HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVluchtelingenopvang blijft gemoederen bezig houden

Vluchtelingenopvang blijft gemoederen bezig houden


Na de afgelaste gemeenteraadsvergadering op donderdag 24 september wordt de fractie van de STADSPARTIJ overspoeld met vragen. Persoonlijk, maar vooral via de sociale media, worden de fractieleden om uitleg gevraagd.

Daarbij speelt de vraag: “wat is het standpunt van de fractie van de Stadspartij”, een prominente rol.

Randvoorwaarden
De Stadspartij heeft om duidelijkheid te verkrijgen een bespreeknotitie opgesteld. Hierin werden een aantal, naar de mening van de Stadspartij, belangrijke vragen gesteld. De Stadspartij is nog steeds van mening dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de opvang van echte vluchtelingen. Maar wij willen die verantwoordelijkheid uitsluitend nemen als de randvoorwaarden goed zijn ingevuld. En juist daarin schuilt het probleem.

Veiligheid
We zijn ons bewust dat er op de vragen met betrekking tot veiligheid van zowel de vluchtelingen alsmede de omwonenden van een opvanglocatie moeilijk een bevredigend antwoord is te geven. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid binnen opvanglocaties. Daarbuiten valt het veiligheidsvraagstuk buiten hun verantwoording. Die verantwoording ligt bij de politie en de gemeente. Wel kan de COA, bij ernstige misdragingen, de asielprocedure stopzetten.

Bewoners
Ook vindt de Stadspartij dat er voor het definitief aanwijzen van een locatie met omwonenden in gesprek moet worden gegaan. Daar moet goed worden uitgelegd wat de gevolgen zijn, waar ze terecht kunnen bij calamiteiten maar vooral moet er draagvlak voor vestiging worden gezocht. Bewoners weten bovendien vaak het beste wat de reële (on)mogelijkheden zijn in hun buurt.

Statushouders
De Stadspartij kijkt met gemengde gevoelens naar het huisvesten van statushouders. De gemengde gevoelens komen voort uit het feit dat dit een door de regering opgelegde verplichte voorrang is. De statushouders hebben daardoor voorrang op onze eigen woningzoekenden. Voor de Stadspartij zouden statushouders normaal volgens de wachtlijsten behandeld moeten worden. Dit was trouwens ook een wens van de meerderheid van de tweede kamer, die echter die mening niet in daden omzette. De gemeenten zitten nu dus door deze verplichting in de tang.

Er zijn door de Stadspartij dan ook vragen gesteld over de gevolgen voor de wachtlijsten bij de woningtoewijzingen. Veel van onze inwoners reageren al jaren op de aangeboden woningen in de betaalbare segmenten en krijgen geen woning. Speciaal starters hebben het moeilijk. Het geeft dan bij die inwoners een heel wrang gevoel dat asielzoekers met een verblijfstatus voorrang krijgen in de toewijzing.

Noodopvang
De voorgestelde noodopvang in de Graanstraat en de Nijlstraat gaat voor ons te ver. Veel mensen, bijeen in vaak niet voor dit doel geschikte ruimtes, kan voor problemen gaan zorgen. De negatieve ervaringen uit binnen- en buitenland bereiken ons herhaaldelijk. Wij hebben als lokale partij onze verantwoording naar de inwoners van onze stad en die zullen we ten alle tijden invullen.
Dat wil niet zeggen dat we niet in overleg willen over een opvanglocatie op een andere plaats. Maar ook hierin zullen we scherp kijken naar het invullen van de randvoorwaarden alvorens we akkoord gaan.

Asielzoekerscentrum
Wat betreft het vestigen van een asielzoekerscentrum (AZC) zijn we ook duidelijk. Dit moet wat ons betreft regionaal worden aangepakt. Bij regelmaat worden er locaties voorgesteld. Veelvuldig komt de Baanstee Noord naar voren, ook uit de ons omringende gemeenten wordt deze veelvuldig genoemd. Maar ook deze gemeenten hebben veelal vrij liggende percelen waar mogelijk een AZC kan worden gevestigd bijvoorbeeld in de Purmer achter het Purmerbos en ook in het Twiske is ruimte voor handen. Purmerend als grootste gemeente kan hierin een regierol vervullen maar wel in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Ook hiervoor geldt dat de invulling van de randvoorwaarden cruciaal zijn. De burgemeester van Heerenveen zegt bijvoorbeeld dat er veel mis is met de crisisopvang van asielzoekers in zijn gemeente. “Het lijkt alsof het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de situatie niet onder controle heeft.”
Een dergelijke situatie mag in een AZC waar ook Purmerend bij betrokken is niet voortkomen.

Ruimtelijke Ordening artikelen