HomeNieuwsAlgemeen BestuurAlgemene beschouwingen 2010 Stadspartij

Algemene beschouwingen 2010 Stadspartij

geld2

Op 4 november zal de gemeenteraad de gemeentelijke begroting 2011-2014 vaststellen. Tijdens de begrotingsbehandeling op 3 november 2010 heeft de raad de algemene beschouwingen behandeld. Hieronder is de reactie van fractievoorzitter Mario Hegger van de Stadspartij op de begroting te lezen.

Schraalhans keukenmeester in Purmerend

Na 16 jaar als lokale partij oppositie te hebben gevoerd, is de Stadspartij nu voor het eerst onderdeel van de coalitie. Het is een uitdagende tijd om een stad als Purmerend mede te besturen. Want met wind mee is het makkelijk zeilen. Maar op dit moment is het flink laveren om tegen de wind in, op koers te blijven. De wereld komt bij van de heftigste crisis sinds de jaren ‘30. Banken vielen om als dominostenen of moesten door gigantische staatsinjecties worden gered. Donkere bezuinigingswolken ontwikkelden zich al voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de horizon. Ook Purmerend moet de broekriem strak aanhalen.

Kaasschaafmethode

In het voorwoord van ons verkiezingsprogramma waren we daar duidelijk in. De kaasschaafmethode helpt niet. Er zullen fundamentele politieke keuzes gemaakt dienen te worden. Als nieuwe deelnemer in het college van B&W wordt de Stadspartij dus direct met zijn neus op de feiten gedrukt. Er treden de komende jaren grote tekorten op. Mede door de teruglopende gelden vanuit het Rijk heeft de gemeente aanzienlijk minder te besteden.  Daarom vergt het van het college veel vaardigheden om een goed en verantwoord beleid te voeren en de juiste keuzes te maken.

Gelukkig is het nieuwe college een hecht team waarin een goede chemie heerst. Voor de Stadspartij was dit één van de criteria om tot het college toe te treden. De Stadspartij vindt dat er altijd een gezond financieel beleid moet worden gevoerd. Ook als blijkt dat de financiële situatie rooskleuriger is dan nu wordt verondersteld, geldt: “Je moet het dak repareren als het droog is”. Geluiden dat er minder bezuinigd hoeft te worden, vinden wij daarom voorbarig. De bezuinigingen van 18 miljard zijn in het regeerakkoord nog niet afgezwakt.

Alle hens aan dek

Het coalitieprogramma met de titel: “alle hens aan dek”, is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en de Stadspartij. Het op een verantwoorde manier besturen van de stad in deze moeilijke tijden heeft centraal gestaan bij de invulling van dit akkoord. Uitgangspunt is daarbij: het welzijn en economisch- en sociaal belang van alle Purmerenders. Het vergt veel creativiteit om de krappere financiële middelen die ons ter beschikking staan op de juiste wijze te verdelen.

Een lichtpuntje is dat de economische vooruitzichten m.b.t. de werkgelegenheid voor de komende jaren niet ongunstig zijn. Pensionering van grote groepen babyboomers en de snel oplopende vergrijzing, zal grote invloed op de toekomstige arbeidsmarkt hebben. Het opvullen van vacatures in meerdere bedrijfstakken zal veel moeite gaan kosten. Vooral in de techniek en de zorg zal dit goed te merken zijn. Bedrijven zullen gedwongen zijn om ook lager opgeleiden bij het arbeidsproces te betrekken. Dat betekent ook hogere investeringen van deze bedrijfstakken in eigen opleidingen. Verbeteren van werkgelegenheid binnen onze stadsgrenzen is van groot belang voor de toekomst van onze stad. Het groene licht voor de ontwikkeling van industrieterrein Baanstee-Noord zal hieraan ook een bijdrage leveren.

Bereikbaarheid

Teruglopende bezoekersaantallen van de winkelgebieden, vooral van de binnenstad, verontrusten ons in sterke mate. Onderzoek naar de bereikbaarheid van de binnenstad kan voor de Stadspartij niet snel genoeg zijn afgerond. Als daaruit blijkt dat de bereikbaarheid van de binnenstad van invloed is op de terugloop van de bezoekers is het voor ons duidelijk welke maatregelen er moeten worden genomen.

De Stadspartij heeft naast de financiële beleidskaders ook ingezet voor een schone en veilige stad. Voor een schone stad is een goed onderhoudsniveau noodzakelijk. Met pijn in het hart ziet de Stadspartij dan ook dat het budget voor onderhoud in openbare ruimte wederom wordt verlaagd. Maar ook wij weten dat er offers moeten worden gebracht. We gaan er vanuit dat, bij het aanbreken van betere tijden, een inhaalslag kan plaatsvinden op onderhoud in de openbare ruimte.

Buurtveiligheidsteams

De inzet van buurtveiligheidsteams is volop in bespreking. De Stadspartij hoopt op een realisatie in het volgend jaar. Gerichte aanpak, met behulp van deze teams, op plekken waar overlast zich voordoet moet de veiligheid voor onze burgers verbeteren.

Ondanks alles is en blijft Purmerend een levendige stad, waar niet alles stilstaat. Enkele grote bouwprojecten staan op stapel. Naar de mening van de Stadspartij moet de gemeente meer investeren in gericht toezicht bij bouwprojecten. Het met regelmaat verslag uitbrengen aan onze raad vinden wij daarbij een eerste stap in de goede richting.

Belang van de burgers

De Stadspartij denkt niet in coalitie of oppositie, het belang van de burgers van Purmerend staat bij ons centraal. Hierbij is de samenwerking tussen college en alle raadspartijen van cruciaal belang. De Stadspartij is nog steeds een partij die bij elk dossier kritisch zal blijven kijken: wat het belang is voor de inwoners van Purmerend? Een goede communicatie naar onze burgers kan veel problemen en onrust voorkomen. Dat roepen wij al meer dan zestien jaar. Een duidelijke uitleg wat je gaat doen, om welke reden en wat de gevolgen zijn geeft zowel voor als tegenstanders het gevoel dat ze serieus genomen worden. In een stad met 80.000 inwoners kun je het niet iedereen naar zijn zin maken maar een goede uitleg en communicatie kan veel weerstand tegen uitvoerende plannen wegnemen. Het motto van ons verkiezingsprogramma is niet voor niets: wij vertrouwen u! Om dat waar te maken is ons bestuurlijk uitgangspunt: open, eerlijk en integer.

 

ZIE OOK:

 

Algemeen Bestuur artikelen