HomeNieuwsWelzijnWherelant naar Van IJsendijkstraat

Wherelant naar Van IJsendijkstraat

vanijsendijkstraatbedrijfspand
Het college van Burgemeester en wethouders heeft een beslissing genomen over de huisvesting van de stichting Wherelant. Uit nader onderzoek is gebleken dat eventuele andere locaties niet de voorkeur genieten boven de eerder genoemd locatie aan de Van IJsendijkstraat.

Het destijds genomen collegebesluit om Wherelant aan de Van IJsendijkstraat te herhuisvesten kan dan ook in uitvoering worden gebracht.
Wethouder Helm zal namens het college de verdere afwikkeling hiertoe ter hand nemen.

Het centrum voor de kunsteducatie, “Wherelant”, is op dit moment gevestigd op het bedrijventerrein De Where aan de Purmerweg. Omdat het bedrijventerrein op de nominatie staat te worden herontwikkeld (woningbouw) is Wherelant, als gevolg van gemeentelijk beleid, genoodzaakt te verhuizen naar een andere locatie. Overigens was deze verhuizing al voorzien, toen Wherelant in 2005 haar huidige huisvesting betrok, maar toen waren er geen andere alternatieven.
De verhuizing dient voor het einde van 2011 te zijn uitgevoerd.

Op 25 augustus 2010 heeft het college hierover al nadere informatie gegeven die hieronder wordt samengevat.

Van IJsendijkstraat 403-409
Het nieuwe onderkomen voor Wherelant is gesitueerd aan de van IJsendijkstraat 403-409 op het bedrijventerrein de Koog. Dit bedrijfspand heeft een nieuwe eigenaar en die heeft het pand ingrijpend opgeknapt.
Voor Wherelant is een voorlopige reservering van 1200 / 1500 m2 gedaan.

Over dit pand, de kansen, mogelijkheden en wensen zijn gesprekken gevoerd met Wherelant maar ook met andere mogelijke huurders zoals de Purmerendse kunstenaars, het Dag Activiteiten Centrum (DAC) en Roeland VOF.
Allen hebben huisvesting aan de van IJsendijkstraat positief ontvangen. Ook zijn de organisaties content over de mogelijkheden die ontstaan doordat men in één onderkomen (nog) meer kan gaan samenwerken c.q. gebruik maken van elkaars faciliteiten.

Wherelant en huurkosten
Momenteel betaalt Wherelant ongeveer € 35,– per m2 per jaar voor 1000 m2 aan de Purmerweg. De huurkosten zullen hoger zijn aan de van IJsendijkstraat omdat het hier gaat om commerciële verhuur, terwijl Wherelant tot nu toe voor een aanzienlijke lager bedrag per vierkante meter een pand van de gemeente huurde.
Gelet op het directe verband tussen de noodzaak tot verhuizen en de daaruit voortvloeiende extra huurkosten enerzijds en het gemeentelijke beleid om bedrijventerrein De Where te herontwikkelen anderzijds heeft het college ingestemd om deze extra huurkosten te subsidiëren tot een bedrag van € 35.000,–.

Het totale subsidiebedrag ten gunste van de huurkosten Wherelant aan de van IJsendijkstraat komt dan uit op € 70.000,–.
Dit bedrag is voldoende om het gewenste aantal m2 aan de van IJsendijkstraat te kunnen bekostigen en betekent geen extra beslag op financiële middelen omdat de dekking is gevonden binnen de programma’s van de begroting.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welzijn artikelen