HomeNieuwsAlgemeen BestuurCoalitiepartijen willen vitaliserend beleid voortzetten

Coalitiepartijen willen vitaliserend beleid voortzetten

Coalitieakkoord 2014
Met een brief aan de  gemeenteraad hebben de coalitiepartijen de mogelijkheden, wensen en kansen voor beleid voor de tweede helft van de coalitieperiode geschetst. Hieronder vindt u hun bericht.

Geachte leden van de raad,

Na de verkiezingen van 2014 hebben wij een coalitieakkoord met elkaar gesloten. ln het akkoord staat dat wij halverwege de bestuurstermijn een mid-term review willen houden. Dat had mede te maken met de financiële omstandigheden. Ook willen wij halverwege deze periode graag de balans opmaken: waar staan we nu? Vanuit onze ervaringen in de stad en de mogelijkheden van Purmerend hebben wij, vooruitlopend op de mid-term review, naar onderwerpen gekeken waarvan wij menen dat ze prioriteit verdienen in de kadernota. Het is een richting waar onze eerste aandacht naar uit zou kunnen gaan, vanzelfsprekend indien de mogelijkheden van Purmerend dat toestaan en de raad daartoe beslist. Wij zien dit als een aanvulling op ons coalitieakkoord, het is geen limitatieve lijst. We houden hierbij de hoofdstukindeling van ons coalitieakkoord aan, maar in een andere volgorde. Wij richten ons op versterking van de onderdelen ‘Onze omgeving en de stad’ en ‘Samen leven’.

Onze omgeving en de stad
Kwaliteitsniveau Openbare Ruimte

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vraagt om het intensiveren op het budget van onderhoud. We merken dat het handhaven van de kwaliteit onder druk staat: de stad is minder schoon en het onkruid staat hoog. We ontvangen daarover veel signalen van bewoners. Een verzorgde openbare ruimte zien wij als een van de belangrijkste opgaven voor de gemeente. Een kwalitatief goed ogende stad heeft een uitwerking op de kracht van de stad en hoe die door de inwoners wordt beleefd.

We hebben in de afgelopen tijd initiatieven zien ontstaan waarbij bewoners actief waren en betrokken zijn bij het uiterlijk aanzien van de stad. Een van de voorbeelden is de ‘Zwerfinator’. We juichen de initiatieven toe en willen laten zien dat ook wij als gemeente hierin onze verantwoordelijkheid (blijven) nemen.

Aanpak fietspaden

Uit onze contacten blijkt nog steeds dat er onverminderd behoefte is aan het verbeteren van de fietspaden in Purmerend. Door fietspaden te asfalteren of bij onderhoud van de weg gelijk het fietspad goed aan te pakken, worden mensen gestimuleerd om vaker te fietsen.

Uitbreiding handhaving

Wij merken dat het handhaven op de openbare ruimte binnen de wijken in Purmerend zijn vruchten afwerpt en een eigen bijdrage levert aan een verzorgde gemeente. Wij leggen dit onderdeel dan ook nadrukkelijk neer als onderwerp waar in de kadernota aandacht aan kan worden besteed.

Uitbreiding camera toezicht

De ervaringen in de afgelopen periode laten zien dat het plaatsen van camera’s op strategische plekken helpt. Het maakt de openbare ruimte veiliger. Door dat bewezen effect vinden wij een uitbreiding van het cameratoezicht een geschikte manier om de veiligheid in de stad te vergroten.

Tweede team buurttoezicht

Wij merken dat het team buurttoezicht verschil maakt op de plaatsen in de stad waar zij aan het werk zijn. Naast het budget dat we eerder reserveerden voor een structurele inzet van het eerste team, hechten wij waarde aan het inzetten van een tweede team.

Samen leven

De (sport-)verenigingen zijn een belangrijke bouwsteen om ons als Purmerenders met elkaar te verbinden. Juist vanuit de gedachte van ons coalitieakkoord kijken wij naar de mogelijkheden om de omstandigheden waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden, te verbeteren. Zonder de andere verenigingen in Purmerend daarmee te kort te willen doen, springen er, wat ons betreft, een drietal locaties uit waar voor goede, blijvende sportbeoefening extra aandacht nodig is.

Spofrtaccommodatie Purmersteijn

De opstallen van de voetbalvereniging Purmersteijn zijn hard toe aan uitbreiding. Er is een tekort aan kleedkamers en de huidige kleedkamers zijn aan renovatie toe. Als het gaat om renovatie, is de club zelf aan zet. De coalitie meent dat de gemeente in het geval van nieuwbouw, ondersteuning aan de club verleent. Zo hopen we dat de voetbalvereniging in de toekomst haar sociale en vitaliteit stimulerende functie binnen de Purmerendse samenleving voortzet.

Sportaccommodatie Hockey

Hockeyvereniging MHCP vertoont een gestage groei in leden. Door deze groei is er een capaciteitstekort aan de speelvelden ontstaan. Door de aanleg van een kunstgrasveld voor de jeugd, op de huidige locatie, kan dit probleem voor de komende jaren worden opgelost. Wij zijn van mening dat de gemeente hierin de vereniging tegemoet moet komen.

Tribune zwembad

ln het Leeghwaterbad staan op dit moment verrijdbare tribunes. De capaciteit daarvan voldoet niet. ledereen die op zondag de wedstrijden van WZ&PC bezoekt, ziet dat er meer toeschouwers zijn dan zitplaatsen. Op dit moment wordt dat opgelost door het bijplaatsen van plastic tuinstoeltjes. Voor een goed gebruik van het zwembad en om ervoor te zorgen dat de wedstrijden op een goede manier bezocht kunnen worden, is een ander soort tribune nodig. Wij vragen het college om daar rekening mee te houden tijdens het opstellen van de kadernota.

Gratis openbaar vervoer

ln ons coalitieakkoord hebben we aangegeven dat wij de toegevoegde waarde zien van gratis openbaar vervoer voor minder draagkrachtige ouderen. Nog steeds zijn wij van mening dat het beter voorzien in de mobiliteit van die groep een belangrijke bijdrage kan leveren aan het tegengaan van vereenzaming.

De Gemeente

Geen indexering OZB
Een van de onderwerpen die direct invloed heeft op de portemonnee van Purmerenders is de hoogte van de OZB. We hebben aangegeven dat we beoordelen of de jaarlijkse inflatiecorrectie achterwege gelaten kan worden. Hoewel dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft, zien we ook dat de inflatie dermate laag is, dat het effect daarvan op de financiële mogelijkheden van onze inwoners kleiner is geworden dan bij de aanvang van deze bestuursperiode is voorzien.

Weerstandsvermogen en algemene reserve

Bij de besteding van eventuele ruimte in de algemene middelen, blijven we ons bewust van onze financiële positie en de schuldenlast van Purmerend. Daarom willen wij voorzichtig zijn met het benutten van eventuele beschikbare financíële ruimte, zodat er mogelijkheden zijn om de financiële positie van Purmerend te blijven versterken.

Overig

ln deze brief hebben we de onderwerpen opgesomd waarvan wij menen dat ze prioriteit verdienen. Een aantal onderwerpen hebben wij niet nader omschreven. Het gaat dan over de overige sportaccommodaties, het sociaal rendement en een werkbudget voor economie Hoewel niet onbelangrijk, geven wij deze drie onderwerpen op dit moment een lagere prioriteit. lndien de financiële ruimte het toelaat, zullen wij ook deze onderwerpen nader bezien.

Status brief

Met deze brief willen de coalitiepartijen in alle openheid en transparantie aan de raad laten zien wat we belangrijk vinden. Voor de coalitie is deze brief dan ook het kader waarmee wij de kadernota tegemoet zullen treden. Vanzelfsprekend doen wij dat in gesprek met de andere partijen, waarbij wij hopen op een constructief debat en een afgewogen raadsbesluit.

Namens de coalitiepartijen: STADSPARTIJ, D66, AOV, VVD, CDA

Algemeen Bestuur artikelen