HomeNieuwsAlgemeen BestuurAlgemene beschouwingen begroting 2015 Stadspartij

Algemene beschouwingen begroting 2015 Stadspartij

Bert Meulenberg 2014
Gisteren en vandaag vindt de begrotingsbehandeling plaats in Purmerend. Bij de aanvang -gisteren-  sprak Stadspartij fractievoorzitter Bert Meulenberg de volgende tekst uit.

De programmabegroting 2016 – 2019 die wij vandaag en morgen gaan behandelen is een sluitende begroting. Al enige jaren is er weinig ruimte voor nieuw beleid. En onze algemene reserve blijft achter op de door de coalitiepartijen gewenste hoogte.

Voor ik op de voorliggende begroting inga wil ik kort terugblikken op de afgelopen periode. Na het zomerreces is er veel commotie geweest over de mogelijkheid tot het opvangen van vluchtelingen. De gemeente, werd net als alle andere gemeenten, benaderd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om te polsen of er mogelijkheid is om vluchtelingen in Purmerend te huisvesten. Ook de Stadspartij heeft zich uitgesproken over deze aanvraag. Voorop voor ons staat dat vooraf goed met de burgers moet worden gesproken en dat er wordt geanticipeerd op alle te regelen zaken alvorens huisvesting kan plaatsvinden.

Het vestigen van een AZC ging ons dan ook te ver. Wel konden wij instemmen met eventuele kleinschalige opvang, verdeeld over meerdere plekken in onze stad. Maar wel met de nadrukkelijke opdracht dat de omwonenden actief worden betrokken bij deze huisvesting. En dat veiligheid en begeleiding optimaal is geregeld.

Het COA gaf echter aan dat dit voor hen geen optie is.

Wij betreuren dit besluit van de COA.

De discussie over de huisvesting van vluchtelingen maakte wel duidelijk dat er snel moet worden ingezet op het verkorten van de wachtlijsten voor woningzoekenden in onze stad. De vrees dat door het huisvesten van vluchtelingen de wachtlijsten nog verder zouden oplopen werd breed uitgedragen.

De wachtlijsten zijn al vele jaren te lang en starters en vooral jongeren moeten steeds langer wachten alvorens zij een woning krijgen toegewezen. Voor de Stadspartij is het dan ook noodzaak om versneld te gaan bouwen. Desnoods tijdelijke woningen, waar al langer over wordt gesproken. En deze woningen, zoveel als mogelijk is, toewijzen aan onze eigen inwoners. Wij weten dat, nu nog verplicht vanuit de rijksregering, we ieder jaar een groep vluchtelingen met verblijfstatus met voorrang moeten huisvesten. De Stadspartij is hier een tegenstander van en vindt dat statushouders, gewoon zoals iedere woningzoekende, op de wachtlijst moet worden geplaatst.

Ook de discussie over het busverkeer tussen Purmerend en Amsterdam heeft ons beziggehouden. Als de Noord Zuid lijn in gebruik wordt genomen zal een meerderheid van de bussen vanuit Purmerend niet verder gaan dan het station van de Noord Zuidlijn in Amsterdam Noord. Het merendeel van de reizigers zou dan gedwongen worden tot een overstap op de Noord Zuidlijn. Door inzet van onze stadsregioleden, waaronder een lid van de Stadspartij, is er nu een beweging ontstaan die moet garanderen dat er geen verslechtering ontstaat in de kwaliteit van de verbinding.

Dan over de voorliggende begroting. We hebben een sluitende begroting maar er liggen nieuwe risico’s op de loer. De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeente is een nieuw risico dat voor de gemeente financieel zeer nadelige gevolgen kan hebben.
Wij hebben bij deze begroting een keuzelijst voorgelegd gekregen. Een A en een B lijst waarin voorstellen zijn opgenomen om financiële ruimte te maken voor nieuw beleid

Deze uitwerkingen komen aan de orde bij de kadernota van 2017 en voor besluitvorming bij de begroting 2017.

Uiteraard staan wij achter het beleid van het college om ruimte te maken voor nieuw beleid maar er zijn een paar keuzes die wij toch niet steunen

Zo is het stoppen van Natuur- en Milieueducatie voor ons niet acceptabel en is er ook een gezamenlijk wijzigingsvoorstel ingediend om dit uit de lijst te schrappen. Ook een korting op de subsidie op de sponsorbijdrage van Reuring kan onze goedkeuring niet krijgen.

Wel vinden wij dat Reuring actief aan sponsorwerving moet (blijven) doen zodat de sponsoring door de gemeente mogelijk kan worden verlaagd zonder dat dit de kwaliteit van het festival aantast.

Over de keuzes voor de Midterm Review 2017 willen wij het college meegeven dat de Stadspartij er voor kiest om de prioritering pas vast te stellen bij de behandeling in de kadernota 2017.

Wel willen wij één onderdeel van deze midterm review naar voren halen en dat is de subsidie voor de AED’s zodat er snel kan worden overgegaan om de zogenoemde 6 minuten zones te realiseren.

De Stadspartij spreekt de hoop uit dat we de resterende tijd in deze bestuursperiode een goede en constructieve samenwerking hebben met alle partijen van deze raad.

Voorzitter ik ga afsluiten en daarbij wil ik namens mijn fractie de griffie en de ambtenaren bedanken voor de ondersteuning die wij de afgelopen periode hebben mogen ondervinden.

Ik dank u wel.

Algemeen Bestuur artikelen