HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegroting 2016: huishouding gemeente op orde. Weinig ruimte voor nieuw beleid

Begroting 2016: huishouding gemeente op orde. Weinig ruimte voor nieuw beleid


Het college heeft op 8 september de meerjarenbegroting 2016-2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Hij is sluitend, dat is positief. De financiële huishouding is op orde en de uitvoering van beleid loopt goed.

Er is en wordt in de stad veel tot stand gebracht. Toch zijn er nieuwe financiële risico’s die op de gemeente afkomen. Deze zijn van dermate omvang dat het college het nodig vindt om prioriteit te geven aan de groei van de algemene reserve. Maar het college wil ook ruimte houden voor nieuw beleid. Om voor beide aspecten financiële middelen te creëren, stelt het college een aantal keuzes voor. Het voorstel is dat de helft van de opbrengst naar de algemene reserve van de gemeente gaat en de andere helft naar nieuw beleid. De gemeenteraad vergadert op 4 en 5 november over de begroting.

Financiële positie

Ondanks de sluitende begroting is de financiële positie niet verbeterd. Dit komt door verminderde inkomsten uit het gemeentefonds en stijgende kosten voor gemeenten. Bovendien zijn er nieuwe risico’s: de invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten en nieuwe regelgeving rond grondexploitaties. Het college vindt het belangrijk om geld te reserveren om deze risico’s te kunnen dekken. De algemene reserve groeit naar € 15 miljoen in 2019.

Wat staat er te gebeuren in 2016

Het college is tevreden dat de uitvoering van gemeentelijk beleid goed verloopt. Er wordt veel gebouwd of er zijn plannen om te bouwen in Purmerend. De inspanningen voor de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein stemmen tot tevredenheid. En Purmerend is veiliger geworden. Ook in 2016 staat er weer veel te gebeuren, de woondebatten die samen met bewoners zijn gevoerd worden uitgewerkt, er wordt gebouwd aan Kop West en er wordt gestart met de bouw van de multifunctionele sporthal. De bijdragen aan het Luilak Dance Event en Bureau Toerisme Laag-Holland worden voortgezet. De tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing stijgen licht. De OZB-opbrengst stijgt daarentegen niet. Tot slot stelt het college voor om een bijdrage te doen van € 0,5 miljoen voor de busbaan naar Amsterdam om de bereikbaarheid van Purmerend voor bussen en auto’s te verbeteren.

Maatregelen en prioriteiten midterm review

Maar het college heeft meer ambities, en die kosten geld. Het college stelt daarom een aantal maatregelen voor. Deze zijn onderverdeeld in een A- en een B-lijst. De A-lijst heeft de voorkeur van het college. Voorbeelden zijn het invoeren van toeristenbelasting en minder speeltoestellen. De B-lijst heeft niet de voorkeur van het college, maar is wel uitvoerbaar. Voorbeelden hiervan zijn het verder verminderen van het groenonderhoud en stoppen met de exploitatie van fietsenstallingen. Ook heeft het college prioritering aangebracht in de wensen voor de aankomende jaren zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van cameratoezicht en het verstrekken van subsidies voor AED’s (automatische externe defibrillators). Dit is onvoldoende om alle wensen voor de midterm review te honoreren. De gemeenteraad kan hierover spreken tijdens de begrotingsbehandeling maar neemt hier uiteindelijk de beslissing over in het voorjaar 2016 bij de midterm review. 

Bijlage(s)

Concept Programmabegroting Purmerend 2016 – 2019.pdf2.79 MB

Bijlage.pdf180.43 KB

Algemeen Bestuur artikelen