HomeNieuwsAlgemeen BestuurAlgemene beschouwingen kadernota 2018 - 2021 door de STADSPARTIJ

Algemene beschouwingen kadernota 2018 – 2021 door de STADSPARTIJ

BERTJPG
Fractievoorzitter Bert Meulenberg sprak bij de bespreking vandaag in de Raad van de Kaderbrief, t.b.v. de begroting die in het najaar wordt behandeld, de volgende tekst uit.
“” Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune en kijkers thuis.
De Stadspartij is positief gestemd over deze kaderbrief. Positief zijn we over de in het coalitieakkoord vastgestelde ambities die zijn gerealiseerd. Minder positief zijn we over de financiële kortingen die ons door de rijksoverheid worden opgelegd. Purmerend krijgt een lager bedrag toegekend voor de betaling van de bijstandsuitkeringen. Ook vindt er korting plaats op de uitkering uit het gemeentefonds waardoor er minder geld aan Purmerend wordt toebedeeld. Onvoorspelbaar beleid van de rijksoverheid heeft met regelmaat veel invloed op de financiële positie van Purmerend, daardoor is er weinig tot geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Desondanks ziet het er naar uit dat er in het najaar een sluitende meerjaren begroting kan worden gepresenteerd.
Gelukkig zijn er zaken die zich wel positief ontwikkelen, er wordt weer gebouwd! Zowel ondernemers als ontwikkelaars durven weer te investeren en er staan nog tal van mooie projecten op het programma. De ontwikkelingen op bedrijventerrein Baanstee Noord zijn uiterst positief en ook de woningbouw ontwikkelt een explosieve groei.
Ondanks de positieve ontwikkelingen zijn de wachtlijsten nog veel te lang. Woningzoekenden in alle categorieën moeten vele jaren op een woning wachten. Daarom is de Stadspartij een voorstander van een evenwichtig en gevarieerd bouwprogramma
Op Purmerends grondgebied kunnen nog ruim drieduizend woningen worden gerealiseerd. Het bouwen van ongeveer veertienhonderd sociale huurwoningen op Purmerends grondgebied, verkoop en sloop meegenomen, zal leiden tot een toename van netto duizend sociale huurwoningen. Evenwichtige verdeling van alle categorieën koop- en huurwoningen in de wijken is en blijft voor de Stadspartij van groot belang. Het bevordert de leefbaarheid in de woonwijken van onze stad.
De Stadspartij is zeer tevreden met de doorontwikkeling van de burger-participatie. Het van buiten naar binnen werken geeft onze inwoners de kans en ruimte om zelf met ideeën en plannen te komen. En deze plannen in hun wijk in samenwerking met gemeente en andere partijen uit te voeren. Ook zijn de mogelijkheden uitgebreid om te praten over ontwikkelingen in de eigen directe leefomgeving. De projecten Drontermeer en Stekeldijk zijn hierin goede voorbeelden. De Stadspartij zal vast blijven houden aan deze wijze van werken. 
Duurzaamheid zal de komende jaren steeds meer aandacht gaan vragen van onze gemeenteraad. Bij veel te nemen besluiten zal moeten worden aangegeven hoe aan de eisen van duurzaamheid wordt voldaan.
De Stadspartij is verheugd dat het college in samenwerking met de raad hieraan aandacht besteedt. Er zijn al veel stappen gezet. Het gewenste percentage gescheiden afval komt steeds meer in zicht, er is een groot solarpark in Purmerend en er worden steeds meer zonnepanelen op maatschappelijke panden geplaatst. Ook wordt er steeds meer budget vrijgemaakt voor duurzaamheid.
Belangrijk voor de stad is het aardgasvrij maken van Purmerend. Door aan de voorkant deel te nemen in dit project kan er voordeel worden behaald voor onze inwoners die daarbij betrokken zijn. Wij als Stadspartij vinden het van groot belang dat bewoners die van het aardgas af gaan, financieel weinig tot geen nadeel ondervinden. 
Als Stadspartij zien wij voordelen van het samenwerken in de Metropool Regio Amsterdam en de vervoersregio. Maar wij blijven deze samenwerking toetsen op het belang voor Purmerend waarbij ook de transparantie voorop staat. Ook zijn wij zeer terughoudend met het overdragen van bevoegdheden aan deze en andere samenwerkingsverbanden.
Sport is en blijft voor de Stadspartij, zowel op sportief als op maatschappelijk gebied, van groot belang. Er komen bij de Stadspartij signalen binnen van diverse sportclubs. Daarbij worden zorgen geuit over de terugloop van leden, het moeilijk krijgen van vrijwilligers en het kunnen vinden van deskundige bestuurders.
De Stadspartij zal zich blijven inzetten om het sportaanbod op minimaal het huidige niveau te houden en zal zonodig met voorstellen komen om dit te realiseren. Daarnaast juichen wij nieuwe ontwikkelingen in het sportaanbod toe waarbij de start van American Footbal een goed voorbeeld is.
Onze maatschappij kan niet meer functioneren zonder de vele vrijwilligers die dagelijks met grote inzet bezig zijn om te zorgen dat clubs, organisaties en instellingen kunnen blijven draaien. We moeten er voor waken om vrijwilligerswerk als vanzelfsprekend te gaan zien. De Stadspartij is voorstander van goede begeleiding en ondersteuning van vrijwilligerswerk.
De Stadspartij heeft voor deze kadernota één wijzigingsvoorstel ingediend en dat betreft de nieuwbouw van twee kleedkamers bij de hockeyclub MHCP. De nood is groot met betrekking tot kleedruimte bij deze vereniging. De Stadspartij vraagt hierbij niet direct om een investering maar vraagt aan het college om het mee te nemen naar de begroting als wens. Als er mogelijkheden zijn binnen de financiële kaders in de begroting kan het worden meegenomen.
Tot slot wil ik alle maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen bedanken voor hun inzet, daardoor is Purmerend wat het is, een leefbare stad. En uiteraard bedanken wij de ambtenaren en de griffie voor hun ondersteuning, zodat wij ons raadswerk naar behoren kunnen uitvoeren.
Ik dank u wel.”
 

Algemeen Bestuur artikelen