HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningZes geschikte locaties voor verplaatsing rugbyclub

Zes geschikte locaties voor verplaatsing rugbyclub

verzetslaan inbreilocatie.jpg
De verhuizing van Rugbyclub Waterland naar het weiland bij De Vurige Staart langs de Verzetslaan, tegenover de McDonald’s, is van de baan. Dat meldde het Dagblad Waterland onlangs. De gemeente Waterland, op wiens grondgebied het terrein ligt, wil de rugbyers niet zien op die plek. Over dit bericht stelde de Stadspartij vragen aan het college van B&W. Uit de beantwoording blijkt plotseling dat er niet één maar elf locaties door het college zijn onderzocht.

Vijf locaties blijken ongeschikt, 6 zijn potentieel wel geschikt. Het betreft:

 1. Kommetje in West, Niet geschikt
 2. Weidevenne Zuid, Niet geschikt
 3. Vurige Staart, Potentieel geschikt
 4. Kwadijk Overwhere, Niet geschikt
 5. Kwadijk de Koog, Niet geschikt
 6. Baanstee Noord, Niet geschikt
 7. Appeltje voor de dorst, Potentieel geschikt
 8. Verzetslaan, Potentieel geschikt
 9. Purmerbos e.o., Potentieel geschikt
 10. Westerweg, Potentieel geschikt
 11. Jaagweg, Potentieel geschikt

Op vragen hierover in de commissievergadering liet wethouder Keijzer niet blijken dat haar meer geschikte locaties bekend waren. Maar die bleken er dus wel degelijk te zijn. Kennelijk liet de kennis of het geheugen van de wethouder haar toen even in de steek.

Nu laat het college namelijk weten dat ze in ieder geval wel wist van de locatie Verzetslaan. Wethouder Keijzer wist van de hoed noch de rand toen Mario Hegger van de Stadspartij haar concreet naar de locatie Verzetslaan vroeg.
Pas bij het beantwoorden van de vragen en met een geheugensteuntje door te verwijzen naar een eerder onderzoek van Grontmij komt nu het hele verhaal boven water.

Zo laat het college weten dat:
‘In het door u gememoreerde onderzoek, uitgevoerd door Grontmij /Marktplan is in een besprekingsverslag op 21 januari 2008 tussen de Rugbyclub en Grontmij/Marktplan gesproken over een locatie in de PurmerZuid langs de Verzetslaan. Gezien de korte tijdspanne waarin het onderzoek (Focus) moest worden uitgevoerd is deze locatie gehanteerd voor de berekening van de financiële consequenties. Hiermee is echter geen uitspraak gedaan over de definitieve locatie aangezien er geen breed locatieonderzoek naar andere ruimtelijke mogelijkheden had plaatsgevonden.’

Voorts dat:
‘Uit het locatieonderzoek is gebleken dat deze locatie op termijn voor woondoeleinden is voorbestemd (regiovisie Waterland 2040.)

Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of de combinatie sport/woningbouw te realiseren is. De voorbereiding van de verplaatsing van de Rugbyclub is besproken met het verenigingsbestuur als direct belanghebbende.

De voorbereiding van de verplaatsing van de Rugbyclub is besproken met het verenigingsbestuur als direct belanghebbende. Het betrof hier een inventarisatie van de planologische mogelijkheden op het terrein Vurige Staart, waarvoor het standpunt van de gemeente Waterland is onderzocht.

Op het moment dat het college een voorstel heeft uitgewerkt voor een geschikte alternatieve locatie zal zij de gemeenteraad daarvan inclusief de motivering alsmede de financiële consequenties op de hoogte stellen.’

Nu er niet één maar zelfs zes potentieel geschikte locaties zijn moet het toch niet moeilijk meer zijn om de rugbyclub snel een goed nieuw onderkomen te bieden.

De verplaatsing van de rugbyclub is essentieel om de nieuw multifunctionele sporthal snel te kunnen gaan realiseren.  Het college kan zich voor deze bouw in ieder geval nu verder niet verschuilen achter het argument dat er geen geschikte locaties voor de rugbyclub zijn.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen