HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoorontwerp-bestemmingsplan Overwhere-Zuid 2010 naar Raad

Voorontwerp-bestemmingsplan Overwhere-Zuid 2010 naar Raad

ovpolderdijk4
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat vóór 2013 alle bestemmingsplannen van een gemeente vernieuwd moeten worden. Voor de wijk Overwhere-Zuid gelden op dit moment een tweetal sterk verouderde bestemmingsplannen. Het grootste deel van deze wijk valt onder een bestemmingsplan dat in 1975 is vastgesteld. Ten behoeve van de actualisatie is voor deze wijk een nieuw bestemmingsplan opgesteld, met de titel “Overwhere-Zuid 2010”.

Jan van Egmondlyceum
Voor het overgrote deel betreft het een conserverende regeling voor de bestaande bebouwing. Er is sprake van een aantal (kleine) nieuwe ontwikkelingen die direct door middel van onderhavig bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Zo wordt de B-vleugel van het schoolgebouw van het Jan van Egmondlyceum aan de Hoornselaan opgetopt met één bouwlaag ten behoeve van een multifunctionele onderwijsruimte.

Martin Luther Kingschool
Aan de Dr. J.M. den Uyllaan 3, op de locatie van de voormalige Martin Luther Kingschool, wordt een nieuwe school voor speciaal onderwijs gebouwd in combinatie met een aantal wooneenheden voor begeleid wonen.

Multifunctionele sporthal
Daarnaast is in dit bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van een multifuntionele sportaccommodatie aan de Van Usendijkstraat op de locatie van de huidige sporthal De Beukenkamp. Er is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid gekozen omdat er nog geen sprake is van een concreet bouwplan voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. De realisatie van deze accommodatie is afhankelijk van de verplaatsing van de thans hier gevestigde rugbyclub, waar momenteel een onderzoek naar wordt verricht.

wormerpleinaWagenweggebied
Voor het Wagenweggebied geldt het “Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), Herontwikkeling Wagenweggebied Purmerend”, vastgesteld door de Raad op 2 februari 2006. Hiermee wordt de transformatie van een bedrijventerrein naar een stadse woonbuurt beoogd. Onder de Wet ruimtelijke ordening kunnen de ontwikkelingen uit het thans geldende SPvE voor het Wagenweggebied niet worden opgenomen als directe bouwtitel of als wijzigingsbevoegdheid in het nieuwe bestemmingsplan. De reden hiervoor is het gegeven dat de gemeente Purmerend vrijwel niet beschikt over eigen gronden in dit gebied en de grondexploitatie voor de beoogde herontwikkeling niet sluitend is. Met name het laatste aspect, een sluitende grondexploitatie, is een vereiste voor het mogen opnemen van een wijzigingsbevoegdheid.

Tankstation Zuidewind
Daarnaast doet zich de situatie voor dat zolang het LPG-tankstation van Zuidewind aan de Wagenweg gevestigd is, nieuwe kwetsbare bestemmingen als woningen, in een groot gedeelte van het Wagenweggebied niet verantwoord mogelijk te zijn. Gezien het gegeven dat de ontwikkelingen beoogd in het SPvE niet kunnen worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, wordt voorgesteld het Wagenweggebied conserverend te bestemmen.

Hierbij zal binnen de bestaande kaders worden gekeken naar de beste invulling van dit terrein voor de komende 10 jaar, de termijn waarvoor het bestemmingsplan geldt. Op het moment dat de herontwikkeling van het Wagenweggebied weer in beeld is, kan een nieuwe visie/SPvE leiden tot herziening van het bestemmingsplan. Hiervoor zal dan te zijner tijd een postzegelplan moeten worden opgesteld.

Legesheffing
Het uitstellen van het nieuwe bestemmingsplan of het eruit laten van het Wagenweggebied totdat er een nieuwe visie of SPvE is voor het Wagenweggebied is vindt het college overigens geen wenselijke optie, daar voor geheel Overwhere-Zuid op 1 juli 2013 een actueel bestemmingsplan moet gelden, wil de gemeente in de toekomst voor bouwactiviteiten in dit gebied nog leges kunnen heffen.

In de vergadering van de Stedelijk Ontwikkeling en Beheer van 17  maart 2011 wordt het voorontwerp behandeld.

Reageer op dit artikel


Kijk in de bijlage voor het voorontwerp

Voorblad

Aanbiedinsgbrief aan de Raad

Omslag en foto gebied

Voorontwerp

Bedrijfsactiviteiten

Kaart

Ruimtelijke Ordening artikelen