kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Aandeel betaalbare koop- en huurwoningen daalt in regio Amsterdam (MRA)

Aandeel betaalbare koop- en huurwoningen daalt in regio Amsterdam (MRA)

Bouwgrond
Bouwgrond foto Stadspartij

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Terwijl in deze periode juist erg veel nieuwe woningen zijn gebouwd, nam het percentage sociale huurwoningen af en nam het aandeel van huishoudens met een laag inkomen toe. Ook zijn er naar verhouding minder middeldure koopwoningen dan twee jaar geleden. Het aanbod van dure huur- en koopwoningen is juist groter geworden. Vooral de particuliere vrije sectorhuur is gegroeid.

De woningproductie in de MRA bedroeg in 2019 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna 17.900 woningen en een jaar eerder 18.350 woningen. In deze twee jaar nam het percentage sociale huurwoningen in de MRA af van 40% naar 38% en steeg het percentage huishoudens met een laag inkomen van 41% naar 42%.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van het tweejaarlijkse regiobrede onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), dat in 2019 voor de tweede keer in de gehele MRA is gehouden. Ruim 48.000 inwoners van de gemeenten in de MRA hebben een enquête ingevuld over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

Minder sociale huur en middeldure koop

Ondanks de focus van veel gemeenten op de bouw van meer middeldure huurwoningen en de zorg over de middeninkomens op de woningmarkt is door de afname van goedkope koopwoningen het totaal aandeel middeldure woningen afgenomen in de MRA van 26% naar 24%. Het aandeel sociale huur van corporaties is afgenomen van 31% naar 30% en ook de sociale huur in eigendom van particulieren is afgenomen, van 9% naar 8%. Het onderzoek laat zien dat de twee jaar geleden geconstateerde groei van de particuliere huursector verder heeft doorgezet: van 8% naar 11% van de totale woningvoorraad.

Minder mogelijkheden voor lage en middeninkomens

Voor woningzoekenden is niet zozeer de totale woningvoorraad van belang, maar de woningen die vrijkomen of nieuw op de markt komen. En juist in het aanbod zijn dure huur- en koopwoningen veel dominanter. Het gevolg hiervan is dat de mogelijkheden voor het verkrijgen van een betaalbare koop- of huurwoning voor mensen met een laag inkomen tot ongeveer modaal (tot €38.000 bruto per jaar) en middeninkomen (tot €57.000) zijn verkleind.

Meer particuliere vrijesectorhuur in aanbod

Mensen die willen starten op de woningmarkt of een andere woning zoeken, zijn steeds meer aangewezen op de particuliere huurwoningen in de vrije sector. In het vrijgekomen aanbod is het aandeel particuliere vrije sector inmiddels 25%. Mensen met een koop- of sociale huurwoning verhuizen minder, dus komen er naar verhouding minder koop- en sociale huurwoningen vrij. Terwijl dit juist de woningen zijn waar veel behoefte aan is.

Particuliere huur vaak tijdelijke oplossing

Het grote verloop van huurders in de particuliere huur komt vooral door de hoge prijzen. De huishoudens die in de afgelopen 2,5 jaar zijn verhuisd naar een particuliere vrije sectorwoning, betaalden gemiddeld € 1.290,- kale maandhuur. Voor mensen met een lager of middeninkomen, die bij gebrek aan alternatieven op dit segment zijn aangewezen, zijn dit heel hoge woonlasten. Voor velen is particulier huren een tijdelijke oplossing en zij verhuizen door als de mogelijkheid zich voordoet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de bewoners van particuliere vrije sector huurwoningen wil verhuizen.

‘Ongewenste effecten nemen toe’

‘Het onderzoek laat zien dat de ongewenste effecten van de woningschaarste toenemen’, zegt Lex Scholten, voorzitter van het bestuurlijk overleg over bouwen en wonen in de MRA. ‘De huurprijzen in de vrije sector stijgen enorm. Nieuwe huurders betalen inmiddels gemiddeld € 223,- per maand meer dan zittende huurders. Mensen die de laatste twee jaar zijn verhuisd, zijn 34% van hun inkomen kwijt aan huur. Een kwart zit zelfs boven de 40%. Wat mij betreft hoog tijd om de huurprijzen te reguleren.’

‘Meer nieuwbouw sociale huur noodzaak’

De woningcorporaties in de MRA zien een grote noodzaak voor meer nieuwbouw van betaalbare huurwoningen. ‘Onlangs is berekend dat de woningcorporaties elk jaar 5.000 nieuwe sociale huurwoningen zouden moeten bijbouwen’, zegt Egbert de Vries, woordvoerder van de corporaties in de MRA. ‘Ook willen wij meer kunnen doen voor mensen met een middeninkomen. Maar we zijn sterk afhankelijk van de gemeenten om snel nieuwbouwlocaties aan te wijzen, en ook van het Rijk. Vanwege de hoge belastingen die de woningcorporaties moeten betalen, kunnen ze niet zo veel nieuwe woningen jaarlijks bijbouwen. We hopen dat de minister snel regelt dat onze financiële positie steviger wordt. Het is pure noodzaak om duizenden mensen te kunnen helpen die in deze regio werken en graag fatsoenlijk en betaalbaar willen wonen.’

Over WiMRA

De genoemde cijfers zijn enkele resultaten uit de eerste factsheet van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Ook verschijnen twee factsheets voor de gemeente Amsterdam over de woningmarkt en leefbaarheid. De volgende factsheets voor de Metropoolregio Amsterdam, met informatie over woonwensen, verhuizingen en prettig wonen, volgen in het voorjaar van 2020.

WiMRa 2019: Woningvoorraad en bewoningDownload

Het WiMRA-onderzoek is uitgevoerd door OIS Amsterdam in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de woningcorporaties in de MRA (vertegenwoordigd door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad).

WiMRA 2017

Hier vindt u alle informatie over het onderzoek WiMRA 2017.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Ook de positieve zienswijzen...

Stand van zaken bouw parkeergarage stadhuis

Door een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat het ondanks de CPVID-19 situatie gelukt is om alle benodigde werkzaamheden ter realisatie...

Staat van de woningmarkt 2020

De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van...

Maak een virtuele wandeling door het Wheermolen-Oost van de toekomst

Intermaris en de gemeente hebben samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn een concept ontwikkelplan voor Wheermolen-Oost opgesteld. Hierin worden de verschillende ontwikkelingen en de potenties...

Aandeel betaalbare koop- en huurwoningen daalt in regio Amsterdam (MRA)

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Terwijl in deze...

Een sociale huurwoning zoeken verandert

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met...

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel:...

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst...