HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouw van ca 489 appartementen aan de Burgemeester D. Kooimanweg aanstaande

Bouw van ca 489 appartementen aan de Burgemeester D. Kooimanweg aanstaande

Bouwplan Kop van Wagenweg. De bouwhoogten van de hoogteaccenten variëren van 15 naar 19 bouwlagen. Qua architectuur is ervoor gekozen om een gelaagdheid en kleinschalige korrel te hanteren die aansluit bij de leefomgeving op het maaiveld (dit sluit ook op de uitgangspunten stedenbouwkundige plan stationsgebied). Beeld: raadsstukken

De locatie aan de Burgemeester D. Kooimanweg naast AH in het Wagenweggebied, bestaat nu uit leegstaande garagepanden, loodsen, een stuk braakliggend terrein en een onbemand tankstation. Het college heeft besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan met de projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V (BPD), ten behoeve van de mogelijke realisatie van circa 489 appartementen, gebouwde parkeervoorzieningen, commerciële ruimte en horeca. Onder de voorwaarde om de geldende verdeling aan te houden van 30% sociale huur, 30% middenhuur/ betaalbare koop en 40% vrije keuze.

Eerder  is door de raad besloten om de maximale bouwhoogte van 12 bouwlagen -onder voorwaarden- te verruimen naar meer bouwlagen, om zo meer woningen in de sociale huur en voor de doorstroming te kunnen realiseren. Een voorwaarde die daarbij is gesteld is dat moet worden voldaan aan de realisatie van tenminste 30% sociale huur.

Nieuw plan

Het nu voorliggende geoptimaliseerde plan bestaat uit de realisatie van een woningbouwprogramma van ca. 489 appartementen,1000 m2 BVO commerciële ruimte met bijbehorende openbare ruimte en parkeergelegenheid. Daarmee worden in één klap bijna 300 huishoudens bediend die nu door het woningtekort geen toegang hebben tot een woning in Purmerend. Daarnaast komen er ook ca. 190 woningen bij in de vrije sector voor mensen die meer te besteden hebben en die dicht bij het centrum willen wonen.
De doelgroepen voor de sociale-, middendure huur en voor de betaalbare koopwoningen zijn met name ouderen (55+) en jongeren.

Zowel ouderen als jongeren willen immers vaak in een appartement wonen dichtbij de stedelijke voorzieningen, zoals een winkelgebied, horeca en goede openbaar vervoersvoorzieningen.

Ook sluit het plan goed aan op de gemeentelijke ambitie om rondom het Stationsgebied een hoog stedelijk milieu met meer woningen te realiseren.

Parkeren

Bewoners van de appartementen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning in de openbare ruimte. De ontwikkelaar gaat om deze reden circa 348 gebouwde parkeerplekken realiseren en zal 0,15 parkeerplaats per woning voor bezoekers (ca. 74 parkeerplaatsen) realiseren op het eigen perceel.
De gemeente realiseert de overige benodigde bezoekersparkeerplaatsen nabij het plangebied. Daarbij worden er extra laad- en losplaatsen voor onder meer bezorgdiensten gerealiseerd.

Leefgebied

Een van de voorwaarden die eerder werden gesteld had betrekking op het aantal bouwlagen. Het overleg met de buurt met neme hierover zou een belangrijke spil moeten zijn in de verdere plan realisering.

Tijdens een eerdere inloopavond en door inspreken van buurtbewoners kwam naar namelijk naar voren dat:

  • de buurtbewoners het gebouw te hoog vonden. Zij zagen liever maximaal 4 – 6 bouwlagen;

  • de buurtbewoners zich zorgen maken over schaduw, inkijk vanaf balkons en uit ramen.

Tegelijk zijn bewoners ook verheugd dat de huidige uitstraling van het terrein wordt verbeterd, over de verkeersaanpassing die door dit plan mogelijk is en wordt ook de behoefte naar woningen erkend en gewaardeerd dat er in dit plan wordt voorzien in betaalbare woningen.

Op basis van de gesprekken met de buurt heeft het college de plannen aangepast. Het gebouw loopt nu gelaagd af naar het Wagenweggebied (dus lager aan de kant van de Kooimanweg). Er is rekening gehouden met schaduwwerking en balkons zijn zo veel mogelijk geplaatst op plekken waarbij er geen inkijk is in de woningen in de buurt.

Vervolg gesprekken met de buurt

Nog voor de behandeling van het aangepaste voorstel zal opnieuw met de betrokkenen worden gesproken. De omwonenden zullen worden meegenomen in de plannen die er liggen en krijgen een toelichting op de verdere procedure die doorlopen gaat worden. Ook is er de mogelijkheid om via een 1-op-1 gesprek met de plannenmakers in gesprek te gaan, reactie te geven op de plannen en vragen te stellen over de plannen. Aan de buurtbewoners wordt gevraagd wat voor hen nog aandachtspunten zijn die in het bestemmingsplan en verdere uitwerking van het bouwplan naar een definitief ontwerp meegenomen kunnen worden.

Milieu

In de ontwikkeling worden maatregelen genomen betreffende natuur-inclusief bouwen door middel van o.a. het realiseren van groene daktuinen en waar mogelijk het plaatsen van zonnepanelen Daarnaast gaat de ontwikkeling voldoen aan de nieuwste BENG eisen.

Door de realisatie van dit plan komt er veel extra ruimte voor fietsers en voetgangers en wordt er veel bomen toegevoegd in de openbare ruimte.

Besluitvorming

In het voorliggende  raadsvoorstel wordt door het college gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voorgenomen besluit tot het aangaan van de anterieure overeenkomst over de bouw met ontwikkelaar BPD.

Het voorstel van het college zal voorafgaande aan raadsbehandeling  worden besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer  van vanavond 19 mei 2021

Ruimtelijke Ordening artikelen