HomeNieuwsEconomieVestigingaanvraag Jumper zet gemeenteraad voor dilemma

Vestigingaanvraag Jumper zet gemeenteraad voor dilemma

jumper
Door een brief van het College (d.d. 26 februari 2013) waarin deze de mening vroeg van de raad, heeft de raadscommissie SOB op 14 maart jl. het verzoek van Purmerstede Partners BV voor vestiging van Jumper aan de van IJssendijkstraat 405-409 op bedrijventerrein De Koog behandeld.

Naar aanleiding van de inbreng van insprekers, eigenaren van andere dierenzaken in Purmerend, heeft de raadscommissie in meerderheid aangegeven, vanwege de mogelijke negatieve gevolgen voor de bestaande dierenwinkels in Purmerend, niet zonder meer positief tegenover dit voornemen te staan.
Als gevolg daarvan, is door het college onderzocht of er juridische gronden zijn om het verzoek te weigeren.

Weigeringgronden nu niet steekhoudend
Op basis van de bevindingen m.b.t. juridische weigeringsgronden en de uitkomsten van het rapport van adviesbureau Stedelijke Planning bv, luidt de conclusie dat er geen steekhoudende ruimtelijke relevante argumenten c.q. juridische gronden zijn om de aanvraag van Purmerstede Partners BV, t.b.v. een vestiging van een Jumper op het perceel Van IJsendijkstraat 405-409, te weigeren.

Weigeren vereist aanpassen bestemmingsplannen
Dit is uiteengezet in een brief van het college van 16 april aan de raad. Daarbij is aangegeven, dat indien de raad ondanks bovenstaande bevindingen, van mening is dat het niet wenselijk is dat Jumper en/of aan Jumper verwante formules zich vestigen in Purmerend, dit tot uitdrukking te laten komen bij de vaststelling van de bestemmingsplannen Bedrijventerreinen 2013 en Overwhere Zuid 2012. Hiertoe zou de definitie zoals opgenomen in het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Wij wijzen u er op dat deze gewijzigde definitie dan ook gehanteerd moet worden voor de andere bestemmingsplannen om een consistent en duidelijk beleid in Purmerend te waarborgen. Dat kan dan ook voor de vestiging van andere bedrijven gevolgen hebben. Bovendien ligt een juridisch gevecht met onzekere uitkomst op de loer.

Zowel de vestigingsaanvraag van Jumper als de genoemde bestemmingsplannen, waarmee getracht kan worden Jumper op De Koog en elders te weren worden, in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 16 mei behandeld.

Dilemma vaar Raad
De veranderingen m.b.t. het koopgedrag en de gevolgen voor de winkelstand zijn niet te stuiten. Dat is voor de Stadspartij duidelijk. De discussie over de vestiging van Jumper op een bedrijventerrein wordt door de emotie die deze veranderingen teweeg brengen beïnvloedt.
Op de lange duur zal het blijken een achterhoedegevecht  te zijn. Als Jumper bijvoorbeeld nu op het Makado winkelcentrum een filiaal in de voormalige DEKA markt zou openen, dan zou daar geen houden aan zijn. Ziedaar het dilemma waar de lokale politiek een antwoord op dient te geven.

Lees HIER de brief van het college aan de raad en het rapport van het adviesbureau Stedelijke Planning bv.

Economie artikelen