HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBestemmingsplan Horizon-Regiocollege Karekietpark (voorlopig) geschorst

Bestemmingsplan Horizon-Regiocollege Karekietpark (voorlopig) geschorst

ROCKar
De voorzieningenrechter heeft een door bewoners aangevraagde voorlopige voorziening toegekend en het besluit van de Gemeente Purmerend van 1 oktober 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Horizon-/Regiocollege Karekietpark” geschorst.

Puur praktisch houdt de schorsing in dat er niet gebouwd mag worden in afwachting van de bodemprocedure en de daarop volgende uitspraak. De gemeenteraad zal in de bodemprocedure duidelijk en bewijsbaar moeten aantonen dat men aan alle wetten voldoet respectievelijk heeft voldaan en daarnaast alle zorgvuldigheids- en motiveringsbeginselen in acht heeft genomen.

De voorzieningenrechter heeft als voornaamste gronden voor zijn beslissing aangevoerd:

  • Het bestemmingsplan is niet “begrensd”, dat wil zeggen dat er geen maximum aantal leerlingen is aangegeven in het bestemmingsplan.
  • Noch de school, noch de Gemeente kunnen aantoonbaar laten zien, dat het leerlingenaantal van beide scholen in de nabije toekomst niet zal afnemen (dat is wat demografische cijfers van de Gemeente Purmerend en regio Waterland en de nota’s van het Ministerie van Onderwijs & Cultuur aangeven/ voorzien). De Gemeente en de school geven een stijgend leerlingenaantal aan, wat onwaarschijnlijk lijkt. Er dient volgens de rechter nader onderzocht te worden of er daadwerkelijk behoefte is aan zo’n grote school. Dat moet inzichtelijk gemaakt worden.
  • De Gemeente heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de bestaande planologische capaciteit van het schoolgebouw aan de Spinnekop. Wij – en de rechter – vrezen leegstand op die locatie. De Gemeente kan niet aantonen of bewijzen dat dat niet zo zal zijn. De zogenaamde “ladder van duurzame verstedelijking” is van toepassing.
  • De rechter vindt het onduidelijk aan hoeveel leerlingen het schoolgebouw plaats gaat bieden. Het verkeersonderzoek is gedaan voor maximaal 2.000 leerlingen en er moet nader onderzoek komen om te kijken wat de effecten zijn bij een hoger aantal leerlingen. Dus een nieuw en goed verkeersonderzoek zal moeten worden uitgevoerd.

De volledige uitspraak is hier te lezen. 

Gelet op het vorenstaande ziet de voorzieningenrechter ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen en gelet op de betrokken belangen aanleiding om het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening toe te wijzen en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te schorsen. De overige gronden van de verzoeken behoeven gelet hierop geen bespreking.

Wat betreft de verleende omgevingsvergunning voor de kap van de 87 bomen in het Karekietpark is bij de bezwaarmakers tot vandaag nog geen uitspraak van de adviescommissie ontvangen hoe zij het college adviseren op de bezwaarschriften te beslissen. De bezwaarmakers zullen de commissie informeren over de uitspraak en gaan er van uit dat het Horizon College niet overgaat tot de kap van de bomen, omdat er voorlopig toch niet gebouwd kan en mag worden.

Ruimtelijke Ordening artikelen