HomeNieuwsAlgemeen BestuurBezuinigingen subsidies gaan naar eindfase (2)

Bezuinigingen subsidies gaan naar eindfase (2)

geld208

Vervolg van het artikel van woensdag

In het coalitieakkoord, dat de Stadspartij in het voorjaar 2010 sloot met VVD, PvdA en CDA, is aan het college van B&W opdracht gegeven om vanaf 2013 1,2 miljoen euro per jaar te bezuinigen op maatschappelijke subsidies, dit komt neer op 7,5% van het verstrekte bedrag aan subsidies per jaar. Deze bezuiniging maakt deel uit van een omvangrijke bezuinigingsoperaties.

Stap 2 en 3

Stap 1 begon op 28 februari 2011. Stap 2 volgde op 31 maart met als thema: Wat doen we nu al? In stap 3 op 23 mei werd voornamelijk gekeken wat de maatschappelijke opgave zijn. Wat moet er voor de Purmerendse bevolking aan voorzieningen komen en voor welke doelgroepen willen we ons inzetten? Een paar doelgroepen zijn in het coalitieakkoord met name genoemd, o.a. mensen met beperkingen of die het op eigen kracht niet redden, volwassenen en kinderen uit huishoudens met een inkomen onder de 120% van het sociale minimum.

Financiële  kaders

Bij stap 4 van het stappenplan werden op 27 juni jl. de financiële kaders tegen het licht gehouden. De zaal in P3 was vol vertegenwoordigers van de organisaties en afgevaardigden van de gemeente. De wethouders Keijzer, Daan en Helm spraken lovende woorden over de inzet van de maatschappelijke organisaties om tot de beoogde bezuiniging te komen. De deelnemers waren per thema verdeeld over diverse tafels. Projectleider Suzanne Langeberg ging de tafels stuk voor stuk af om een woordvoerder per tafel de ideeën te laten presenteren. Liefst vergezeld met een concreet bedrag aan bezuinigingen.

Spurd

Er kwamen een aantal voorstellen ter tafel. Sportstichting Spurd gaf aan dat ze 70.000 euro per jaar konden besparen als ze nieuwbouw voor hun kantoren konden realiseren bij het zwembad. Het loslaten van de winkelnering, d.w.z. het verplicht verzorgen van onderhoud door de gemeente aan de sportlocaties, kan een besparing opleveren van een ton. Spurd kan veel goedkoper inkopen voor deze werkzaamheden. Verder kwamen voorstellen als het afschaffen van de accountantsverklaring voor subsidieverlening aan de orde. Dit kan volgens insiders een besparing opleveren van ruim 5 ton. Ook het meer gaan samenwerken tussen organisaties werd als besparingsmogelijkheid opgevoerd. Kortom veel ideeën maar weinig concrete besparingsvoorstellen. Toch zal de 1,2 miljoen moeten worden gerealiseerd.

Vervolg

Het proces gaat na de zomer verder met stap 5 in september. Dan worden de maatschappelijke beleidskaders  vastgesteld. Dan worden door de gemeenteraad de opgaven vastgesteld en de middelen die daarvoor ingezet kunnen worden. In stap 6 moeten de partijen gaan opgeven wie wat gaat doen om de opgave te realiseren en hoeveel geld ze daarvoor nodig denken te hebben. Als laatste wordt dan in stap 7 de subsidie beschikking vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoeveel geld welke partijen krijgen en wat daarvoor  moet worden gerealiseerd.

Gemeenteraad

De gemeenteraad zal het subsidiebeleid vaststellen in de kadernota van 2013. De Stadspartij is blij met de werkwijze die is gekozen. Er wordt samengewerkt met alle organisaties die in het verleden subsidie kregen. Maar belangrijker is dat er eens kritisch wordt gekeken wat er nou werkelijk nodig is en wie wat betaald. Is het wel een overheidstaak of kan het aanbod door de gebruikers zelf worden betaald?

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen