HomeNieuwsWelzijnCollege geeft overzicht activiteitenaanbod jongeren.

College geeft overzicht activiteitenaanbod jongeren.

buzzhome
In de Commissie Samenleving van 5 februari 2009 is door het college van B&W toegezegd dat zij in januari 2010 zou terugkomen met informatie over de ontwikkeling van een stedelijk activiteitenaanbod voor jongeren van 16 jaar en ouder.
In een brief van 21 december 2009 aan de gemeenteraad staat de huidige stand van zaken opgesomd. Bovendien wordt in die brief de raad nader geïnformeerd  en treft u de huidige stand over de richting waarin het college het een en ander wil uitwerken.

Het college laat, via wethouder Daan, de gemeenteraad het volgende weten.

Op 30 oktober 2008 is de Jeugdvisie “de jeugd heeft Purmerend” vastgesteld door de gemeenteraad. In deze Jeugdvisie staat een lijst van beleidsprioriteiten opgenomen.

Samengevat zijn dit de beleidsprioriteiten uit de Jeugdvisie:

 1. Grote inzet op activiteiten die bijdragen aan preventie, vroegsignalering en vroeghulp.
 2. Samenhangend hulpverleningsaanbod voor multi-probleem gezinnen.
 3. Versterking van het zelfoplossend vermogen van personen, gezinnen en familie (Eigen Kracht conferenties).
 4. Opsporen, signaleren en aanpakken van Kindermishandeling en –verwaarlozing (inclusief signalering)..
 5. Aandacht voor jongeren die niet op het maatschappelijk wenselijke spoor zitten.
 6. Verbetering van de samenwerking in de keten en tussen instellingen die belast zijn met de uitvoering van het jeugdbeleid.
 7. In contact blijven met de jeugd.  Via ambulant jongerenwerk en Straathoekwerk moet permanent in beeld zijn waar welke groepen zich bewegen in de stad.
 8.       

Vanuit de beleidsprioriteit “het in contact blijven met de jeugd” heeft de gemeente Purmerend een activiteitenaanbod voor jongeren opgezet en het plan om dit te intensiveren. Zoals in de jeugdvisie is aangegeven wordt ingezet op een aanbod in de wijk/tienercentra voor jongeren onder de 16 jaar. Voor jongeren vanaf 16 jaar wordt een stedelijk activiteitenaanbod ontwikkeld.

Overzicht huidige situatie jongerenwerk in het centrum en huisvesting.

 • duiventilkleinJongerensociëteit de Duiventil: Zit nu in het “Witte huis” op de Houttuinen. De Duiventil moet dit pand verlaten omdat het pand in de verkoop gaat. Vervangende huisvesting moet geregeld zijn voordat tot verkoop kan worden overgegaan.
 • Buzz Home: Is momenteel gehuisvest in mobiele units naast de Doelestallen.
 • Straathoekwerk: Zit nu in een te klein kantoor in de Ark. Het aantal werkplekken wordt per 2010 uitgebreid, er is dus meer ruimte nodig.
 • De Kern: Is onregelmatig geopend, indien open wordt het met name bezocht dooreen groep jongeren in de leeftijd van 23 +. Zij maken vooral gebruik van de oefenruimtes en organiseren incidenteel een feest. Vanuit Buzz Freetime (gehuisvest in VMBO-campus PSG) wordt zo nu en dan een groepje jongeren doorverwezen naar de Kern.

Gedeeltelijk is er dus al voor groepen jongeren accommodatie beschikbaar in het centrum. Dit aanbod is veelal tijdelijk. Daarom is de gemeente bezig een stedelijke accommodatie te ontwikkelen op langere termijn. In maart 2009 is een besluit genomen over huisvesting van Duiventil, Buzz Home en straathoekwerk in de kerk aan de Kanaalstraat. Voor het geschikt maken van dit pand is enkele jaren nodig. In die tussentijd moet naar een tijdelijke oplossing gezocht worden. Op dit moment worden daarvoor nog verschillende alternatieven onderzocht. Zodra de haalbaarheid daarvan zorgvuldig is getoetst wil ik u infomeren.

Dit stedelijk jongerencentrum krijgt vorm in goed overleg met het bestaande jongerenwerk, Spurd, de Duiventil, straathoekwerk en uiteraard de jongeren zelf. Voor het slagen van de stedelijke jongerenvoorziening is het van groot belang dat Purmerendse jongeren inspraak hebben, invloed hebben, meepraten, meedenken, ruimte krijgen, initiatief nemen en meedoen. Dit kan zijn over bijvoorbeeld de toekomstige programmering c.q. activiteitenaanbod; de nieuwe naam; inhoud van het vrijwilligerswerk binnen een stedelijke jongerenvoorziening, de inrichting van de activiteitenruimtes, etc.

Project Shoot

Purmerendse jongeren zijn de afgelopen maanden getraind en begeleid door professionele filmmakers bij het maken van hun eigen film over hoe ze aankijken tegen de stad. In de film zijn verschillende groepen jongeren te zien die aangeven wat hen bezig houdt en wat ze nog missen in onze stad. O.a. zijn de jongeren van “Disco-nu” betrokken bij de totstandkoming van deze film. Nadrukkelijk komt in de film naar voren dat de jeugd behoefte heeft aan plekken om elkaar ongestoord te kunnen ontmoeten. De film is het middel waarmee met meerdere groepen in de stad van gedachten kan worden gewisseld over het aanbod van jongerenactiviteiten. Het project loopt twee jaar door en bevat ook een internetproject waarbij een eigen website wordt gebouwd die voortborduurt op de film. Daarbij gaan jongeren door het maken van filmpjes en onderwerpen over jeugd in Purmerend. De ideeën die voortkomen uit het project krijgen een plek in de organisatie van de stedelijke jongerenvoorziening. Daarnaast wordt onderzocht hoe een link met de middelbare scholen kan worden gelegd om continue jongerenparticipatie vorm te geven. Op 18 januari 2010 wordt de film “Streetlive Purmerend” met een spetterende première in de Purmaryn gepresenteerd aan de jonge makers hun vrienden, jongerenwerkers uit de stad. College- en raadsleden worden hiervoor eveneens uitgenodigd.

Deze film zal ons  aanknopingspunten bieden over de wijze waarop we jongerenparticipatie in Purmerend kunnen stimuleren. Naar verwachting zal het nieuwe college in juni 2010 met een concreet voorstel komen voor het stedelijke jongeren activiteiten aanbod.

Welzijn artikelen