HomeNieuwsAlgemeen BestuurCollege Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Raadszaal2HA
foto Stadspartij
Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft het college toch een sluitende meerjarenbegroting kunnen aanbieden. Het opmaken van de begroting was echter geen eenvoudige opgave en er moeten nog enige moeilijke keuzes worden gemaakt om tot een meerjarig, positief eindresultaat te komen.

“Met het collegevoorstel is geprobeerd de nadelige gevolgen voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Ook blijven de ambities voor de stad – wonen, duurzaamheid en groen – met deze conceptbegroting op de voorgrond. Dit zien we terug op sociaal gebied zoals een daling van het totaal aantal uitkeringen, maar ook op het gebied van wonen waar flinke stappen worden gezet. Kortom: het gaat goed met de stad in zijn geheel, dat blijft onze focus.” Zo laat wethouder Financiën Harry Rotgans weten.

Pijnlijke keuze door boete Rijk

Een van de pijnlijke beslissingen die aan de raad wordt voorgelegd, is om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor eigenaren te verhogen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB alleen stijgt met de inflatiecorrectie. Het Rijk beboet echter de gemeenten met een hogere groei van de WOZ- waarde (verkoopwaarde huizen) dan het landelijke gemiddelde op de inkomsten OZB.
Het Rijk stelt dat bij het groeien van de WOZ-waarden boven het landelijke gemiddelde, ook hogere inkomsten voor de gemeenten gegenereerd kunnen worden bij de burgers. Om deze bepaling effectief te maken kort het Rijk op de algemene uitkering aan gemeenten, zo voor zichzelf een extra inkomstenpost realiserend.
In Purmerend was de Rijks-boete in 2018 een bedrag van € 700.000 en in 2019 € 500.000. Inmiddels hebben de Rijks kortingen over twee jaren een totale structurele last opgeleverd van € 1.200.000.
Met deze boete zet Het Rijk -ten behoeve van zichzelf- de gemeenten klem die een dergelijk zuinig beleid voeren om hun burgers toch extra te gaan belasten.

Gevolgen Rijks-boete zoveel mogelijk beperken voor inwoners

De boete vanuit het Rijk kan de gemeente niet bij voortduring uit eigen middelen zelf dragen. Het college wil de consequentie van deze boete voor de inwoners zoveel als mogelijk dempen. Voorgesteld wordt dan ook aan de raad om de korting van 2018 voor rekening van de lopende begroting te houden, maar de Rijks korting van 500.000 over 2019 als verhoogde OZB inkomsten in de begroting voor 2020 op te nemen.

Rekenvoorbeeld wat dit betekent voor de inwoners

De OZB-verhoging houdt het volgende in: Bij een gemiddelde woningwaarde van 235.000,- zal de eigenaar een tarief betalen dat € 13,70 per jaar hoger ligt dan alleen met de inflatiecorrecte in rekening zou zijn gebracht.

Vaststelling begroting 2020

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie SOB op donderdag 10 oktober. Aanmelden kan via griffie@purmerend.nl of 0299 452 713. Op woensdag 6 en donderdag 7 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Algemeen Bestuur artikelen