HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWethouder Kes (Edam-Volendam) sneert over brief Purmerend tegen uitbreiding bedrijventerrein Oosthuizerweg

Wethouder Kes (Edam-Volendam) sneert over brief Purmerend tegen uitbreiding bedrijventerrein Oosthuizerweg


Wethouder Voorbij van Purmerend schreef een vriendelijke brief aan het gemeentebestuur Edam-Volendam over de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Oosthuizerweg. Dit terwijl er even verderop in Purmerend genoeg plek is op een op de regio gericht terrein in Purmerend. De brief heeft op weinig begrip en empathie van de Edam-Volendamse bestuurders kunnen rekenen.

Wet­hou­der Kes van Edam Volendam laat weten dat het niet de eerste keer is dat zij wordt ge­con­fron­teerd met uit­la­tin­gen van­uit Pur­me­rend, dat Edam-Vo­len­dam moet stop­pen met de uit­brei­ding van het be­drij­ven­ter­rein aan de Oost­hui­zer­weg. De Oost­hui­zer­weg is be­doeld voor lo­ka­le be­drij­ven, die geen be­hoef­te heb­ben aan een ver­hui­zing naar Pur­me­rend. De uit­brei­ding is juist be­doeld als ex­tra grond voor be­staan­de be­drij­ven, en bij­voor­beeld voor het uit­plaat­sen van lo­ka­le pro­bleem­ge­val­len uit het cen­trum van Vo­len­dam.

Vol­gens wet­hou­der Kes zijn de uit­brei­dings­plan­nen al ja­ren be­kend. ,,In 2009 zijn ze op­ge­no­men in de Re­gio­vi­sie Wa­ter­land. Daar was Pur­me­rend ook bij, daar heb­ben ze hun hand­te­ke­ning on­der ge­zet. Ze doen nu moei­lijk om­dat ze een fi­nan­ci­eel pro­bleem heb­ben met de Baan­stee-Noord, maar dat moe­ten ze niet op ons af­schui­ven”.

Een weinig bemoedigende en snerende reactie die weinig aan de fantasie overlaat waar het een regionaal samenwerkingsschool betreft.

Ruimtelijke Ordening artikelen