HomeNieuwsRuimtelijke Ordening70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Dopsloot1
Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 sociale huurwoningen te realiseren op een perceel aan de Lambertus Huisengastraat langs de Dopsloot in het Wagenweggebied.
Tegen de ontwerpbesluiten zijn twee zienswijzen ingediend. Het college stelt naar aanleiding van de zienswijzen voor de toelichting regels van het bestemmingsplan aan te passen. De bezwaarmakers vrezen met name onevenredige aantasting van hun woon- en leefklimaat. Zij vinden het bouwplan dat in het ontwerpbestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt te massief en dat het geen recht doet aan de buurt en omgeving.
Plangebied
Het plangebied zelf bestaat nu uit een strook onbebouwde grond, in eigendom van de Stichting Wooncompagnie, die is ingezaaid met gras. In het midden van de strook bevindt zich een speelterrein met enkele klimtoestellen. Het terrein is reeds geruime tijd in beeld om als woningbouwlocatie.
Wooncompagnie bouwt
Woningcorporatie Wooncompagnie heeft aangegeven op hun perceel aan de Lambertus Huisengastraat langs de Dopsloot drie appartementengebouwen met in totaal zeventig (70) sociale huurappartementen te willen ontwikkelen en verhuren. Het gebouw dat grenst aan de Burg. Kooimanweg wordt 5 bouwlagen hoog, aansluitend bij het bestaande appartementengebouw aan de Burg. Kooimanweg. De andere twee gebouwen worden 4 bouwlagen hoog.
De ruimte tussen de woongebouwen wordt deels gebruikt om parkeerplaatsen te realiseren en voor het overige is er plek voor openbaar verblijfsgebied. Een deel van de benodigde parkeerplaatsen wordt gerealiseerd langs de Lambertus Huisengastraat.
Besluitvorming
Vanavond -9 oktober- zal de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer het concept bestemmingplan behandelen. Verwacht wordt dat in de vergadering van de gemeenteraad van 31 oktober hierover een definitief besluit kan worden genomen.

Foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen