HomeNieuwsWelzijnCollege stelt voor luilakfeest te subsidiëren

College stelt voor luilakfeest te subsidiëren


luilakdanceevent
Het Luilak Dance Event heeft een toegevoegde waarde voor de stad, dit is de afgelopen jaren wel gebleken uit de diverse evaluaties en bevindingen van de politie en het jongerenwerk. Ook is er sprake van minder vandalisme en overlast tijdens de luilaknacht in de gehele stad. Dit wordt onderschreven door team lntegrale Veiligheid. Resultaat is minder overlast en vandalisme in de gehele stad tijdens luilaknacht.

Het evenement blijkt niet zonder subsidie in 2015 te kunnen worden gehouden. Daarom stelt het college voor de organisatie van het Luilak Dance Event een projectsubsidie toe te kennen met een maximum van € 17.000,- in 2015.

ln december 2013 heeft de stichting Achilles haar plan voor 2014 en verder gepresenteerd aan de gemeenteraad. Om het event in 2014 te laten slagen was een projectsubsidie nodig van maximaal€ 17.000,-. De prognose van stichting Achilles was dat er per 2017 geen gemeentelijke bijdrage meer nodig was. Dat blijkt een te rooskleurige verwachting.

Verlies 2014 zelf gedragen

ln 2014 heeft de organisatie, tegen de prognose in, een verlies gedraaid van € 993,48. Er waren 761 betalende bezoekers. Dit aantal viel de organisatie ietwat tegen, daarbij haakten ook sponsoren op het laatste moment af. Het verlies van 2014 hebben de bestuursleden van de organisatie zelf gedragen, echter dit is niet realiseerbaar voor 2015 (en verder).

De bestuursleden zijn vrijwilligers, zij zullen zich terugtrekken wanneer er in 2015 wederom een verlies wordt verwacht doordat e.e.a. niet kan worden opgevangen door een gemeentelijke bijdrage.

Risico’s 2015

De organisatoren geven aan niet zonder subsidie van de gemeente te kunnen om de volgende risico’s:

  • Terugloop medewerking van sponsoren;
  • Algehele kostenstijging (zoals huur tent, inhuur geluidstechnici, geluid- en
  • Reputatie evenement is niet bij iedereen goed en dit is lastig Dit werkt vooral door in het vinden van

Gevraagd wordt daarom of de gemeente een subsidie voor dit evenement beschikbaar wil stellen.

College stelt subsidie onder voorwaren voor

Voor het jaar 2015 wordt de gemeenteraad voorgesteld een projectsubsidie met een maximum van € 17.000,- beschikbaar te stellen. De voorwaarden daarbij zijn dat na afloop een inhoudelijk en financieel verslag wordt gevraagd van de organisatie.Voorts dat de gebruikelijke evaluaties plaats vinden met onder andere het beveiligingsbedrijf, de brandweer en de evenementencoördinator van de gemeente.  

ln de subsidiebeschikking zal onder meer ook worden opgenomen dat de organisatie voldoende inspanning levert aangaande verwerven van geldstromen vanuit derden.
Het voorstel van het college wordt vanavond 2 april behandeld in de commissievergadering.

Welzijn artikelen