HomeNieuwsWelzijnVerslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

JECHA2a
De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoerde beleid van Leerplicht. De aanpak van VSV (voortijdig schoolverlaters) wordt ook beschreven in dit verslag 2018-2019.
Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van een kind en voor het verwerven van een goede plek in de maatschappij. Schoolverzuim heeft altijd een achterliggende reden en ontstaat vaak bij problemen in de school- en/of thuissituatie van een kind. Daarbij kan schoolverzuim een voorbode zijn van voortijdig schooluitval. Belangrijk is om zo vroeg mogelijk in te grijpen als er signalen zijn van zorg. De samenwerking tussen Leerplicht, RMC, de jongerenconsulenten en het loket Jeugd is van groot belang. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie en heeft als doel: het in beeld krijgen van alle voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar
Wat valt op in het verslag

Helaas is het aantal kinderen wat dit schooljaar langere tijd niet naar school is geweest gestegen, dat is ook landelijk de trend. Waardoor komt het dat een kind langere tijd niet naar school gaat? Om hier meer inzicht in te krijgen is het goed te weten wat het verhaal is achter de cijfers. Daar wordt in het verslag aandacht aan besteed. Daarnaast valt op dat er een toename is van verzuimmeldingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Niet zozeer doordat de jongeren meer “spijbelen” dan voorgaande jaren maar doordat de scholen het verzuim beter in beeld hebben en eerder kunnen melden.

Schoolverzuim heeft altijd een achterliggende reden en ontstaat vaak bij problemen in de school- en/of thuissituatie van een kind. Vroegtijdig signaleren is belangrijk, daarom zetten we nog meer in op preventie, met name in het primair onderwijs.
Puntsgewijs komen in het verslag aan de orde
  • Er wordt sterk ingezet op preventie, waarin de focus wordt gelegd op het primair onderwijs.
  • Het aantal kinderen wat dit schooljaar langere tijd niet naar school is geweest, is gestegen, dat is ook landelijk de trend.
  • Het project BIP is gestopt Er is een toename van verzuimmeldingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
  • De voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare positie zijn (bijna) allemaal in beeld.
Lees HIER het volledige verslag

foto Stadspartij

Welzijn artikelen