HomeNieuwsAlgemeen BestuurVergadering gemeenteraad Purmerend 31-3-2011 (deel 3)

Vergadering gemeenteraad Purmerend 31-3-2011 (deel 3)

Speelkraam-logo

Op 31 maart jl. vond er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Purmerend plaats. Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg doet hier verslag van. Maandag was deel 1 te lezen, dinsdag deel 2, vandaag het laatste deel.  

Houtrot kozijnen NKT

Agendapunt 7, over de houtrot in de kozijnen van het  Nederlands Kinder Theater (NKT) heeft al een roerige tijd achter de rug. Tijdens onderhoud schilderwerkzaamheden aan het gebouw van het (NKT) werd houtrot in de kozijnen aangetroffen. Wethouder Hans Krieger vroeg in de raadscommissie Samenleving van januari jl. om een krediet van 119.000 euro ter reparatie. Diverse partijen uitte hun twijfel of dit bedrag niet veel te hoog was geraamd. Ook de Stadspartij heeft in de commissie gevraagd of het niet raadzaam is om meerdere offertes aan te vragen. In de eerste termijn geven de meeste partijen aan dat ze akkoord konden gaan met het te verstrekken krediet. De fracties van Trots op Nederland en SP waren tegen het voorstel en de fractie van D66 had nog twijfels.

Wethouder Krieger gaf vervolgens  een duidelijke uitleg waarom het college de opdracht aan de huidige aannemer heeft verstrekt. De partijen die al voor het voorstel waren bleven bij hun mening, D66 stemde tegen. De fractie van Trots op Nederland vroeg een korte schorsing aan. Na terugkomst van de schorsing gaf de fractie aan dat ze van mening was veranderd door de uitleg van de wethouder en alsnog voorstemde. Ook de SP veranderde hierop zijn stem van tegen naar voor. Zo werd het voorstel aangenomen met 31 voorstemmen en 3 tegenstemmen van de D66-fractie.

Speeltuin “De Speelkraam”

Het laatste punt was een initiatiefvoorstel van de fracties PvdA en Leefbaar Purmerend. Zij vroegen een krediet van 20.000 euro aan voor de te realiseren speeltuin “de Speelkraam” in het Leeghwaterpark. Dit krediet is benodigd voor advies-, ontwerp- en bestuurstaken. De dekking vindt plaats uit het al door de raad goedgekeurde investeringsbudget van 500.000 euro. Het initiatiefvoorstel werd met unanieme stem aangenomen.

Binnenklimaat basisscholen

Agendapunten 8 t/m 13 waren hamerpunten. Hamerpunten zijn agendapunten waarvoor  bij de behandeling in één van de commissievergaderingen al een volledige meerderheid is gevormd. Bij agendapunt 8, het voorstel tot vaststellen van de financiering in het kader van de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs gaf de fractie van Trots op Nederland een stemverklaring af. In de commissievergadering had Trots op Nederland aangegeven niet akkoord te gaan. Na een gesprek met de wethouder gaf de fractie aan toch akkoord te gaan.

Hamerpunten

Bij agendapunt 9, voorstel tot het vaststellen van de verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang, gaf de fractie van de SP aan niet akkoord te gaan met het voorstel. Agendapunten 10 (uitbreiding Nieuw Algemene begraafplaats), 11 (wijziging bestemmingsplan Wheermolen om het bouwen van appartementen op de plaats van dansschool van ’t Kaar mogelijk te maken) en 12 (kredietaanvraag voor handcomputers voor de handhavers op straat) werden met algemene stemmen aangenomen.

BertMeulenberg2010-kleinInstructie raadsgriffier

Bij agendapunt 13, instructie griffier, werd door de fractie van de SP een motie ingediend. De motie had betrekking op de vertegenwoordigende rol van de griffier, namens de raad, in externe overlegsituaties.  In eerste instantie werd deze motie door andere fracties ondersteund, alleen de VVD en de Stadspartij steunden deze motie niet. Nadat de raadsvoorzitter had toegelicht waarom het onverstandig was om deze motie te steunen en er in een schorsing overleg was gepleegd, trok de SP de motie in. Het wordt nu verder behandeld in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Om 22.30 uur sloot de raadsvoorzitter, burgemeester Bijl de vergadering.

Algemeen Bestuur artikelen