HomeNieuwsMilieuWeer onderzoek naar lekkende stortplaatsen

Weer onderzoek naar lekkende stortplaatsen

vuilstort voormalig.jpg
Afgelopen week was er een bericht over de mogelijke lekkage uit voormalige stortplaatsen.
Er wordt opnieuw onderzoek gedaan naar honderden voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant. Veel van die vuilstorten blijken te lekken. De ooit aangebrachte deklaag onder deze vuilnisbelten is vaak te dun, waardoor de vervuiling de bodem in sijpelt en het grondwater aantast (BN/De Stem, 30 september). Hoe zou de situatie in Purmerend zijn? Stadspartij Purmerend stelt er vragen over aan het college.

‘Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant raden mensen die in de buurt van oude vuilnisbelten wonen af zelf waterputten te slaan. ‘Er is weliswaar geen gevaar voor de volksgezondheid, maar grondwater oppompen bij zo’n stortplaats is niet verstandig’, stelt milieugedeputeerde Onno Hoes.

Brabant telt ongeveer zeshonderd oude stortplaatsen. Daarvan wordt driekwart de komende maanden onderzocht op de ‘milieuhygiënische’ situatie. De resultaten worden begin 2009 verwacht. Dan zal duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om een einde te maken aan de lekkages.

De afgelopen jaren is mondjesmaat duidelijk geworden dat veel oude vuilstortplaatsen letterlijk niet waterdicht zijn. In een aantal gevallen blijkt een deklaag te zijn aangebracht die veel dunner is dan de vereiste vijftig centimeter. Toch hebben Gedeputeerde Staten deze week tot een vervolgonderzoek besloten bij 450 van de zeshonderd oude stortplaatsen die de provincie telt.’

Voor zover bekend zijn er binnen de gemeente Purmerend een tweetal oude stortlocaties.

  • 1. het terrein van de milieustraat;
  • 2. de huidige trimbaan in de Wheermolen.

Graag zou StadspartijPurmerend van het college een antwoord krijgen op de onderstaande vragen:

  • worden de twee genoemde terreinen beschouwd als 1 stortlocatie of worden deze aangemerkt als twee locaties;
  • is voor beide locatie een beschikking ernst en urgentie verleend in de zin van de Wet bodembescherming;
  • heeft er een sanering plaatsgevonden, zijn er evaluatierapporten die beoordeeld zijn door de provincie Noord-Holland;
  • is er een nazorgplan voor beide locaties opgesteld en is hierin een jaarlijkse monitoring van het grondwater opgenomen;
  • wanneer heeft de laatste monitoring plaatsgevonden en zijn deze gegevens beoordeeld door de provincie Noord-Holland;
  • is er een indicatie dat er mogelijk lekkage is van genoemde stortplaatsen en voldoet de deklaag van deze stortlocaties aan de minimale dikte van 50 centimeter.

Milieu artikelen