HomeNieuwsEconomieVerdere steunmaatregelen Purmerendse ondernemers 2021

Verdere steunmaatregelen Purmerendse ondernemers 2021

wormerpleinabc
Wormerplein
foto Stadspartij

Wethouder Hegger laat namens het college weten dat er verdere steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers in 2021 zijn. De in 2020 toegepaste uiteenlopende steunmaatregelen voor ondernemers in Purmerend is op 1 januari 2021 afgelopen. Het betreft onder meer belastingmaatregelen, bemiddeling bij personeels-inzet, specifieke horecamaatregelen, verruiming van regelgeving en winkeltijden, extra promotie en de inzet van de 1,5-metercoach.

Op 14 december kondigde het kabinet een verdergaande lockdown af, waarbij naast de horeca ook andere voor publiek toegankelijke gelegenheden hun deuren moesten sluiten. Deze voor veel ondernemers zeer zware situatie noopt het college beslissingen te nemen over verdere steunmaatregelen in 2021 voor een brede(re) groep ondernemers, organisaties en instellingen.

Het is zonneklaar dat de maatregelen die door het kabinet genomen dienen te worden om het coronavirus terug te dringen, verstrekkende gevolgen zal hebben voor de ondernemers. De horeca is al maanden gesloten en kan elke vorm van ondersteuning op dit moment gebruiken om enigszins te kunnen voorzien in de betaling van vaste kosten en eigen levensonderhoud. De detailhandel is in een cruciale tijd gedwongen gesloten, waarmee de sector niet alleen de belangrijkste verkoopperiode misloopt, maar ook een onverkoopbare kerstvoorraad op de plank heeft liggen. Ook andere sectoren als uiterlijke verzorging (kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten) en uiteenlopende consumentendiensten lopen hun beste periode mis, na reeds maanden van teruggelopen omzetten en extra investeringen in veiligheidsmaatregelen.

Met het oog op het vorenstaande heeft het college besloten om:

  1. Precario voor het eerste kwartaal van 2021 niet te heffen;

  2. De marktgelden voor het eerste kwartaal van 2021 met 50% te verlagen voor marktkooplieden die nog wel op de markt mogen staan en met 100% voor marktkooplieden die dat niet mogen;

  3. Binnenstad Ondernemersfonds, BIZ Koemarkt en BIZ Wormerplein de gelegenheid te bieden een lagere afdracht te bepalen. Dit resulteert ook in een lager bestedingsbudget voor deze ondernemerscollectieven;

  4. Coulance te betrachten in de betalingstermijn van gemeentelijke belastingen en heffingen aan ondernemers;

  5. Overige maatregelen zoals bemiddeling bij personeelsinzet, extra marketing en promotie en de inzet van de 1,5 meter coach voort te zetten;

  6. Digitalisering van de retail te bevorderen (specifiek project waarbij detailhandel, Purmer Valley en Horizon College met elkaar gaan samenwerken en zich gaan inzetten voor het ontwikkelen en professionaliseren van de websites/webshops van de winkeliers in Purmerend en Beemster).

Ad 1: Geen precarioheffing in het eerste kwartaal van 2021

De lockdown, die het kabinet op 14 december heeft afgekondigd en in ieder geval tot 19 januari 2021 doorloopt, heeft effect op de ondernemers in Purmerend. Ondernemers kunnen hun bedrijf niet uitoefenen of hebben te maken met een sterke terugval in de vraag. Het gaat daarbij specifiek om horeca-ondernemers, winkeliers, overige voor publiek toegankelijke functies (sportscholen, zwembaden, sauna’s, musea) en contactberoepen (kappers, schoonheidssalons etc.). Vooral deze ondernemers betalen in Purmerend precario voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte (terrassen, uitstallingen e.d.).

Het college heeft besloten om deze precario voor het eerste kwartaal van 2021 niet in rekening te brengen. Op 1 maart 2021 wordt op basis van de situatie op dat moment een beslissing genomen over het al dan niet voortzetten van deze kwijtschelding.

Ad 2: Korting op de marktgelden in het eerste kwartaal van 2021
De warenmarkten zijn sinds de huidige lockdown per 15 december beperkt toegestaan. Marktkraamhouders met niet-essentiële producten worden niet toegestaan aan de markt deel te nemen. De verdiensten van de overige wel toegestane kooplieden zijn sterk afgenomen doordat er sprake is van een grote terugloop in het aantal bezoekers en de bezoekfrequentie.
Het college heeft eerder besloten om 50% van het verschuldigde tarief inzake de gemeentelijke warenmarkten niet in rekening te brengen.

Het college heeft besloten dit voort te zetten gedurende het eerste kwartaal van 2021 bij marktkooplieden die in de huidige lockdown mogen deelnemen aan de markt. Aan marktkooplieden die niet aan de markt mogen deelnemen worden in die periode geen marktgelden in rekening gebracht.

Ad 3: Lagere afdracht ondernemerscollectieven op verzoek
Binnenstad Ondernemersfonds, BIZ Koemarkt en BIZ Wormerplein worden in de gelegenheid gesteld een lagere afdracht te bepalen voor de ondernemers in hun gebied. Dit resulteert ook in een lager bestedingsbudget voor deze ondernemerscollectieven.

Ad 4:Coulance bij betalingstermijnen
Ondernemers kunnen op verzoek met Belastingen een betalingsregeling treffen voor de belastingen die zij aan de gemeente zijn verschuldigd.

Het college heeft besloten om deze coulance ook in het eerste kwartaal van 2021 toe te passen.

Ad 5: Voortzetting van overige maatregelen
In 2020 is een aantal maatregelen genomen dat tot doel heeft om de ondernemers te ondersteunen bij specifieke knelpunten. Het gaat dan onder meer om de inzet van een 1,5-metercoach bij de toepassing van de 1,5-metermaatregelen, de bemiddeling van personeel naar andere sectoren (al dan niet tijdelijk), het realiseren van een ondernemersloket waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen en het genereren van extra marketing en promotie.

Nu de lockdown wordt voortgezet en het nog onbekend is wanneer deze weer zal worden opgeheven, hebben wij besloten om de hiervoor aangegeven maatregelen in 2021 te continueren.

Ad 6: Digitalisering detailhandel
In samenwerking met het Horizon College, Purmer Valley en vertegenwoordigers van de detailhandel wordt een project opgestart dat tot doel heeft om:- winkeliers in Purmerend en Beemster te ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van een website en daarbij behorende webshop;- een digitaal platform van alle winkels in Purmerend en Beemster te realiseren waarop consumenten online makkelijker en sneller hun producten kunnen vinden (en dus hun aankopen ook digitaal bij de lokale winkeliers kunnen regelen).

Uiteindelijk dient het (in combinatie met de marketing van Purmerend en Beemster en fysieke aandacht voor winkelgebieden) te resulteren in het voortbestaan van zoveel mogelijk winkels, het tegengaan van leegstand en het behoud van een aantrekkelijk fysiek winkelaanbod in Purmerend en Beemster, waar funshoppen na coronatijd nog altijd aantrekkelijk is en blijft. Voor dit project is subsidie bij de provincie aangevraagd. Een besluit op deze aanvraag verwachten wij eind januari 2021. Het college zal daarover nader informeren over de wijze waarop dit project zal worden uitgevoerd (inclusief de eventuele financiële consequenties).

Over de toeristenbelasting hebben wij u in 2020 geïnformeerd. De toeristenbelasting over 2020 wordt achteraf in rekening gebracht op basis van gegevens die ondernemers bij de gemeente aanleveren. De verwachting is dat de inkomsten van deze belasting lager zullen uitvallen dan over de jaren voor 2020. Pas in februari 2021 is duidelijk hoe groot deze inkomstenderving zal zijn. Overigens is met de sector afgesproken dat voor zorgmedewerkers – die van een hotelkamer of een kamer in een B&B gebruik maken – geen toeristenbelasting in rekening wordt gebracht. Gebleken is namelijk dat nogal wat zorgmedewerkers in de crisistijd een hotelkamer hebben geboekt zodat zij niet van werk naar huis en vice versa moesten reizen.

Het college onderstreept dat met de hiervoor omschreven maatregelen ondernemers zo veel mogelijk in 2021 zullen blijven ondersteund, zodat de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid en (commerciële) voorzieningen – voor langere tijd in Purmerend behouden blijft en verder versterkt wordt.

Economie artikelen