HomeNieuwsAlgemeen BestuurBezuinigingen subsidies gaan naar eindfase (1)

Bezuinigingen subsidies gaan naar eindfase (1)

geld2

In het coalitieakkoord, dat de Stadspartij in het voorjaar 2010 sloot met VVD, PvdA en CDA, is aan het college van B&W opdracht gegeven om vanaf 2013 1,2 miljoen euro per jaar te bezuinigen op maatschappelijke subsidies, dit komt neer op 7,5% van het verstrekte bedrag aan subsidies per jaar. Deze bezuiniging maakt deel uit van een omvangrijke bezuinigingsoperaties.

Financieel slecht

Door diverse omstandigheden stond Purmerend er financieel zeer slecht voor aan het eind van de vorige bestuursperiode. Er werd in het coalitieakkoord dan ook vastgelegd dat er fors moest worden bezuinigd. Door te snijden in het ambtenarenapparaat, verhoging van tarieven (rioolrecht en huisvuil), verhogen van de Onroerende Zaakbelasting en bezuinigingen op subsidies, moet in 2015 de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, weer op orde zijn. Er is dan mogelijk zelfs een positief resultaat tegen de 10 miljoen euro.

Kaasschaaf of meetlat

Purmerend verleent jaarlijks 16,1 miljoen aan subsidies aan maatschappelijke organisaties en verenigingen. Dit is onderverdeeld in 7,5 miljoen aan zorg en welzijn, 7,4 miljoen aan sport en cultuur en 1,2 miljoen aan educatie. Bezuinigen is een maatregel die altijd weerstand opwekt. Het college van B&W kreeg dan ook de opdracht mee om de maatschappelijke organisaties en verenigingen te betrekken bij deze bezuinigingsoperatie. Er waren meerdere mogelijkheden om de 7,5% bezuiniging op de subsidies te realiseren. Je kunt de kaasschaafmethode gebruiken, d.w.z. verlaag alle subsidies met 7,5%. De andere methode is het hanteren van de meetlat, daarbij kijk je welke voorzieningen noodzakelijk zijn en wat is het gevolg als je een subsidie stopzet.

Wat is nodig

Er werd gekozen voor de meetlat maar op een andere werkwijze als  in het verleden. Tot op heden konden instellingen subsidie aanvragen voor een product en werd er verder afgewacht wie er gebruik van maakten. Nu wordt er gekeken wat de Purmerenders nodig hebben. Als dat in kaart is gebracht wordt door de gemeente kritisch gekeken (de meetlat) wat zij nog langer wil of kan subsidiëren.

Vragen

De volgende vragen worden daarbij gesteld:

  • 1. Is de activiteit een wettelijke taak van de gemeente?
  • 2. Zo nee, welk maatschappelijk probleem ontstaat er als er niet wordt gesubsidieerd?
  • 3. Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan met minder of zonder subsidie?

Verdeelvoorstel

De boodschap van het college aan de organisaties en verenigingen was duidelijk, kom met een voorstel tot verdeling van de nog beschikbare subsidiemiddelen. Maar zorg er wel voor dat er wordt ingespeeld op de behoeft uit de samenleving.

Startbijeenkomst

Er werd door het college een stappenplan opgesteld. Dit plan bestond uit 7 stappen. Stap 1 was de startbijeenkomst op 28 februari in buurtcentrum Overwhere. Wethouder Mona Keijzer (zorg en welzijn) gaf daar de aftrap van het project “Bezuinigen met beleid”. Het thema van deze eerste stap was: voor WIE willen we WAT bereiken? Tegen de honderd vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en een delegatie van het gemeentelijke ambtenaren apparaat waren aanwezig.

 

Lees morgen meer over het bezuinigingstraject.

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen