HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoorstel regels voor de toewijzing van de tijdelijke woningen Vurige Staart in...

Voorstel regels voor de toewijzing van de tijdelijke woningen Vurige Staart in raadscommissie SOB


De locatie Vurige Staart (achter McDonalds) is aangewezen voor de plaatsing van enkele tientallen (minimaal 40) sobere, tijdelijke huurwoningen, met toezicht op locatie, door een particuliere organisatie. Dit om te kunnen voorzien in de huisvesting van huishoudens die acuut (meestal tijdelijk) een betaalbare woning nodig hebben en geen andere mogelijkheden hebben.
De woningen krijgen een huurprijs tot € 550 per maand. Een deel van de woningen, zo’n 20% zal ook goedkoper worden aangeboden, zodat ze toegankelijk zijn voor jongeren tot 23 jaar (die krijgen huurtoeslag zolang de huur beneden de zogenaamde ‘kwaliteitskortingsgrens’ blijft. In 2016 is dat € 410 per maand).
De huurder krijgt een tijdelijk huurcontract voor vijf jaar, indien nodig eenmalig te verlengen met nog eens vijf jaar. Uiteraard kan de huurder het huurcontract ieder moment zelf opzeggen.
Om te waarborgen dat deze woningen ook daadwerkelijk terecht (blijven) komen bij de doelgroep, zijn aparte toewijzingsregels nodig. 
De voorgestelde beleidsregels.
Inschrijving Iedereen mag zich inschrijven voor de woningen. Hiervoor opent de gemeente t.z.t. via de gemeentelijke website een lijst. De gemeente Purmerend verzorgt de eerste toewijzing van de woningen volgens de toewijzingsregels. Vervolgens wijst de aanbieder/exploitant van de woningen de vrijkomende woningen toe conform de toewijzingsregels. De aanbieder/exploitant rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de toewijzing van de woningen.
Bij toewijzing moet wel aan alle vier de onderstaande voorwaarden worden voldaan.
  1. Ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Purmerend.
  2.  Ingeschreven staan bij WoningNet of Woonmatch.
     
  3. Onderbouwen dat de woning acuut nodig is en er geen andere mogelijkheden zijn.
  4.  Het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens tot waar men recht heeft op een sociale huurwoning van een corporatie. In 2016 bedraagt die grens 39.874 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met een inkomen boven deze grens wordt men geacht zich zelf te kunnen redden.  
1, 2 en 4 zijn gemakkelijk te aan te tonen. V.w.b. eis 3: dit wordt gevraagd, maar hierop wordt verder niet geselecteerd. Het risico van oneigenlijk gebruik van de tijdelijke woningen lijkt, gezien de locatie en aard en uitvoering van de woningen, verwaarloosbaar.
Volgordebepaling bij toewijzing
Volgorde bij eerste toewijzing (wanneer de woningen voor het eerst worden betrokken)
De eerste toewijzing verzorgt de gemeente Purmerend. De volgorde wordt als volgt bepaald.
  1. De mensen die zijn betrokken in het handhavingstraject op Baanstee hebben – indien belangstelling – voorrang (dit conform afspraak met B&W). Mede als gevolg van het gebrek aan snel beschikbaar en betaalbaar huuraanbod wordt in Purmerend op diverse plaatsen gewoond die officieel volgens het bestemmingsplan geen woonfunctie hebben.
  2. De resterende woningen worden verloot onder de eerste 100 ingeschrevenen, op volgorde van inschrijfdatum. Jongeren tot 23 jaar loten voor het deel woningen met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens (zie boven). De overige belangstellenden loten voor de overige woningen.
  3. Als er dan nog woningen beschikbaar zijn volgt een tweede lotingsronde, uitgebreid met de daaropvolgende 50 ingeschrevenen, op volgorde van inschrijfdatum.  
Volgordebepaling ná de eerste toewijzing (bij leegkomst van een woning)
Na de eerste toewijzing draagt de gemeente de inschrijvingslijst over aan de aanbieder/exploitant. Die houdt vervolgens de lijst bij en wijst de vrijkomende woningen toe conform de bovenstaande criteria voor toewijzing. De volgordebepaling is als volgt.
Op volgorde van datum inschrijving wordt de eerstvolgende kandidaat benaderd. Indien hij of zij belangstelling heeft én voldaan heeft aan de vier toewijzingscriteria krijgt hij of zij de woning. Bij gelijke inschrijfdatum en geschiktheid wordt geloot. Afhankelijk van de hoogte van de huur van de woning die vrijkomt wordt deze toegewezen aan de eerstvolgende jongere tot 23 jaar of de eerstvolgende oudere ingeschrevene.
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en beheer wordt hedenavond 6 oktober vergaderd over het bovenstaande raadsvoorstel.

Ruimtelijke Ordening artikelen