HomeNieuwsAlgemeen BestuurStadspartij verwijst opnieuw naar wensen en bedenkingen en ook naar de kansen...

Stadspartij verwijst opnieuw naar wensen en bedenkingen en ook naar de kansen PostNL locatie

stadhuisa
25 januari heeft de Stadspartij, net als andere fracties een aantal wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Hier heeft het college middels een memo op geantwoord. In de extra vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 12 januari heeft de Stadspartij opnieuw verwezen naar de eerder geuite wensen en bedenkingen en naar het aanbieden en benutten van de inspraak mogelijkheden van betrokkenen. Afhankelijk hiervan zal de Stadspartij bij de definitieve besluitneming (later dit jaar) haar oordeel laten afhangen. De Stadspartij laat wel weten de ontwikkeling van de PostNL locatie als een uitgelezen kans te beschouwen om zowel aan de woningnood als aan het verloederende straatbeeld aldaar iets te doen.
Zoals 25 januari al aangegeven door de Stadspartij zijn wij overtuigd van het belang voor de stad om op deze locatie woningen te bouwen en hebben wij ook geen direct bezwaar tegen hoogbouw. De toevoeging van ruim 200 woningen, waaronder 50 sociale huurwoningen, is voor de Stadspartij van dusdanig belang dat wij voor hoogbouw kiezen. Bewoning in en rondom het centrum zorgt voor extra levendigheid in de binnenstad wat positief is voor de ondernemers. En ook de culturele plannen die er zijn voor in het gebouw spreken de Stadspartij aan. Een en ander nog wel met verwijzing naar de wensen en bedenkingen die wij hebben geuit en waarvan wij verwachten dat hierover een duidelijker beeld ontstaat gedurende het proces.
Het van buiten naar binnen werken zal van begin tot realisatie van dit proces dan ook moeten worden gehanteerd. De stadspartij hecht er veel belang aan om alle betrokken, zowel de voor als tegenstanders, van dit project te betrekken bij de voortgang van deze ontwikkeling. Daarom pleiten wij voor een actieve communicatie participatie bij de voorbereiding, uitvoering en exploitatie van deze voor de stad belangrijke woningbouw ontwikkeling. Wat de Stadspartij betreft wordt de raad zeker in het verdere uitwerkingsproces meegenomen.
De Stadspartij kan zich vinden in meerdere van de voorgestelde oplossingsrichtingen die worden gedaan voor de parkeeropgave. Al wordt er gesproken over cijfermatige tekorten vindt de Stadspartij toch dat er moet worden gekeken naar compensatie van parkeergelegenheid door ontwikkelaars bij ontwikkelingen in de binnenstad. In gebruik nemen van dynamisch parkeerverwijssysteem mag van de Stadspartij ingevoerd worden.
De afmetingen van het gebouw komen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Dan kunnen ook de zienswijzen ingediend worden. De Stadspartij is erg benieuwd welk beeld hieruit tevoorschijn komt en welke oplossingen voor de ingebrachte wensen en bedenkingen worden gedacht.
De aanpassingen in de anterieure overeenkomst verkleinen de financiële risico’s. Iets waar de Stadspartij tevreden mee kan zijn.
Kortom, de Stadspartij heeft in de eerste termijn al aangegeven voor de ontwikkeling van de Post NL locatie te zijn. Wat ons betreft kan het besluitvormingsproces doorgaan. Er verdwijnt een al jarenlange ergernis, die de Post NL locatie heeft opgeleverd uit ons straatbeeld en er komen broodnodige woningen voor  in de plaats. Een zegen voor de woningzoekenden  in onze stad. Hierdoor ontstaat er tevens doorstroming en levert het een verkorting op van de wachtlijsten. De Stadspartij wil nogmaals benadrukken dat wij willen dat er een uiterste inspanning wordt gedaan om de eventuele vrijgekomen sociale huurwoningen toe te wijzen aan woningzoekenden uit Purmerend.

 
Anti-kraak wacht mag voorlopig blijven wonen

Onlangs zegde het College het contract op met de Huis-Oppas-Dienst (HOD) Nederland die anti-kraak wacht verzorgt bij een boerderij aan de Edammerweg. Gevolg hiervan was dat een anti-kraak wachter die hier al jarenlang woont plotseling moest vertrekken. De boerderij leek nodig om een overlast gevende verwarde man in onder te brengen.
Naar aanleiding van een ingezonden brief aan de raad waarin de schrijver zijn bevreemding uitsprak over de gang van zaken, heeft Coen Lageveen van de Stadspartij hierover vragen gesteld aan het college.
Het college laat weten dat er inderdaad voor een persoon wordt gezocht naar een passende woonplek. Het college heeft in de afgelopen periode meerdere mogelijkheden overwogen. Hierin heeft ook de boerderij aan de Edammerweg 4 een rol gespeeld. Deze mogelijkheid heeft het college echter laten vallen. Er is geen sprake van een nieuwe oppasser, de HOD bepaalt dan ook  nog steeds wie voor hen op de woning past.

foto: Stadspartij

 

Algemeen Bestuur artikelen