HomeNieuwsVeiligheidWagenweggebied naar 30 km-zone

Wagenweggebied naar 30 km-zone

WagenwegHA1
Op 1 juni 2017 is het Ambitiedocument voor het Wagenweggebied vastgesteld. Onderdeel van het Ambitiedocument is de huidige verkeerssituatie te verbeteren en de openbare ruimte aan te pakken.
Op dit moment worden er initiatieven ontwikkeld in het Wagenweggebied. De bewoners van het Wagenweggebied hebben in eerste instantie bijgedragen aan de totstandkoming van het Ambitiedocument. Nu er initiatieven zijn wordt er door de gemeente  regelmatig met hen om tafel gezeten.
Het gebíed rondom de Wagenweg ondergaat een verandering. De Wagenweg is nu een weg met een maximumsnelheid van 50 km/u. Aan het einde van de verandering wil de gemeente deze weg gaan inrichten als onderdeel van een verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 km/u.

De huidige bewoners geven aan dat de snelheden als hoog ervaren worden en dat zij zích daardoor onveilig voelen. Hiervoor willen zij graag een oplossing hebben voor er meer bebouwing aan wordt toegevoegd. Met deze oplossing wordt een langlopende toezegging ingewilligd.

Van 50 naar 30 km weg
Strevend naar een goede en veilige leefomgeving voor de bewoners in het Wagenweggebied zijn snelheidsmetingen uitgevoerd. De snelheidsmetingen wijzen uit dat de maximumsnelheid van 50 km/u door circa 15 % van de bestuurders wordt overschreden. Er zijn pieken tot ruim 90 km/u gemeten.
Het college van B&W heeft daarom besloten een onderzoek te laten doen om de Wagenweg, vooruitlopend op de eindsituatie, naar een 3O-kilometerzone in te richten. en ontwerpen opgesteld om de Wagenweg in overleg met vertegenwoordiging van de bewoners, vooruitlopend op de eindsituatie als 30-kilometerzone in te richten. Met de aanpak van de Wagenweg wordt beoogd het draagvlak van de bewoners te vergroten om nieuwe functies, waaronder meer woningen, toe te voegen aan het Wagenweggebied.

foto: Stadspartij

Veiligheid artikelen