HomeNieuwsRuimtelijke Ordening207 nieuwe woningen op binnenwijkse ontwikkellocaties

207 nieuwe woningen op binnenwijkse ontwikkellocaties

Locatie omlijnd Luitje Broekmastraat
Afbeelding: raadsstukken

Het college stelt de raad voor om 207 nieuwe woningen op de 7 binnenwijkse ontwikkellocaties te ontwikkelen. 162 van deze woningen zijn bestemd voor sociale huur. De gemeenteraad neemt naar verwachting 18 februari een besluit.
In de commissievergadering van vanavond 3 februari wordt het voorstel ter voorbereiding op de raadsvergadering behandeld (red.)

De binnenwijkse ontwikkellocaties liggen in de bestaande buurten van Purmerend. De raad heeft in 2019 besloten deze locaties te onderzoeken voor herontwikkeling. Het gaat om de Aletta Jacobslaan, Koggenland, Luitje Broekemastraat, Riekstraat/Gaffelstraat, Tarwestraat, Torenmolen 9 en Overweerse polderdijk 4.
Wethouder Kroese: ‘De woningnood is groot in onze stad, vooral in de sociale sector. Met deze ontwikkelingen laten we duidelijk onze focus op de sociale huur zien. Bijna 80% van de te ontwikkelen woningen zijn sociale huurwoningen. Door deze ontwikkeling krijgen straks 207 huishoudens een plek.’ 

In gesprek met omwonenden

Bewoners zijn al vroegtijdig betrokken bij de beoogde ontwikkeling in hun buurt. Zij krijgen immers veelal te maken met zaken als nieuwe buren, een ander uitzicht en meer verkeer. Binnen de gestelde kaders dachten zij mee over hoogte, doelgroep en waar de nieuwbouw op het beschikbare perceel zou kunnen komen te staan. ’Dit soort ontwikkelingen in bestaande buurten veranderen de leefomgeving van de omwonenden en dat is ingewikkeld. Hoewel er nog altijd tegenstanders zijn, hebben de vele gesprekken die gevoerd zijn wel geleid tot ontwikkelingen die recht doen aan alle belangen.’ Aldus wethouder Kroese.

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college wordt per locatie een bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen en op drie locaties naar wonen gecombineerd met een maatschappelijke bestemming. Ook worden de plannen in detail uitgewerkt. Bij het verder uitwerken van de plannen blijft de gemeente in contact met bewoners over keuzes in bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, architectonische uitgangspunten of het voorkomen en verminderen van bouwoverlast.

Lees de locatierapportages. De locatierapportages zijn een samenvatting en uitwerking van het verloop en de uitkomst van de onderzoeken, communicatie en participatie, en het stedenbouwkundig plan per binnenwijkse ontwikkellocatie.

Nagekomen bericht: Reactie n.a.v. bericht bewoners Gors Noord

Memo Wethouder Kroese 1 februari 2021

Inleiding

Dit memo gaat over het proces van de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL). Recent is aan de fracties van de gemeenteraad een bericht verstuurd vanuit de bewoners van Gors Noord. In dit bericht wordt ingegaan op het door deze bewoners aangedragen alternatieve bouwplan.

Reactie

Onlangs is gebleken dat de teksten zoals opgenomen in het raadsvoorstel omtrent de alternatieve plannen van omwonenden van het Koggenland onvoldoende duiding geven aanhet gelopen proces. Ik heb daarover telefonisch contact gehad met de vertegenwoordiger van de betrokken bewoners, en wij hebben afgesproken dat ik u alsnog van die nadere duiding zou voorzien. Dat doe ik bij deze.

In het alternatieve plan van de bewoners zat niet een ondergrondse parkeeroplossing. Wel ging het plan uit van minder woningen. In de beoordeling van het alternatieve plan door ons projectteam, is de conclusie getrokken dat parkeren in verband met de grote footprint van het gebouw niet op het maaiveld opgelost kon worden, als ook rekening gehouden werd met het beoogde behoud van structuurbomen en andere groene kwaliteiten in het gebied. Als werd uitgegaan van het aantal woningen dat we nu in de plannen hebben verwerkt, was parkeren op maaiveld eveneens onhaalbaar. De enige oplossing voor dat probleem zou dan zijn geweest om het parkeren ondergronds op te lossen, maar dat was financieel onhaalbaar.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen