HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningCollege rekent op spoedige fusie Wherestad

College rekent op spoedige fusie Wherestad

Vier woningcorporaties in Noord-Holland verkeren in grote problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder Het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
Het gaat om Woontij op Texel, Stichting Zaandams Volkshuisvesting, SGBB in Hoofddorp en Wherestad Purmerend.
De vier moeten snel een herstelplan indienen, waarin ze aangeven hoe ze hun financiën op orde brengen. Dat kan door woningen te verkopen of door bepaalde activiteiten te beëindigen.

 

In een brief van minister Eberhard van der Laan van 27 november jl. aan het bestuur van Wherestad, laat de minister geen twijfel bestaan over zijn ernstige zorgen. Hij waarschuwt het bestuur zelfs dat de continuïteit op korte termijn van de woningstichting in gevaar is. Een heus faillissement dreigt dus als de Stadspartij de minister goed verstaat. De Stadspartij kaartte deze zaak al eerder aan.

pasfotoroaldRoald Helm (foto) stelde het college van B&W er eerder vragen over. Dat leverde opmerkelijke antwoorden op.

Het college liet weten dat ‘in een vertrouwelijk/persoonlijk schrijven aan de portefeuillehouder (Hans Engels, d.d. 14 september jl.) heeft Wherestad de gemeente vragen gesteld en voorstellen gedaan met name over huurprijsniveaus bedoeld om de financiële positie van Wherestad te verbeteren. Daarbij is geen indicatie gegeven over de mogelijke ernst van de financiële problemen.

Op 16 november jl. heeft de directeur van Wherestad -in het stuurgroepoverleg van het project Wheermolen-West- aangegeven dat hun onrendabele investeringen ten aanzien van dit project veel hoger uitvallen dan gecalculeerd.’ 

Op de vraag over de gevolgen van de financiële problemen voor het project Wheermolen West komt als antwoord.

‘Er ligt een samenwerkingsovereenkomst Wheermolen-West tussen de betrokken partijen (Wherestad, Bouwfonds en gemeente). In principe zullen de geplande bouwwerkzaamheden gewoon voortgezet worden. Wherestad heeft aangekondigd de bouw van het volgende gebouw, het tweede woonblok langs het spoor (Pallas) en de bouw van de ‘Driehoek’ begin 2011 ter hand te nemen.

Er zijn in de samenwerkingsovereenkomst ook financiële afspraken gemaakt. De  financiële bijdrage van de gemeente betreft niet de bouwkosten van Wherestad.’

De gevolgen voor Wheermolen-West zijn zoals de zaken er nu voor staan dus te overzien. Er ligt echter een relatie met de opgave in Weidevenne. Op basis van de genoemde brief van Wherestad (d.d. 14 september jl.) beziet het college in hoeverre tegemoet gekomen kan worden aan de daarin geuite wensen van Wherestad.’

Wat de gevolgen voor de woonvisie betreft is het college vaag. Het college laat weten dat in principe wordt vastgehouden aan de woonvisie. Deze loopt tot en met 2010 dus de impact is te overzien.

‘Het huisvestingsbeleid van de gemeente Purmerend staat verwoord in de woonvisie en geeft ten behoeve van al onze inwoners richting aan het gehele woningbestand. Wherestad heeft circa 10-15% van het woningbestand in eigendom.’

Wat de financiële gevolgen voor de gemeente Purmerend zouden zijn bij een faillissement levert een concreter antwoord op.

‘Bij een voortijdig faillissement van Wherestad wordt de grond van de flat Pallas (tweede woonblok langs het spoor) niet tijdig overgedragen. Dat betekent voor de gemeente renteverlies. Aangezien in februari 2010 naar verwachting de fusiepartner van Wherestad bekend zal zijn, wordt niet verwacht dat met dit scenario rekening moet worden gehouden.

Aan het beleid op zich verandert niets. Het woningbestand zal hoe dan ook bij een corporatie in bezit/beheer blijven.’

Het college vestigt dus net als Wherestad al haar hoop op het welslagen van een fusie. Die is zo te lezen al in een vergevorderd stadium. De datum van februari 2010 wordt met grote stelligheid genoemd.

‘Het huisvestingsbeleid van de gemeente Purmerend staat verwoord in de woonvisie en geeft ten behoeve van al onze inwoners richting aan het gehele woningbestand. Wherestad heeft circa 10-15% van het woningbestand in eigendom.’

Er is dus achter de schermen iets gaande tussen Wherestad en het college van B&W over: het huurprijsniveaus, een (overname?) fusie, in principe de voortzetting van de bouw in Wheermolen West.
Wat er nu precies de relatie is met  ‘ de opgave in Weidevenne’ en in hoeverre er door het college aan tegemoet kan worden gekomen is nog in nevelen gehuld.

Ruimtelijke Ordening artikelen