HomeNieuwsVerkeer en VervoerBeter onderzoek naar vervoerplan bij invoering N/Z lijn noodzakelijk

Beter onderzoek naar vervoerplan bij invoering N/Z lijn noodzakelijk

nztrajectkaart
Het door de Purmerendes gemeenteraad ingeschakelde adviesbureau Transtec komt tot de conclusie dat er een nadere en beter studie nodig is naar het vervoersplan t.b.v. de invoering van de N/Z lijn

Op basis van het Concept Vervoerplan Waterland 2018 komt Transtec tot de volgende conclusies:

 1. De door EBS voorgestelde variant waarbij, na de start van de Nood/Zuidlijn, van de tien R-net lijnen de lijnen 301, 306 en 314 naar Amsterdam Centraal rijden terwijl het eindpunt van de andere zeven lijnen het metrostation Amsterdam Noord wordt, is een realistische variant.
 2. Echter, EBS toont niet aan dat hun voorkeurvariant ‘de beste’ is. Daarmee is het geen uitgemaakte zaak dat de voorkeurvariant van EBS goed tegemoet komt aan de wensen  van de reizigers.
 3. Voor een goede keuze is het noodzakelijk dat verschillende varianten goed doorgerekend worden. Dat is nog niet gebeurd. Transtec  mist een gedegen vervoerstudie als onderbouwing van de keuzes tot op heden. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de 25.000 dagelijkse reizigers die geconfronteerd worden met andere routes en extra overstappen.
 4. De enquête van de stadsregio zou een goede basis van een gedegen vervoerstudie kunnen zijn, ware het niet dat de steekproef voor Waterland (veel) te klein is. Ook is de HB-matrix van deze enquête (halte/halte) niet gedetailleerd genoeg om op lijnniveau uitspraken te kunnen doen.
 5. De internet enquête van EBS is een goede aanvulling op het reizigersonderzoek. Het aantal respondenten is groot genoeg. Wellicht dat scholieren en studenten ondervertegenwoordigd zijn, maar op het eerste gezicht lijken de uitkomsten valide. Wel betreft het antwoorden op de vraag “wat denkt u te gaan doen als…”. Het is onverstandig om op dit soort antwoorden blind te varen.

Transtec maakt bij deze conclusies de kanttekening dat het “Concept Vervoerplan” beoordeeld is. In een concept hoeft nog niet alles gedetailleerd uitgewerkt te zijn. Echter, het concept geeft geen aanwijzingen dat in de volgende versie onderzoek en studie meer gedegen worden aangepakt. Vanwege de latere start van de Noord/Zuidlijn is er nog voldoende tijd om bij te sturen.

De aanbevelingen

Vanuit deze conclusie komt transtec tot de volgende aanbevelingen:

 1. Onderbouw het vervoerplan met een gedegen vervoerstudie waarin twee of drie varianten doorgerekend worden;
 2. Neem naast de huidige EBS-variant tenminste ook de in het vervoerplan gepresenteerde ‘spreidingsvariant’ op;
 3. Verricht aanvullend onderzoek wat betreft het huidige reisgedrag op de R-net lijnen naar Amsterdam Centraal, waarbij de steekproef op lijnniveau voldoende omvang heeft en waarbij ook naar de herkomst- en bestemmingsadressen gevraagd wordt;
 4. Tracht een beter beeld te krijgen van het reisgedrag na invoering van het nieuwe OV-netwerk en de wijze waarop dit gedrag beïnvloed kan worden. Dit ter verifiëring van de internet enquête7;
 5. Start, aan de hand van de resultaten van punt 4, in een vroegtijdig stadium met voorbereidingen om het reizigersgedrag te beïnvloeden (reisinformatie, marketing, comfort, aansluitgaranties, kaartsoorten en tarieven etc.) waardoor de implementatie beter beheersbaar wordt;
 6. Realiseer tijdig een goede overstaphalte nabij Het Schouw;
 7. Stel, op basis van het uiteindelijk gekozen vervoerplan, bijtijds een implementatieplan op waarin duidelijk wordt aangegeven waar knelpunten te verwachten zijn en op welke wijze EBS vanaf de eerste dag deze zal beheersen vanuit de ruimte om bij te regelen;
 8. Betrek de stakeholders beter bij de volgende stappen, bijvoorbeeld door een begeleidingsgroep.

Bij de voorbereidingen van het Vervoerplan van 2014 waren een delegatie van de Reizigers Adviesraad (RAR) en ambtenaren van de Waterlandse gemeenten betrokken.

Uitgangspunt STADSPARTIJ

De Stadspartij zal zich er voor inspannen dat de aanbevelingen van bureau Transtec tot een nader bijstelling van het vervoerplan zullen leiden. Uitgangspunt van het nieuw vervoerplan moet volgens de Stadspartij zijn dat het openbaar vervoer van en naar Purmerend er beter en reizigersvriendelijker door wordt en niet slechter.

Verkeer en Vervoer artikelen