HomeNieuwsMilieuAfvalinzameling, hoe verder?

Afvalinzameling, hoe verder?

afvalinzamelingbovIn een memo van 10 juni jl. aan de raadsleden en de fractieassistenten heeft wethouder Roald Helm (mileu en afval) onlangs de stand van zaken m.b.t. de nieuwe wijze van afvalinzameling weergegeven. In het navolgend bericht wordt dit memo integraal overgenomen.

“Aanleiding
In 2007 heeft u als gemeenteraad besloten om het plan Mechanische Afvalinzameling Purmerend (MAP) uit te voeren. In 2009 zijn we begonnen met de omvangrijke transitie. Inmiddels zijn bijna alle clusterplaatsen aangelegd en heeft iedere laagbouwbewoner in Purmerend een nieuwe restafvalcontainer.
Voorafgaand aan de extra commissievergadering van 13 januari 2010 ontving u een voortgangsrapportage over het project MAP. Nu we 5 maanden verder zijn breng ik u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Gevolg uitspraken Raad van State
Op 10 februari 2010 deed de Raad van State een uitspraak die verstrekkende gevolgen heeft voor gemeentelijke besluiten in het algemeen en voor de invoering van gemechaniseerde afvalinzameling in Purmerend in het bijzonder. De uitspraak bepaalt dat bij het aanwijzen van een locatie als clusterplaats alle bewoners die als geadresseerde kunnen worden aangemerkt (m.a.w. wiens adres gekoppeld wordt aan een bepaalde clusterplaats) schriftelijk op de hoogte moeten worden gebracht van zowel het ontwerp-aanwijzingsbesluit als het definitieve aanwijzingsbesluit. Eerder was publicatie op de gemeentepagina en lokale kranten voldoende. In het geval van Purmerend heeft dit tot op dit moment geleid tot het versturen van zo’n 3.500 extra brieven naar aanleiding van de inspraakprocedure rondom de tweede ronde aanwijzingsbesluiten.

2e ronde aanwijzingsbesluiten en reacties
Het afgelopen jaar zijn zo’n 4.000 clusterplaatsen in Purmerend aangelegd. Vanaf oktober tot nu wordt er bij klachten in overleg met bewoners gezocht naar oplossingen. Alle (grote) wijzigingen ten opzichte van de eerste (3.500) aanwijzingsbesluiten moesten opnieuw ter inzage worden gelegd. Naar aanleiding van de ongeveer 400 gewijzigde plaatsen zijn er 3.500 brieven verstuurd. Op deze 3.500 brieven zijn zo’n 100 reacties gekomen. Deze reacties hebben in aantal gevallen weer geleid tot een aanpassing. De meeste zienswijzen zijn afgewezen omdat deze zowel voor de gemeente als voor andere bewoners geen beter alternatief zijn. Na vaststelling door het college ontvangt u de inspraakrapportage ter kennisname

Handhaving
Inmiddels draait het systeem met de containers die worden geleegd met de zijlader op de meeste locaties in Purmerend naar behoren. Wel hebben ons klachten bereikt van mensen die hun container op de verkeerde manier, of op de verkeerde plaats aanbieden. De gemeente gaat daarom binnenkort beginnen met het inzetten van medewerkers van de afdeling handhaving om mensen aan te spreken op hun gedrag (eerst moeten de uitvoeringsbesluiten door het college zijn vastgesteld; daarna kan pas echt gehandhaafd worden). Uiteindelijk worden overtreders beboet of worden hun containers niet meer geleegd. Dit gebeurt echter pas als alle clusterplaatsen uit de tweede ronde definitief zijn vastgesteld.

Ondergrondse containers/glasbakken
In heel Purmerend staan inmiddels bijna alle ondergrondse containers voor gestapelde bouw. De containers zijn echter nog niet in gebruik. Dit komt aan de ene kant omdat nog niet alle containers zijn geplaatst en aan de andere kant omdat de software nog niet gereed is. De wisselwerking tussen toegang-/volmeld­systeem en routeplanning werkt nog niet zoals gewenst.  

De planning is dat eind juni allereerst in heel Purmerend alle glasbakken opengesteld worden. Na de zomervakantie worden stap voor stap alle restafval- en papiercontainers in gebruik genomen. De bewoners zullen hierover per brief worden geïnformeerd. Ook ontvangen de huishoudens dan de toegangspas, waarmee toegang tot de ondergrondse restafvalcontainer kan worden verschaft. We beginnen met het openstellen van de containers in een klein deel van Weidevenne. Zo kunnen we testen of alles naar behoren functioneert. Als dat zo is gaan fasegewijs alle ondergrondse containers in heel Purmerend open. Het streven is om eind 2010 het volledige nieuwe inzamelsysteem operationeel te hebben. Na het openstellen van de ondergrondse containers zullen de betonnen cocons uit het straatbeeld verdwijnen.

Planning
Tot op heden is de uitvoering van het project MAP gegaan volgens de door u gestelde kaders. De verwachting is dat de rest van dit jaar nog nodig is om de meeste plooien glad te strijken. Het gaat dan vooral om het definitief maken van de clusterplaatsen en het openstellen van alle ondergrondse containers. Door de lange winterperiode heeft het project een vertraging van 3 maanden opgelopen. Ook door de perikelen rond de software zal het project ongeveer 3 maanden extra vertragen.

Tenslotte zullen we, op het moment dat het project bijna is afgerond, ons richten op de maatregelen die zorgen voor verhoging van het scheidingspercentage.”

ZIE OOK:

Milieu artikelen