Werk aan de winkel!


Afgelopen week heeft gedeputeerde Jan van Run (Economische Zaken) namens alle provincies de Retailagenda getekend. De Retailagenda is een initiatief van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en de markt en werkt aan een gezonde en kansrijke detailhandel.

Provincies spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en bij het stimuleren van de regionale economie. Daarbij zorgen provincies voor regionale afstemming van nieuwe detailhandelsplannen.

Consumenten besteden steeds meer geld aan diensten en minder aan goederen, kopen meer online en hechten steeds meer belang aan gebruik in plaats van bezit. Daarom hebben vertegenwoordigers van marktpartijen en overheden de Retailagenda, een verzameling van afspraken om de Nederlandse detailhandel te versterken, opgesteld. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de consument ook in de toekomst goed bediend wordt en de detailhandel een gezonde en kansrijke sector is en blijft.

Van Run: “De detailhandel is belangrijk voor onze economie, ook omdat er veel werkgelegenheid aan is verbonden. Juist vanwege de veranderende situatie is een goed detailhandelsbeleid meer dan ooit van belang. Daarvoor zijn gemeenten als eerste aan zet. Maar ook regionaal moeten keuzes gemaakt worden over waar winkels zich wel en waar ze zich niet zouden moeten vestigen en welke soort detailhandelsbedrijvigheid op welke plek gewenst is.”

Volgens van Run hebben provincies een belangrijke regierol bij het maken van die keuzes, het beter laten functioneren van de winkelvastgoedmarkt, het terugbrengen van overaanbod en het voorkomen van leegstand. Een gezonde detailhandel is gebaat bij duidelijke keuzes en goede onderlinge afspraken. In de detailhandel werken ruim 775.000 mensen. De sector telt 110.000 bedrijven die elk jaar in totaal 93 miljard euro bijdragen aan de nationale economie.

Zie ook:
Regionaal maatwerk bij aanpak detailhandel werkt! 

Ruimtelijke Ordening artikelen