kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Verplaatsen tankstation (AVIA) en onderhoudsbedrijf (Carex) naar hoek Jaagweg/Verzetslaan t.b.v. woningbouw haalbaar

Verplaatsen tankstation (AVIA) en onderhoudsbedrijf (Carex) naar hoek Jaagweg/Verzetslaan t.b.v. woningbouw haalbaar

McDonaldFCK
Verzetslaan/Jaagweg
foto Stadspartij

Op 27 augustus 2019 is een Intentieovereenkomst t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek Verzetslaan gesloten met vastgoedeigenaar Beheer maatschappij Joh. De Vries BV om te onderzoeken of het tankstation (Avia) aan de Burgemeester Kooimanweg 14 en het reparatie-en onderhoudsbedrijf voor motorvoertuigen (Carex) aan Tramplein 5-7 kunnen worden verplaatst naar een perceel grond op de hoek Jaagweg/Verzetslaan, naast McDonalds en KFC.

Dit perceel grond is gemeentelijk eigendom.
De verplaatsing maakt ruimte voor woningbouw op Burgemeester Kooimanweg 4-14 en het Tramplein 5-7. Het haalbaarheidsonderzoek Verzetslaan is inmiddels afgerond. De conclusie van het college is dat het plan haalbaar is.

Op basis van een kwalitatief uitgewerkt plan en een marktconforme prijs, is er tussen de gemeente en De Vries BV in beginsel overeenstemming over het sluiten van een koop-en realisatieovereenkomst voor het betreffende perceel aan de Verzetslaan en hieraan gekoppeld het sluiten van een anterieure overeenkomst voor het realiseren van woningbouw aan het Tramplein. Het college van B&W is voornemens om deze overeenkomsten te sluiten, nadat de gemeenteraad met de voorgestelde grondexploitatie Verzetslaan heeft ingestemd. De grondexploitatie Verzetslaan heeft een positief saldo voor de gemeente. Hierover dit positieve saldo wordt aan uw raad voorgesteld om dat bedrag ten gunste te laten komen aan de bestemmingsreserve gronden.

Het gaat concreet om het vestigen van een tankstation met 4 wasboxen (Avia) en een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor motorvoertuigen (Carex) op deze locatie aan de Verzetslaan.

Als voorwaarde voor het verplaatsen van het reparatie-en onderhoudsbedrijf naar de Verzetslaan is afgesproken dat er op de huidige locatie van Carex aan het Tramplein 12 nieuwe (woon)appartementen worden gerealiseerd door De Vries BV.

Over de huidige locatie van Avia aan de Burgemeester Kooimanweg 14 is afgesproken dat exploitatie wordt beëindigd zodra het nieuwe tankstations aan de Verzetslaan in gebruik wordt genomen, of zodra het bestemmingsplan voor het specifiek deel van de Burgemeester Kooimanweg 4-14 onherroepelijk is, afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...