HomeNieuwsWelzijnBudget voor kwaliteitsvolle nieuwe sporthal voldoende

Budget voor kwaliteitsvolle nieuwe sporthal voldoende

sporcomplex
De 1,3 miljoen euro extra voor de bouw van de nieuwe sporthal is voldoende, meldt wethouder Helm aan de gemeenteraad. Een meerderheid van de raad had eind 2016 goedkeuring gegeven voor het extra krediet. Men wilde echter wel dat een onafhankelijk adviesbureau de doorrekening van het college controleerde waaruit de hoogte van het extra krediet is gebaseerd. De raad uitte haar zorg of het totale bedrag van €17,5 miljoen voor sporthal en infrastructuur nu wel genoeg was.
Dat leek wethouder Helm en het college overbodig maar onder zware druk van de gemeenteraad zegde hij toch toe een en ander te laten plaatsvinden.
Hiervoor is het gerenommeerde kantoor ICS ingeschakeld. inmiddels is de second opinion afgerond. Uit het rapport blijkt dat door de grip op het project de post onvoorzien tot dusver niet is aangesproken en dat met het vorderen van de bouw van de hal de risico’s op onvoorziene omstandigheden afnemen’
Het projectkrediet is naar mening van ICS ruim voldoende om het project volledig uit te voeren. Bovendien zijn de geraamde kosten voor de nog te realiseren projectonderdelen grotendeels reëel en realiseerbaar, met een beperkt risico op overschrijding, bijvoorbeeld als gevolg van marktwerking (op dit moment). Er is voldoende budget binnen het krediet beschikbaar om eventuele overschrijdingen op te vangen.
Het projectkrediet houdt voorts in voldoende mate rekening met tegenvallers. Door sturing op en inperking van risico’s is de post onvoorzien tot dusver nauwelijks aangesproken en is sprake van een positief tussenresultaat van mee- en tegenvallers in de deelprojecten. Ook wanneer een mogelijke (voorzienbare) tegenvaller van zo’n € 55.000 ten aanzien van de terreininrichting moet worden opgevangen, blijft voldoende budget over voor eventuele niet voorzienbare tegenvallers, zoals bijvoorbeeld snel ontwikkelende prijzen in de markt of extra inzet voor interne of externe begeleiding indien het totale traject langer duurt dan voorzien..
Er is derhalve voldoende budget beschikbaar om het project ook procesmatig in goede banen te blijven houden. Uiteraard onder de voorwaarde dat het projectteam strak blijft sturen op planning, kwaliteit, risico’s en financiën.

Welzijn artikelen