HomeNieuwsVerkeer en VervoerVerkeersoverlast Peperstraat en overige binnenstad

Verkeersoverlast Peperstraat en overige binnenstad

SkylineHA
Helana Aslander van de fractie van Stadspartij stelde vragen over de door de straatvertegenwoordiger gesignaleerde verkeersoverlast en de gevaarlijke situaties door de hoge snelheid waarmee de voertuigen door de Peperstraat rijden.
Het centrumgebied is aangewezen als voetgangersgebied waarbinnen slechts binnen de aangewezen tijden het laden en lossen is toegestaan. Door de ondernemers wordt aangegeven dat er sprake is van een verslechtering van de situatie.  Hiernaast rijden er steeds grotere en zwaardere vrachtwagens door de Peperstaat, vaak met de eindbestemming het WEC.”
Uitgebreide reactie college
Het college laat in antwoord op de vragen weten dat onder andere door de breedte de Peperstraat, relatief gezien, veel gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer. Het gaat om: laad-en losverkeer voor het bevoorraden van winkels in de Peperstraat en rondom de Kaasmarkt, minder- en invalide bezoekers van de Purmaryn op het Waagplein en bezoekers van het oude stadhuis en de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt voor het bezoeken van diverse diensten. Ook is de Peperstraat een belangrijke route voor calamiteitenverkeer in de binnenstad. 
Klachten ondernemers bekend

Het college kan niet zeggen of er sprake is van een toename van het aantal verkeersbewegingen. ln de Peperstraat worden bewegingen van gemotoriseerd verkeer niet gemeten. Klachten van ondernemers dat het als zodanig wordt ervaren zijn wel bekend. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd om te horen welke wensen ondernemers hebben om de verkeersoverlast te verminderen.
Vanwege de diversiteit van het gemotoriseerd verkeer dat gebruik maakt van de Peperstraat is het nog niet gelukt om, samen met de ondernemers en andere belanghebbenden, te komen tot passende oplossingen. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden dat oplossingen die in de Peperstraat ter plaatse worden genomen gevolgen kunnen hebben voor de bereikbaarheid van de rest van de binnenstad.

Stapvoets vanzelfsprekend
Het zou, zo stelt het college, vanzelfsprekend moeten zijn dat er in een voetgangersgebied stapvoets gereden wordt. Omdat er ín het beginsel geen gemotoriseerd verkeer is toegestaan in voetgangersgebieden, is er voor voetgangersgebieden ook geen wettelijke snelheidslimiet vastgesteld. Er kan daarom niet op gemeten snelheid geverbaliseerd worden.  Voor het meten van snelheid zijn handhavingsmedewerkers van de gemeente niet bevoegd. Deze taak berust uitsluitend bij de politie. Er kan wel verbaliserend worden opgetreden maar dan op basis van andere gronden dan gemeten snelheid.
Overigens spreken handhavingsmedewerkers bestuurders wel aan wanneer zij het vermoeden hebben dat de snelheid hoger ligt dan stapvoets. Fysieke maatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van bloembakken of andere voor gemotoriseerd verkeer ‘hinderlijke elementen’, zouden eventueel genomen kunnen worden om de snelheid te verlagen. Het plaatsen van dergelijke elementen kan echter weer gevolgen hebben voor de bereikbaarheid voor het laad- en losverkeer en calamiteitendiensten.
Signalen misbruik toegangscode
Ook zijn het college signalen bekend dat er misbruik wordt gemaakt van  de toegangscode en dat zo buiten de laad- en lostijden door het voetgangersgebied wordt gereden.. Misbruik van de toegangscode kan aangetoond worden aan de hand van een verklaring van de bestuurder. Hiervan is in slechts enkele gevallen sprake. In andere gevallen is dat lastiger. Voertuigen die buiten de laad- en lostijden door de Peperstraat rijden maken niet per definitie misbruik van de toegangscode omdat sommige gebruikers hiervoor ontheffing hebben. Denk hierbij aan minder- en invalide bezoekers van de Purmaryn en de Nicolaaskerk.
Handhavingsmaatregelen
Het plaatsen van camera’s voor kentekenherkenning zou een optie kunnen zijn om misbruik van de toegangscode tegen te gaan. Naast financiële gevolgen heeft dit echter ook organisatorische gevolgen. Ondernemers maken veelal gebruik van verschillende leveranciers en verschillende voertuigen met verschillende kentekens. Het registreren van al die kentekens om zo de toegankelijkheid tot de Peperstraat te reguleren zou onder meer betekenen het opzetten van een omvangrijk registratiesysteem.
Alvorens de optie voor een dergelijk systeem te overwegen wacht het college eerst de evaluatie van het kentekenherkenningssysteem in Alkmaar af.
Een andere maatregel die het college gaat  instellen is het regelmatig aanpassen van toegangscodes. Gebruikers die in oneigenlijk bezit zijn van een toegangscode kunnen daardoor niet voor lange tijd ‘misbruik’ kunnen maken van de code.
Aanpassen laad- en lostijden niet eenvoudig
De laad- en lostijden kunnen niet eenvoudig aangepast worden. Het zijn niet alleen de winkels in de Peperstraat die bevoorraad worden maar ook andere winkels rondom de Kaasmarkt. Een dergelijke aanpassing heeft dus gevolgen voor de andere delen van de binnenstad. Aanpassing van de laad- en lostijden zou alleen kunnen plaatsvinden wanneer hier een breed draagvlak voor is.
Dit draagvlak strekt zich verder dan de ondernemers in de Peperstraat en rondom de Kaasmarkt. Met de Vervoerregio Amsterdam zijn ook afspraken gemaakt zodat er binnen de regio enige uniformiteit en afstemming is in laad- en lostijden. Deze uniformiteit en afstemming is nodig om logistieke problemen binnen de regio te beperken.
Voor wat betreft het ontzeggen van voertuigen boven een bepaald gewicht: dit zou eventueel een optie zijn indien dit niet de bevoorrading van winkels negatief beïnvloedt. Te denken valt aan het opzetten van een distributiesysteem waarbij zwaardere voertuigen goederen buiten de binnenstad lossen en de goederen vervolgens met kleinere voertuigen naar de winkels in de binnenstad worden gebracht.

Net als voor alle andere mogelijk oplossingen geldt ook hier dat dit initiatief alleen mogelijk is wanneer hiervoor een breed draagvlak bestaat onder alle belanghebbenden alsmede de bereidheid om de mogelijk extra kosten hiervoor te dragen.

Bevoorrading Eggert Centrum

bevoorrading van het Eggert Centrum (EC) vindt voornamelijk plaats via de Zuidersteeg en niet via de Peperstraat. Omdat ondernemers met verschillende leveranciers werken (die op haar beurt weer met verschillende chauffeurs werken) komt het weleens voor dat men de Peperstraat gebruikt voor het bevoorraden van het WEC. Wanneer dit gebeurt wordt de desbetreffende ondernemer hierop aangesproken. Zij spreken hun leverancier hier weer op aan.

Tot slot
Elders in de binnenstad worden problemen ervaren met (brom)fietsers, met name in de ochtend- en avonduren. Het probleem van verkeersoverlast, zoals deze ervaren wordt in de Peperstraat, komt alleen in de Peperstraat voor.

foto:Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen