HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWooncompagnie en omwondenen Genuahaven lijnrecht tegenover elkaar

Wooncompagnie en omwondenen Genuahaven lijnrecht tegenover elkaar

stadshovengenuahavenontwerpbestemmingsplan
Een externe, onafhankelijke adviseur heeft een  onderzoek ingesteld over de voorgenomen  bouw van het woonzorgcomplex aan de Genuahaven.  Wooncompagnie en zorgpartijen willen daar een woontoren als onderdeel van het complex neerzetten. De omwonden lopen daartegen te hoop en hebben een alternatief opgesteld. De heer De Wildt van RIGO Research en Advies BV komt tot de conclusie dat hij niet kan beoordelen of er tot een compromis kan worden gekomen. Ondertussen dringen beide partijen aan op een snelle besluitvorming door het gemeentebestuur.

Mede gezien het stadium van planvorming ligt het vinden van een compromis qua tijd niet in het verschiet. Tot dat inzicht is het college gekomen onder meer op basis van de gesprekken, die zijn gevoerd tussen Wooncompagnie en bewonerscollectief Stadshoven. De bewoners zien niets in het verlagen van de woontoren met 1 of 2 bouwlagen, terwijl Wooncompagnie ten behoeve van het ontwikkelde woon-zorgcomplex (met een woontoren van 60 meter) op 28 december 2010 een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Zie hier de vergelijking in een impressie.

Onrendabele investering

Er bestaat een reëel risico dat zonder aanpassing van het bestemmingsplan de ontwikkelende partijen (Wooncompagnie en zorginstellingen) zich terugtrekken. Het is de vraag of er andere ontwikkelaars te vinden zullen zijn die een onrendabele investering van deze omvang in de huidige economische situatie willen aangaan. Dan blijft de locatie langere tijd onbebouwd en zullen tijdelijk andere voorzieningen voor de zorg in Weidevenne nodig zijn.

Het college heeft reeds voorgesteld het bestemmingsplan met een “nadere eisen”-regeling aan te vullen, op grond waarvan door het college met betrekking tot de aspecten “lichthinder als gevolg van het parkeerdak” en “windhinder” – zo nodig – maatwerk geleverd kan worden met betrekking tot de uitvoering van het concrete bouwplan en de daarvoor benodigde omgevingsvergunning. Het college geeft de gemeenteraad nu in overweging om met betrekking tot dit onderwerp alles overziend thans een standpunt in te nemen. Aan de hand daarvan kunnen vervolgens ontwerp-raadsvoorstel en -besluit worden voorbereid.

ZIE OOK:

Lees in de bijlage de brief van het college en het rapport van de externe adviseur.

Ruimtelijke Ordening artikelen