HomeNieuwsVerkeer en VervoerZorgen over voortduren geluidsoverlast A7. Indiening zienswijze Stadspartij-BPP

Zorgen over voortduren geluidsoverlast A7. Indiening zienswijze Stadspartij-BPP

A7afrtipendHA
A7 niet verbreed?
foto Stadspartij

esponsivevoice voice=”Dutch Male” buttontext=”Lees voor”]
Rijkswaterstaat heeft onlangs besloten het project voor de verbreding van de A7 stil te leggen. Dit betekent dat niet alleen de doorstroming in Purmerend en de ontsluiting van Purmerend daardoor wordt gefrustreerd, maar ook dat de geluidsoverlast van de weg niet wordt aangepakt.

Met het stilleggen van de verbreding heeft Rijkswaterstaat nu een saneringsplan voor de A7 voorgenomen waarin slechts van enkele oude noodgevallen wordt uitgegaan. Initiatieven van bewoners hieromtrent worden niet opgepakt.

Dit saneringsplan val te lezen in het ontwerpgeluidssaneringsplan. Op dit saneringsplan kunnen zienswijzen worden ingediend t/m 24 november 20022.

Naast betrokken bewoners heeft ook Stadspartij-Beemster Polder Partij zorgen over de inhoud van het saneringsplan en een zienswijze ingediend.

Hieronder de ingediende zienswijze van Stadspartij-BPP

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a  Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB Woerden

Betreft:

Zienswijze Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan Rijkswegen A7, A8 en A10

                                                                                              Purmerend, 15 November 2022

Geachte heer/mevrouw,

Uw besluit Saneringsplan over verkeerslawaai op Rijkswegen is voor ons aanleiding om een zienswijze in te dienen gericht op het traject nabij de gemeente Purmerend.

Onze zienswijze richt zich op 2 zaken:

  1. De beperkte toepassing van stilasfalt

  2. Het niet mee opnemen van maatregelen t.g.v. de dilatatie op het kunstwerk over het Noord-Hollandskanaal

Beperkte toepassing stilasfalt

Uit uw besluit is op te maken dat u volstaat vanuit uw geluidsmodelstudie en wettelijk eisen met een traject van hectometerpaal 15,5 tot 16,1 km (totaal ongeveer 600m) te voorzien van stilasfalt in beide rijrichtingen. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de gevels waar de 60 dB(A) wordt overschreden; 3 woningen 2xNoorderpad 1x Volgerweg gelegen aan de westzijde van de A7.

Deze woningen staan qua grootste afstand ongeveer 50 m van de weg af en zijn niet gelegen achter een geluidsscherm. Zij, maar ook veel meer bewoners aan de oostzijde tot aan de Vredenburgweg en Nekkerweg krijgen de reflectie van het hard in glas uitgevoerd geluidsscherm als een gerichte geluidsgolf toegeworpen waarbij ook weersomstandigheden invloed hebben op het geluid.

Wij menen dat in uw onderzoek onvoldoende met de specifieke omstandigheden aldaar is rekening gehouden waardoor de leefbaarheid nog verder zal afnemen in dit gebied dat wij Nekkerzoom noemen.

Dilatatievoegen

Op een geheel andere wijze speelt dit ook voor het oostelijk gelegen van  de A7 het dorp Zuidoostbeemster, Hazepolder (wijk nabij het centrum van Purmerend) en de wijk Weidevenne, met name op wat grotere afstand van het geluidscherm en dus van de weg. Vooral bij de overheersende windrichting komt het geluid ver de woonwijk in en dit wordt nog gelardeerd met het geroffel van de dilataties op het kunstwerk over het Noord-Hollands Kanaal. Daarbij speelt ook een grote rol dat dit effect versterkt wordt omdat het viaduct hoger ligt dan het genoemde dorp/wijk.

Wij menen dat u in uw maatregelen onvoldoende met het effect van de dilataties rekening wordt gehouden en verwachten dat u maatregelen neemt met een blijvend geluidarm resultaat.

Verder zien wij dat u voor dit tracé dwars door genoemde woongebieden uitgaat van de wettelijke norm. Echter wij menen om het geluid in deze woonwijken qua leefbaarheid redelijk te houden stil asfalt van Purmerend Zuid tot Noord een eis zou moeten zijn. Dit vanwege de leefbaarheid van de bestaande wijken en om de ontwikkelingsmogelijkheden in dit gebied niet verder te beperken.

Wij denken dat dit fenomeen zowel aan de stadszijde als de dorpszijde (Zuidoostbeemster) speelt en vragen u in uw besluit:

  • Maatregelen te treffen die de dilatatievoegen blijvend geluidsarm zullen maken, dan wel zodanig regelmatig en proactief onderhoud te plegen dat deze geluidsbron tot het verleden gaat behoren. Ik mag u eraan herinneren dat dit onderwerp reeds meerdere malen door het college van toenmalige gemeente Beemster onder uw aandacht is gebracht, maar dat alle maatregelen slecht een tijdelijk werken karakter hadden.

  • Over het gehele gebouwde gebied waar met snelheden van meer dan 100km/h worden gereden stilasfalt toe te passen. Dit zal globaal 4 km lengte omvatten, waarmee de leefbaarheid qua geluidsdruk van de A7 weer normale proporties krijgt ten dienste van de leefbaarheid.

Wij danken u voor uw inzet en vertrouwen op een voldragen besluit van uw kant.

Hoogachtend,

M. Smid

Vicefractievoorzitter Stadspartij-Beemster Polderer Partij

CC: Raad en College Purmerend

[/responsivevoice]

Verkeer en Vervoer artikelen