HomeNieuwsAlgemeen BestuurAlgemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2015

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2015

Onderstaande tekst is door fractievoorzitter Bert Meulenberg uitgesproken bij de start van de begrotingsbehandeling.
bertmeulenberg1

Geachte raadsleden, college, belangstellende aanwezigen en kijkers thuis.

Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de Stadspartij dat wij mogen beginnen met de algemene beschouwingen. De kiezers hebben ons bij de recent gehouden verkiezingen in maart j.l. beloond met 8 zetels. Hierdoor kwam het initiatief voor het vormen van een college bij ons te liggen hetgeen resulteerde in dit college met D66, VVD, CDA en het AOV.
Deze vijf samenwerkende partijen hebben bij de coalitiesamenstelling ook het financiële perspectief gepresenteerd waaruit de ons thans voorleggende begroting is voortgekomen.
Het is een voorzichtige begroting. Economisch is helaas het moment nog niet aangebroken om de vlag uit te hangen. De werkeloosheid is hoog en er komen nog steeds mensen bij die gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering. Naar verwachting zal dit de komende jaren niet afnemen.
Geen reden dus om nu financieel de teugels te laten vieren. Zuinigheid is in het belang voor de toekomst van Purmerend.
Toch kunnen we niet zeggen dat er niets is gedaan. Er wordt verdeeld over 3 jaar 9 ton geïnvesteerd in de groenvoorziening.

Het team buurttoezicht wordt voortgezet zodat overlast in wijken ook de komende jaren met extra inzet kan worden aangepakt. De eerste periode dat dit team heeft gefunctioneerd heeft bewezen dat deze investering goed is uitgepakt. De overlast van jeugdgroepen is verminderd en een gezamenlijke aanpak van politie, team buurtoezicht en andere betrokkenen, waaronder buurtbewoners, wordt zichtbaar.

Veiligheid is en blijft voor iedereen belangrijk en zal altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven. De Stadspartij is dan ook blij dat het burgerinitiatief “Ogen en Oren” na de proef in de Purmer Noord nu in meerdere wijken wordt ingevoerd.

In sportvoorzieningen worden investeringen gedaan zodat verenigingen kunnen blijven voldoen aan hun sociaal-maatschappelijke invulling. 

Ook is er een extra investering van 150.000 euro gedaan om de problematiek bij de  minima te verzachten. Veel mensen hebben steeds meer moeite om rond te komen en je ziet een nieuwe vorm van armoede ontstaan. Mensen die tot voor kort tot de middenklasse behoorde kunnen door omstandigheden waarop ze zelf geen invloed hebben ineens in grote financiële problemen geraken.

Het van buiten naar binnen werken wordt in deze bestuursperiode geoptimaliseerd. Waarbij het uitgangspunt is luisteren naar de burger. Of alle onderwerpen zich hiervoor lenen zal na ervaringen in de praktijk blijken.

 Deze begroting leidt ook één van de grootste ombuigingen in de geschiedenis van het lokale politieke bestel in; de decentralisaties van jeugdzorg, WMO/AWBZ en de Participatie.
De Stadspartij is altijd voorstander geweest voor uitvoering van deze diensten door de gemeenten. We staan als Purmerenders voor een enorme uitdaging, waarbij van iedereen een bijdrage wordt gevraagd. Maar de aan de overheveling verbonden bezuinigingen baren ons grote zorgen.
Wij hebben vertrouwen in de ingeslagen weg en de gemaakte keuzes en zijn van mening dat de gemeente Purmerend ondanks alle geschetste problematiek de goede weg bewandeld.
Hulde voor het vele werk dat de ambtenaren onder grote tijdsdruk hebben verzet.
De Stadspartij spreekt ook zijn complimenten uit naar deze raad. Iedereen is zich er van bewust dat het belang van degene die zorg behoeven voorop staat met als doel een zo goed mogelijke invulling voor de betrokkenen.

Dit voorjaar houden we een woondebat. De inzet van Stadspartij bij dit debat zal zijn het terugdringen van de wachtlijsten, meer woningen voor starters en jongeren, zorg voor voldoende woningen voor ouderen die door het gewijzigde regeringsbeleid  langer thuis moeten blijven wonen. Maar ook zal de  Stadspartij zich inzetten voor betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Een woning tot 700 euro valt in de categorie van sociale huurwoning maar is voor veel mensen met een laag inkomen, ondanks de huursubsidie onbetaalbaar.

Purmerend is één van de koplopers van Nederland m.b.t. een lage C02 uitstoot. Toch zijn er nog stappen te zetten in milieudoelstellingen. Het scheiden van huisvuil zal naar een hoger niveau moeten worden gebracht. De Stadspartij wil dat hierover een brede discussie wordt gevoerd in de raad waar ook de inbreng en ideeën vanuit de inwoners van onze stad moeten worden meegenomen.

Een goede bereikbaarheid van Purmerend naar Amsterdam en de regio heeft de Stadspartij van begin af prioriteit gegeven. Denk maar aan de succesvolle acties die wij voerden voor de komst van de tweede Coentunnel.
Het verdwijnen van de rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam Centraal dient wat de Stadspartij betreft ongedaan te worden gemaakt.
Grote zorg vervult ons ook over het uitgelekte plan van het Amsterdamse stadsbestuur om ook rechtstreekse busverbindingen naar Amsterdam Centraal te laten sneuvelen. Onze wijzigingsvoorstellen* op dit punt spreken dan ook voor zichzelf.

Tot slot.  Ik dank vanuit mijn fractie alle afdelingen van het Stadhuis en de griffie voor hun ondersteuning.

 * Redactie: Het betreft hier een voorstel van de Stadspartij om een directe treinverbinding tussen Station Beatrixplein en Amsterdam Centraal te realiseren. Voorts betreft het een voorstel om de directe busverbindingen van Purmerend naar Amsterdam Centraal te behouden, ook na de realisering van de Metro NoordZudlijn.

Dank u wel

Algemeen Bestuur artikelen