HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWet goed verhuurderschap; een nieuwe aanpak van ongewenst verhuurgedrag. Wat betekent dit...

Wet goed verhuurderschap; een nieuwe aanpak van ongewenst verhuurgedrag. Wat betekent dit voor Purmerend?

Foto Stadspartij-BPP

Per 1 juli a.s. trad, na een zeer kort wetgevingstraject, de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet introduceert een nieuwe aanpak van ongewenst verhuurdergedrag. De wet bevat een basisnorm voor goed verhuurverdrag, waarbij de gemeente aan de lat staat voor de handhaving ervan. Ook krijgt de gemeente instrumenten om een verhuurvergunning in te stellen, zowel voor de reguliere verhuur van woonruimte als voor de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Met deze wet krijgt de gemeente een actievere rol in monitoring en handhaving met betrekking tot de particuliere huursector.

Met een brief van het college aan de gemeenteraad vond informatie plaats over de aanleiding en inhoud van de nieuwe wet en wat dit voor de gemeente betekent.

Waarom een Wet goed verhuurderschap?

De grote woningnood heeft de positie van de huurder in de afgelopen jaren flink verzwakt. Hierdoor ontstaan sneller misstanden en kunnen die vaak lange tijd bestaan, omdat de huurder daartegen niet kan of durft in verweer te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om excessieve huurprijzen, intimidatie en bedreiging, oneerlijk rekenen van kosten, (dreigen met) opzeggen van de huur, huisvredebreuk en het stalken van huurders. Ook kan er sprake zijn van achterstallig onderhoud, overbewoning of onwettelijke bepalingen in het huurcontract. In het bijzonder de huisvesting van arbeidsmigranten levert regelmatig risico’s op voor de gezondheid en veiligheid van huurders.

Een nette verhuurder rekent een passende huurprijs, garandeert het woongenot van de huurder, zorgt voor een veilig en gezond huis, intimideert en/of discrimineert niet en verstrekt de huurder een helder en wettelijk huurcontract. Daar is niet altijd sprake van. Gemeenten hebben tot op heden weinig handvaten om goed tegen misstanden op te kunnen treden. Met de Wet goed verhuurderschap geeft het Rijk de gemeente meer instrumenten om misstanden op de huurmarkt tegen te kunnen gaan. Voor de positie van de Purmerendse huurder betekent dit een forse verbetering. Wanneer een verhuurder zich niet gedraagt kan bij inwerkingtreding van deze wet een beroep worden gedaan op de gemeente, die vervolgens ruimer en adequater kan optreden tegen een verhuurder.

Wettelijke basisnorm met algemene regels over goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap introduceert een landelijke basisnorm in de vorm van algemene regels (Wet goed verhuurderschap, artikel 2). Deze norm gaat over ‘het gedrag dat een goed verhuurder betaamt’. De landelijke basisnorm verbiedt een verhuurder te discrimineren ofte intimideren. In essentie betekent het dat een nette verhuurder een passende huurprijs rekent, het woongenot van de huurder garandeert, zorg draagt voor een veilig en gezond huis en de huurder een helder en wettelijk huurcontract verstrekt. Ook zorgt de wet voor een betere positie voor arbeidsmigranten door een verbod op integrale contracten. Vanaf 1 juli moeten huur- en arbeidscontract voor deze groep volledig gescheiden zijn.

Handhaving van de algemene regels en instellen meldpunt

De gemeente staat aan de lat om de regels uit de basisnorm te handhaven. Huurders kunnen straks bij de gemeente een melding doen over een verhuurder die naar hun mening de basisnorm overtreedt en de gemeente vragen om handhavend op te treden. Het handhaven geldt voor particuliere verhuurders. Voor corporaties is het toezicht op en de handhaving van de regels belegd bij de Autoriteit woningcorporaties.

Om te kunnen handhaven krijgt de gemeente het bestuursrechtelijke instrumentarium ter beschikking van een waarschuwing, bestuursdwang, bestuurlijke boete en als ultimum remedium de beheerovername. Het college heeft voor de bestuursrechtelijke handhaving van de wet bij besluit van 4 juli de functie van sociaal rechercheur aangewezen. De competenties van dit team passen het beste bij deze specifieke handhavende taak.

In dit besluit heeft het college tegelijkertijd als meldpunt het al bestaande meldpunt Vermoeden aangewezen. Hier kunnen inwoners nu hun vermoedens van (woon)fraude en ondermijning melden.
Hoewel de basisnorm voor goed verhuurderschap uit de nieuwe wet niet gaat over (woon)fraude of ondermijning lijkt uitbreiding van dit bestaande meldpunt een goede keuze. Enerzijds omdat het bij de nieuwe wet ook gaat om vermoedens van ongepast of onwettelijk gedrag, in dit geval van verhuurders. Anderzijds omdat de opvolging daarvan grotendeels via dezelfde medewerkers en interne werkprocessen zal plaatsvinden als de opvolging van vermoedens van (woon)fraude en ondermijning.

Het team Sociaal recherche heeft daarin al een rol (in samenwerking en afstemming met het team Ondermijning). De website wordt aangepast, zodat goed duidelijk wordt waar inwoners met hun vermoedens of vragen over (slecht) verhuurdergedrag terecht kunnen. Omdat het gaat om een nieuwe wet met een korte invoertijd heeft de gemeente tot 1 januari 2024 de tijd om het meldpunt in te richten. De werkprocessen worden in de komende maanden verder uitgewerkt.

De inwoners worden via de website, krantenberichten en de social media op de hoogte gebracht van de nieuwe wet en de mogelijkheden om klachten en meldingen te doen bij de gemeente.

Huurders kunnen ook bij het meldpunt terecht met vragen. Via het meldpunt kunnen zij ook eventueel worden doorverwezen.

Mogelijkheid tot instellen van een verhuurvergunning

De wet geeft de gemeente ook keuzemogelijkheden, waaronder de mogelijkheid tot het instellen van een vergunningplicht. Daar kan toe worden besloten als verhuurders in bepaalde gebieden misbruik maken van bepaalde (kwetsbare) huurders, of als regulering van de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten gewenst is. Via een vergunningplicht kunnen er eisen gesteld worden aan onderhoud, maximale huurprijs en het maximaal aantal personen per verhuurde kamer. Of een van deze of beide vergunningstelsels passen bij de Purmerendse situatie en/of een goede aanvulling kunnen zijn op de regelgeving die wij al hebben met betrekking tot het gebruik van de bestaande voorraad, zullen wij de komende tijd onderzoeken.

Per 1 januari 2024 (naar verwachting): Wet betaalbare huur

De in voorbereiding zijnde Wet betaalbare huur voorziet in een uitbreiding van de huurprijsbescherming en de maximale jaarlijkse huurverhoging voor woningen die volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) tot en met 186 punten scoren. De maximale huurprijs van een woning met dit aantal punten is volgens het WWS € 1.021 per maand. Deze bescherming geldt nu alleen nog voor woningen tot en met 145 punten. De uitbreiding van de huurprijsbescherming geldt alleen voor nieuwe huurcontracten. Deze regels wordt toegevoegd aan de algemene regels uit de basisnorm van de Wet goed verhuurderschap. Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van deze aanvullende regel.

Concreet zal uitbreiding van de basisnorm uit de Wet goed verhuurderschap met de nieuwe regel uit de Wet betaalbare huur inhouden dat Purmerendse huurders straks ook bij de gemeente kunnen aankloppen met vragen, klachten en meldingen over verhuurders die zich niet houden aan de maximale huur en/of de maximale jaarlijkse huurverhoging, terwijl de woning wel tot maximaal 186 punten scoort. De gemeente krijgt dezelfde bestuursrechtelijke instrumenten ter beschikking als in de Wet goed verhuurderschap.

Financiële consequenties

Ten behoeve van de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld. De komende maanden wordt bekeken hoeveel meldingen er in het kader van deze nieuwe wetten worden gedaan en wat dit betekent voor de werkzaamheden van de betrokken gemeentelijke teams. Op grond daarvan kunnen de toegekende middelen over de teams worden verdeeld en ook worden bezien of deze afdoende zijn.

Voor meer informatie over de Wet goed verhuurderschap lees HIER de brief van de VNG over deze nieuwe wet.

Ruimtelijke Ordening artikelen