HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegroting Purmerend en collegewerkprogramma ter bespreking naar gemeenteraad

Begroting Purmerend en collegewerkprogramma ter bespreking naar gemeenteraad

begroting
Op
dinsdag 9 september bood het college van B&W het collegewerkprogramma 2014-2018 en de eerste begroting van de bestuursperiode 2015-2018 aan de gemeenteraad aan.

Het collegewerkprogramma (cwp) is de uitwerking van het coalitieakkoord en is de leidraad voor de voorstellen die het college de komende periode aan de raad zal doen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om over deze voorstellen te beslissen. De raad bespreekt de begroting op 5 en 6 november aanstaande.

Waar gebeurt er o.a. in 2015

 • Handhaven van het team buurttoezicht;
 • Het uittrekken van € 900.000 voor het extra onderhoud van openbaar groen;
 • Meer inzet op armoedebeleid;
 • Het verder terugdringen van alcoholgebruik;
 • Investeren in De Purmaryn om deze toekomstbestendig te maken
 • Het beschikbaar stellen van  in totaal € 60.000 voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid;
  • Het blijven gebruiken van de hondenpoepzuiger;
  • Het mogelijk maken van de aanleg van een kunstgrasveld voor twee voetbalverenigingen.

 

Nieuwe sociale taken in 2015

In 2015 gaat Purmerend net als alle andere gemeenten de taken uit de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en de Participatiewet uitvoeren. Volgend jaar staat de uitvoering van deze taken centraal, waarbij getracht zal worden om niemand buiten de boot te laten vallen. Of de uitvoering van deze nieuwe taken financieel past zal in de loop van 2015 blijken. Voor de risico’s is binnen het weerstandsvermogen rekening gehouden met een bedrag van € 1,75 miljoen.

Wat gebeurt er  niet in 2015

Voor onder andere de volgende ambities die het college wel belangrijk vindt, is op dit moment geen geld. Hier wordt in 2016 over besloten:

 • Uitbreiden van het buurttoezicht;
 • Extra investeringen in sport;
 • Verbeteren van de fietspaden;
 • Het mogelijk maken van gratis openbaar vervoer voor ouderen en/of minima;
 • Het niet indexeren van de OZB.

Lokale woonlasten

De afvalstoffenheffing is een kostendekkend tarief. Omdat er minder kosten worden gemaakt, had het tarief kunnen dalen. Echter, het rijk heft een nieuwe belasting (€ 9,91 per huishouden) op het storten en verbranden van afval. Die werkt door in de gemeentelijke tarieven. Hierdoor daalt het tarief niet, maar stijgt het met 1,6% (€ 5,16 per huishouden, per jaar).

De OZB stijgt alleen met de inflatie: 1,4% en de heffing voor de gemeentelijk watertaken stijgt met 7%. Deze laatste stijging wordt veroorzaakt door grote investeringen in de riolering. Gelet op de overvloedige regenval van de laatste tijd geen overbodige luxe.

De reservepositie

De algemene reserve stijgt naar € 20 miljoen in 2018. Dit komt door eenmalige inkomsten uit de verkoop van aandelen NUON en de verkoop van gronden. Ook is er in de begroting ruimte naast incidentele uitgaven voor € 0,4 miljoen aan nieuwe structurele uitgaven.

Algemeen Bestuur artikelen