HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVerplaatsen tankstation (AVIA) en onderhoudsbedrijf (Carex) naar hoek Jaagweg/Verzetslaan t.b.v. woningbouw haalbaar

Verplaatsen tankstation (AVIA) en onderhoudsbedrijf (Carex) naar hoek Jaagweg/Verzetslaan t.b.v. woningbouw haalbaar

McDonaldFCK
Verzetslaan/Jaagweg
foto Stadspartij

Op 27 augustus 2019 is een Intentieovereenkomst t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek Verzetslaan gesloten met vastgoedeigenaar Beheer maatschappij Joh. De Vries BV om te onderzoeken of het tankstation (Avia) aan de Burgemeester Kooimanweg 14 en het reparatie-en onderhoudsbedrijf voor motorvoertuigen (Carex) aan Tramplein 5-7 kunnen worden verplaatst naar een perceel grond op de hoek Jaagweg/Verzetslaan, naast McDonalds en KFC.

Dit perceel grond is gemeentelijk eigendom.
De verplaatsing maakt ruimte voor woningbouw op Burgemeester Kooimanweg 4-14 en het Tramplein 5-7. Het haalbaarheidsonderzoek Verzetslaan is inmiddels afgerond. De conclusie van het college is dat het plan haalbaar is.

Op basis van een kwalitatief uitgewerkt plan en een marktconforme prijs, is er tussen de gemeente en De Vries BV in beginsel overeenstemming over het sluiten van een koop-en realisatieovereenkomst voor het betreffende perceel aan de Verzetslaan en hieraan gekoppeld het sluiten van een anterieure overeenkomst voor het realiseren van woningbouw aan het Tramplein. Het college van B&W is voornemens om deze overeenkomsten te sluiten, nadat de gemeenteraad met de voorgestelde grondexploitatie Verzetslaan heeft ingestemd. De grondexploitatie Verzetslaan heeft een positief saldo voor de gemeente. Hierover dit positieve saldo wordt aan uw raad voorgesteld om dat bedrag ten gunste te laten komen aan de bestemmingsreserve gronden.

Het gaat concreet om het vestigen van een tankstation met 4 wasboxen (Avia) en een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor motorvoertuigen (Carex) op deze locatie aan de Verzetslaan.

Als voorwaarde voor het verplaatsen van het reparatie-en onderhoudsbedrijf naar de Verzetslaan is afgesproken dat er op de huidige locatie van Carex aan het Tramplein 12 nieuwe (woon)appartementen worden gerealiseerd door De Vries BV.

Over de huidige locatie van Avia aan de Burgemeester Kooimanweg 14 is afgesproken dat exploitatie wordt beëindigd zodra het nieuwe tankstations aan de Verzetslaan in gebruik wordt genomen, of zodra het bestemmingsplan voor het specifiek deel van de Burgemeester Kooimanweg 4-14 onherroepelijk is, afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet.

Ruimtelijke Ordening artikelen