Algemeen Bestuur
Home Nieuws Algemeen Bestuur Woonoverlast aanpakken door burgemeester

Woonoverlast aanpakken door burgemeester

donbijl
Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door de wet krijgt de burgemeester de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Daarvoor is het nodig dat de gemeenteraad bij verordening vastlegt dat de burgemeester bevoegd is om handhavend op te treden tegen overlastgevers. Het ligt voor de hand dat de raad dit doet in de Apv.
Bewonersoverlast: het komt overal voor. Er kan sprake zijn van ernstig asociaal gedrag zoals het veroorzaken van geluidsoverlast, pesterijen of intimidatie door bewoners. Gemeenten worstelen al heel lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast.

Woning sluiten nu moeizaam
Op basis van de Gemeentewet kan de burgemeester een woning sluiten vanwege ernstige verstoring van de openbare orde. In de praktijk gebruiken burgemeesters deze bevoegdheid alleen heel erg weinig, omdat sluiting pas kan als wordt voldaan aan strenge eisen. Zo moet de overlast bijzonder ernstig zijn en moet de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning in ernstige mate worden bedreigd. Geluidsoverlast is bijvoorbeeld niet voldoende om een woning te sluiten. Recente uitspraken van rechters laten zien dat zij deze eisen streng bewaken. In meerdere zaken werden burgemeesters teruggefloten als zij een woning vanwege ernstige overlast sloten.

Nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast
Om overlast in woningen beter te kunnen aanpakken is er thans de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast. Deze nieuwe wet is op 1 juli 2017 in werking getreden en maakt het mogelijk dat de burgemeester een gedragsaanwijzing oplegt aan een overlastveroorzaker. Deze gedragsaanwijzing kan bepalen dat de overlastveroorzaker moet stoppen met bepaald gedrag of juist iets moet gaan doen. Ook kan bij zeer zware overlast een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. Deze bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing door de burgemeester is zowel voor huur- als koopwoningen. 
Met de Wet aanpak woonoverlast is de Gemeentewet gewijzigd. De Gemeentewet biedt nu de gemeenteraad de mogelijkheid om bij verordening vast te leggen dat een gebruiker van een erf of woning zorgt dat er geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden veroorzaakt wordt. Mocht deze ernstige hinder toch plaatsvinden, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden.  Het nieuwe artikel kan ook gebruikt worden voor het tegengaan van overlast vanuit woningen die aan toeristen verhuurd worden via websites zoals Airbnb. Wanneer de gasten voor overlast zorgen, biedt de wet de mogelijkheid om de verhuurder aan te pakken.
De wet voorziet dus in de introductie van een specifieke gedragsaanwijzing. Op grond van de aanwijzing moet de overlastgever bepaalde handelingen doen of juist nalaten op straffe van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen
Voordat de burgemeester gebruik kan maken van zijn nieuwe bevoegdheid moet de gemeenteraad een bepaling aan de Apv toevoegen. Als de gemeenteraad daartoe heeft besloten, kan de burgemeester in individuele gevallen van woonoverlast onderzoeken of hij een gedragsaanwijzing inzet.
Gebruiken als al het andere faalt
De burgemeester kan slechts van deze nieuwe bevoegdheid gebruik maken, wanneer de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte manier kan worden tegengegaan.  Eerst zal er op alle andere mogelijke manieren moeten worden geprobeerd om de overlast tegen te gaan. Denk aan een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation. Voordat de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid moeten overigens  alle andere interventies hebben gefaald
Vanavond (19 oktober 2017) bespreekt de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer een voorstel om de nieuwe bevoegdheid van de burgemeester actief te maken.

foto: gemeente Purmerend

Algemeen Bestuur artikelen

College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de stad

Het college heeft op dinsdag 15 september een concept programmabegroting 2021-2024, met een aantal belangrijke investeringen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stipt daarbij...

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wenst u fijne Pinksterdagen

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de binnengehaalde oogst.  In de 2de eeuw n. Chr....

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend. Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben...

Bloemen voor Purmerenders van de Stadspartij

Bloemen Stadspartij Al enige weken brengen actieve leden van de Stadspartij een bloemetje aan inwoners en ondernemers in Purmerend om...

Vlaggen op 5 mei in de Peperstraat

Foto: Dirk Bakker, 5 mei 1945, collectie: Vereniging Historisch Purmerend. (persbericht gemeente Purmerend) Het 4 en 5 mei Comité Purmerend...

4 mei herdenken we thuis via RTV Purmerend. Ook Beemster biedt een alternatief.

Monument Jaagweg Dit jaar gaan ze niet door: de traditionele stille tocht en de herdenkingsbijeenkomsten op de Kaasmarkt en in...

Kaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Raadszaal foto Stadspartij Het college van B&W heeft dinsdag 14 april 2020 de kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin geeft...

Hart onder de riem namens Bert Meulenberg

https://www.youtube.com/watch?v=Cgy78esSDGk