HomeNieuwsWelzijn"Aanloopproblemen vangnet na afschaffen van schoolzwemmen"

“Aanloopproblemen vangnet na afschaffen van schoolzwemmen”

schoolzwemmen (klein)(2).jpg
De leden van het raadsforum samenleving hebben van wethouder Keijzer (sport) een memo ontvangen over de stand van zaken m.b.t. de zwemdiplomaregeling.
Uit dit memo blijkt dat de regeling zich niet zo gemakkelijk op succes laat beoordelen. De wethouder vraagt dan ook uitstel van behandeling van de evaluatie. De wethouder schrijft het volgende 

‘Evaluatie zwemdiploma tweede kans
De gemeenteraad heeft in april 2007 met een motie aangegeven dat vanaf einde schooljaar 2007/2008 alle kinderen die de basisschool verlaten een zwemdiploma-A moeten hebben. Dit schooljaar is van start gegaan met de gemeentelijke zwemdiplomaregeling die de groep basisschoolleerlingen zonder zwemdiploma de kans biedt het zwemdiploma-A te halen. De zwemles voor deze groep kinderen is gratis. Deze zwemdiplomaregeling zal worden geëvalueerd. In deze evaluatie komen zaken aan de orde als: de oorzaken van het niet hebben van een zwemdiploma, de reacties van ouders op de regeling, het aantal kinderen zonder diploma bij aanvang van de regeling en de behaalde resultaten en de achterliggende redenen hiervan. Ook wordt het verloop van het proces geëvalueerd. 

Er is echter een probleem van organisatorische aard met betrekking tot de evaluatie van de zwemdiplomaregeling. De evaluatie van de zwemdiplomaregeling staat geagendeerd voor de  raadsvergadering van 26 juni 2008. Dit betekent dat de evaluatie uiterlijk  6 mei bij het bestuurssecretariaat moet worden aangeleverd. Ik wil, middels deze memo, het Forum Samenleving voorstellen de evaluatie te verplaatsen naar een later tijdstip. De volgende omstandigheden liggen aan dit voorstel ten grondslag.

De zwemdiplomaregeling vindt plaats in twee rondes. Met een zogeheten tweede ronde wordt beoogd kinderen te bereiken die het, om wat voor reden dan ook, in de eerste ronde niet gelukt is het zwemdiploma-A te behalen. De zwemlessen van de tweede ronde zijn op 13 maart jongstleden van start gegaan en de evaluatie van deze ronde vindt, op zijn vroegst, begin juni plaats. Voor een complete evaluatie van de zwemdiplomaregeling ’tweede kans’ over het gehele schooljaar 2007/2008 stel ik voor de evaluatie te behandelen in de vergadering van het Forum Samenleving op 4 september 2008 en de raadsvergadering van 25 september 2008. Rekening houdend met de vakantieperiode hieraan voorafgaand behoort behandeling in de vergadering van het Forum Samenleving op 2 oktober 2008 en in de raadsvergadering van 30 oktober evenwel ook tot de mogelijkheden.
Uiteraard is er de mogelijkheid voor het tussentijds informeren van de raad over de stand van zaken wanneer dit wenselijk wordt geacht door (leden van) de raad.’

zwemdiploma_kleinHet doel van het vangnet is dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma. De Stadspartij krijgt de indruk uit allerlei signalen dat het niet zo goed gaat met het bereiken van dit doel. De Stadspartij is van oudsher TEGEN het afschaffen van het schoolzwemmen. De partij verzette zich echter niet tegen een vangnet als mogelijke oplossing van de problemen door de afschaffing van het schoolzwemmen. Mocht dit echter niet succesvol zijn dan komt de eis tot herinvoering van het schoolzwemmen weer actueel aan de orde.

Fractielid Mario Hegger heeft dan ook aan de wethouder om de cijfers van het vangnet gevraagd en wil niet wachten tot de evaluatie. De evaluatie vindt namelijk pas plaats als het nieuwe schooljaar weer is begonnen en dan zijn de volgende groepen weer aan de beurt. Mario Hegger roept alle ouders op, waarvan het kind zwemles kan krijgen maar niet is opgegeven, dit alsnog te doen.

Welzijn artikelen