HomeNieuwsAlgemeen BestuurAanpak woonoverlast wettelijk geregeld

Aanpak woonoverlast wettelijk geregeld


Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Burgemeesters hebben nu de wettelijke mogelijkheid om aan veroorzakers van woonoverlast een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen. Met deze gedragsaanwijzing zou de aanpak van woonoverlast effectiever worden.

Wat houdt deze gedragsaanwijzing nu precies in en hoe werkt het?

Wanneer is er sprake van woonoverlast?
Woonoverlast kent vele vormen. Het kan gaan om een hond die continu blaft, een vieze portiek die niet wordt schoongemaakt door omwonenden of nachtelijk, luidrustig bezoek bij de buren. Voorheen hadden gemeenten voor de aanpak van deze overlast alleen de mogelijkheid een waarschuwing te geven of over te gaan tot uithuisplaatsing of het sluiten van de woning.
De gedragsaanwijzing
Hiervoor genoemde maatregelen werden ofwel erg licht, ofwel te zwaar bevonden. De gedragsaanwijzing zit er tussenin en heeft de vorm van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. In deze ‘last’ wordt beschreven wat de overlast veroorzaker wel of niet moet doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het muilkorven van de hond, of een verbod op het draaien van harde muziek. Als de overlastgever hieraan geen gevolg geeft, kan bijvoorbeeld zijn hond in beslag worden genomen, of zijn geluidsapparatuur worden verwijderd (= bestuursdwang).
Uiterste middel
De gedragsaanwijzing wordt pas opgelegd als minder ingrijpende middelen, zoals een waarschuwing, buurtbemiddeling of mediation niet meer helpen. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.
Kunnen alle burgemeesters de gedragsaanwijzing geven?
Dat ligt eraan. De bevoegdheid een gedragsaanwijzing te geven, moet eerst worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De gemeenteraad kan in deze verordening bepalen dat men geen ernstige of herhaaldelijk hinder voor zijn buren mag veroorzaken. Bij overtreding van deze bepaling, volgt dan de gedragsaanwijzing.
Elke gemeente kan andere soorten overlast in hun verordening opnemen. In de ene gemeente kan bijvoorbeeld meer overlast van honden zijn en in de andere gemeente weer meer last van geluidsoverlast.
Met de invoering in de Gemeentewet, de gedragsaanwijzing, kan een burgemeester gerichter optreden. Er dient wel zorgvuldig mee te worden omgegaan: een bewoner mag niet onevenredig worden benadeeld. De gedragsaanwijzing is al met al een welkome aanvulling op het handhavingspakket bij woonoverlast.

Algemeen Bestuur artikelen