Algemeen Bestuur
Home Nieuws Algemeen Bestuur College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de...

College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de stad

Begroting 2021
Afbeelding persbericht

Het college heeft op dinsdag 15 september een concept programmabegroting 2021-2024, met een aantal belangrijke investeringen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stipt daarbij ook een aantal belangrijke onzekerheden aan, maar over het algemeen wordt er voorzichtig positief naar de toekomst gekeken.

Het is een bijzondere editie te noemen. Niet alleen is dit de laatste programmabegroting vóór de fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster, maar ook is er vooruitgekeken naar een toekomst die onzeker is.

Wethouder Harry Rotgans: “Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de ambities van het coalitieakkoord te bereiken. We zijn een goede weg ingeslagen en hebben veel bereikt. De concept programmabegroting die vandaag aangeboden wordt, borduurt hierop voort. Maar we leven ook in bijzondere tijden – niemand weet hoe lang de huidige situatie rondom het coronavirus nog aan zal houden. Daarom blijven we kritisch kijken naar onze financiële situatie en kaarten we risico’s aan die hier invloed op kunnen hebben.”

Financiële situatie

De programmabegroting biedt een sluitend meerjarenperspectief met de ruimte om enkele belangrijke keuzes te maken en investeringen te doen. Investeringen die keihard nodig zijn in onze zich snel ontwikkelende stad en gaan naar onderwijs, woningbouw en bereikbaarheid, kwaliteit openbare ruimte, economie/werkgelegenheid, duurzaamheid en sport  Er zijn echter ook onzekerheden die effect hebben op het toekomstbeeld, zoals de effecten van de coronacrisis en de compensatie hiervoor van het Rijk. Ook de ontwikkeling van de uitgaven in het sociaal domein voor Jeugd en Wmo kan grote gevolgen hebben voor de begroting. Tenslotte is de herijking van het gemeentefonds momenteel in onderzoek. De uitslag hiervan heeft invloed op de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeente. Ook hier kan het om grote bedragen gaan.

Vaststelling begroting

Op dinsdag 15 september presenteerde het college de concept programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie SOB. Dit staat gepland voor donderdag 8 oktober, maar deze datum kan nog veranderen. Houd hiervoor de website van de raad in de gaten: raad.purmerend.nl. Aanmelden om in te spreken is verplicht en kan via griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713. Hoe dit werkt in tijden van corona, is te lezen via raad.purmerend.nl/inspreken. Op woensdag 4 en donderdag 5 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Lees HIER de (concept) begroting 2021

Algemeen Bestuur artikelen

Begroting Purmerend 2021-2024 vastgesteld

Hieronder alle besluiten die tijdens deze begrotingsraad zijn genomen. De programmabegroting 2021-2024 is vastgesteld door de meerderheid van de raad. Daarmee is ook ingestemd met...

College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de stad

Het college heeft op dinsdag 15 september een concept programmabegroting 2021-2024, met een aantal belangrijke investeringen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stipt daarbij...

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wenst u fijne Pinksterdagen

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de binnengehaalde oogst.  In de 2de eeuw n. Chr....

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend. Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben...

Bloemen voor Purmerenders van de Stadspartij

Al enige weken brengen actieve leden van de Stadspartij een bloemetje aan inwoners en ondernemers in Purmerend om ze...

Vlaggen op 5 mei in de Peperstraat

Het 4 en 5 mei Comité Purmerend en de gemeente hebben samen met de winkeliers van de Peperstraat het...

4 mei herdenken we thuis via RTV Purmerend. Ook Beemster biedt een alternatief.

Dit jaar gaan ze niet door: de traditionele stille tocht en de herdenkingsbijeenkomsten op de Kaasmarkt en in de...

Kaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Het college van B&W heeft dinsdag 14 april 2020 de kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin geeft het richting...