HomeNieuwsMilieuAmsterdam wil dat Purmerend meebetaalt aan miljoenenstrop vuilverbranding

Amsterdam wil dat Purmerend meebetaalt aan miljoenenstrop vuilverbranding

 

AEB-logo

Bij de afvalverbranding in Amsterdam-West, het Afval Energie Bedrijf (AEB), ligt de hoogrendementscentrale (HR-centrale) tot zeker het einde van het jaar stil. Een kapotte turbine-as is de oorzaak. Die turbine wekt tijdens het verbranden van huisvuil duurzame energie op. Het stilliggen van de HR-centrale kost de gemeente Amsterdam 600.000 euro per week, door de misgelopen inkomsten uit de verkoop van elektriciteit. De gemeente Amsterdam wil de omliggende gemeenten mee laten betalen aan deze strop.

Zaterdag 2 februari is bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam de as van de generator van de nieuwe Hoogrendement (HR) Centrale gebroken. Dit betekent dat AEB met de nieuwe centrale geen elektriciteit kan opwekken totdat de as is gerepareerd of vervangen. Het AEB verbrandt 24 uur per dag huisafval en wekt daarmee voor zo’n 160.000 huishoudens in Amsterdam energie op. Ook het restafval van de Purmerendse huishoudens komt terecht bij het AEB. Eerst werd gedacht dat de breuk aan het materiaal lag, maar nu blijkt het gebouw van de HR-centrale te verzakken. Hetgeen een zeer ingrijpende en dure reparatie vergt.

Het AEB ontvangt ook per opgewekte kilowattuur een subsidie voor duurzaam gegenereerde stroom. Ook deze inkomsten vervallen. De kosten hiervan zijn niet bekend. De totale hoogte van de uiteindelijk gederfde inkomsten hangt af van hoe lang de generator stil ligt. De schade is op zijn vroegst in november hersteld, maar het kan ook tot ver in 2009 duren. In 2007 bezocht de gemeenteraad van Purmerend het AEB, in het kader van de afvalverwerking. Namens de Stadspartij waren Guus Jansen (bestuurslid) en Evan Persijn (fractielid) aanwezig.

Door het kapot gaan van de stroomopwekking door de centrale loopt het AEB en daarmee de gemeente Amsterdam een hoop inkomsten mis. De gemeente Amsterdam wil de misgelopen inkomsten deels verhalen op omliggende gemeenten, waaronder Purmerend. De Stadspartij vindt dat te zot voor woorden en heeft hierover, bij monde van raadslid Roald Helm, schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn hieronder weergegeven.

Uit de media (o.a. Het Parool) heb ik vernomen dat de Amsterdamse PvdA-wethouder (dhr. L. Asscher) van mening is dat de inwoners van de buurgemeenten (w.o. Purmerend) moeten opdraaien voor de miljoenenstrop bij het Afval Energie Bedrijf (AEB).

 1. Is er een juridische grondslag waar de wethouder bovenvermeld voornemen op kan baseren.
  Zo ja, hoe luidt die?
  Zo nee, bent u bereidt om aan het verzoek van de gemeente Amsterdam gevolg te geven en de inwoners van de buurgemeenten mee te laten opdraaien voor de miljoenenstrop bij het AEB?
 2. Heeft het college van B&W van de gemeente Purmerend op enig moment financiële toezeggingen gedaan ten behoeve van de bouw dan wel exploitatie van de hoogrendementscentrale (HR-centrale)?
  Zo ja, wat zijn deze toezeggingen? Is hiervan conform artikel 169 van de gemeentewet melding gedaan aan de raad van Purmerend?
 3. Zijn er nog meer risicovolle activiteiten dan wel nieuwe activiteiten op stapel van het AEB, welke eventueel tot hogere lasten (middels een verhoging van het tarief voor Afvalstoffenheffing) voor de inwoners van Purmerend kunnen leiden?

De Huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar is in 1991 opgericht om te voorzien in een behoefte aan meer verbrandingscapaciteit in Noordelijk Noord-Holland.

 1. Wat waren destijds de uitgangspunten om te kiezen voor de Amsterdamse verbrandingsinstallatie in plaats van de HVC?
 2. Indien er nu de keuze gemaakt zal moeten worden tussen het AEB en de HVC, welk bedrijf zal gelet op de gevolgen voor het tarief van de afvalstoffenheffing in Purmerend als meest voordelige uit de bus komen?
 3. Kunt u mij een opsomming geven van de tarieven die het AEB aan Purmerend in rekening brengt gesplitst in huishoudelijk afval en GFT afval over de jaren 2005 t/m 2007?
 4. Bent u bereidt de mogelijkheden te onderzoeken van een overstap van het AEB naar de HVC?
  Zo ja, per wanneer is het onderzoek gereed? Zo nee, waarom niet en wanneer wel?

ZIE OOK:

08-05-2008 Voorlopig geen energie uit afvalverbranding 

Milieu artikelen