad en de regio, waarbij de oude binnenstad en het ‘nieuwe’ stationsgebied elkaar aanvullen en versterken.

Sterk gestegen huizenprijzen bieden kansen voor pandverbetering, historiserend bouwen en geregisseerde transformatie aan de randen van de binnenstad. De ‘autoluwe binnenstad’ biedt mogelijkheden voor bereikbaarheid, verbetering van de openbare ruimte en de kwaliteit van verblijven, leven en lucht. Partijen vinden elkaar steeds beter in de gezamenlijke organisatie van evenementen, promotionele acties, bouw en renovatie en gezamenlijke inkoop.

Aanpak binnenstad

De veranderende functie van de binnenstad en de vele projecten die hier plaatsvinden vragen om een integrale aanpak van onze binnenstad. In maart 2021 wordt de economische visie voor Beemster+ Purmerend ter vaststelling aangeboden aan de beide gemeenteraden. Bij de bestuurlijke opdrachtverstrekking hiervan, onder het programma 2040, werd besloten aan de functie van de binnenstad extra aandacht te besteden en keuzes te maken voor een toekomstbestendige binnenstad als historische ‘huiskamer van de stad en de regio’.

Dit vormt de basis voor een brede uitvoeringsagenda voor onze binnenstad. In de totstandkoming en in de uitvoering hiervan komen alle ontwikkelingen samen en zullen alle gezichten dezelfde kant op moeten staan. Vanuit economie, verkeer, parkeren, het stationsgebied, ‘de leefbare stad’, groenvoorziening, wijkmanagement en vastgoed wordt gestreefd naar een binnenstad die uitnodigt tot recreëren, wonen, kopen en zaken doen. We bepalen en volgen een gezamenlijke koers van ondernemers, bewoners, eigenaren, cultuursector, maatschappelijke organisaties en alle disciplines binnen Gemeente Purmerend.

Het voor specifieke deelgebieden in de binnenstad hogere bouwhoogten mogelijk maken met een kortere vergunningsprocedure en het planologisch bepalen van een kernwinkelgebied zijn belangrijke onderdelen van deze integrale aanpak.

Programmamanager Binnenstad

De omvang, urgentie, interdisciplinaire benadering en complexiteit van deze aanpak maken dat het niet mogelijk is voor de gemeentelijke projectleiders om deze werkzaamheden naast hun huidige takenpakket ‘erbij’ te doen. Het is wenselijk om de ontwikkeling van de binnenstad apart op te pakken en hiervoor een Programmamanager Binnenstad aan te trekken; een ervaren “zwaargewicht verbinden” die samen met alle betrokken partijen tot plannen en uitvoering kan komen.

Een succesvolle transitie van de binnenstad staat of valt met de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, eigenaren en gemeente tot en met kunst, cultuur en maatschappelijke instellingen die samen en ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de handen uit de mouwen steken en tot actie overgaan. De beoogde Programmamanager Binnenstad speelt hierin de centrale rol als verbinder, aanjager, coördinator en manager.

De functie is zwaarder en wezenlijk anders dan de rol van een centrummanager, zoals we die in het verleden in de Purmerendse binnenstad hebben gehad. Daarbij lag de nadruk op het organiseren van promotionele activiteiten in de binnenstad. Hier ligt de nadruk op een werkelijke transitie en structurele versterking van de binnenstad in een optimale en integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit is ook een wezenlijk andere opgave dan die van de wijkmanager binnenstad, die zijn agenda door de stad laat bepalen. In de integrale benadering van de transitie van de binnenstad zal de programmamanager binnenstad nauw samenwerken met de wijkmanager, met elkaar aanvullende werkzaamheden.

De Programmamanager Binnenstad fungeert als regisseur en tevens als opdrachtgever in ruimtelijke, economische en maatschappelijke projecten die versterking van de binnenstad tot doel hebben. Hierbij heeft de programmamanager de regie over het proces en de projecten die van belang zijn voor de transitie van de binnenstad. Daarnaast wordt een

motiverende rol vervuld in uiteenlopende gerelateerde projecten die binnen andere disciplines in de binnenstad aan de orde zijn.

De kosten worden gedekt binnen de huidige begroting uit het continuïteitsbudget. De wens is om de Programmamanager Binnenstad voor een periode van drie jaar in te zetten en volledig te financieren. Naar verwachting zal na verloop van de crisis een deel van de kosten gedeeld kunnen worden met ondernemers en vastgoedeigenaren, wanneer de meerwaarde van de Programmamanager Binnenstad zich voor alle partijen voldoende bewijst. Mogelijkheden van provinciale subsidiëring worden eveneens meegenomen.

Economie artikelen